วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๙ - ๑๕ ม.ค. ๖๔

 18 ม.ค. 2564 12:18 น. | อ่าน 265
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๙ - ๑๕ ม.ค. ๖๔

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๙ - ๑๕ ม.ค. ๖๔

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๙ - ๑๕ ม.ค. ๖๔

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๙ - ๑๕ ม.ค. ๖๔

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๙ - ๑๕ ม.ค. ๖๔

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๙ - ๑๕ ม.ค. ๖๔

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๙ - ๑๕ ม.ค. ๖๔

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๙-๑๕ ม.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๖๑ ข่าว จากที่มี ๙๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒-๘ ม.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๐ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒-๘ ม.ค. ๖๔)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้:
ศอ.บต. กับการแก้ปัญหาเพื่อ 'ปลดล็อก' ช่วยเหลือกลุ่มทุนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้ว)
2. การเมือง : รายงานพิเศษ: อีกก้าวหนึ่งของ 'ไฟใต้' เมื่อ 'โอไอซี' ขานรับความเป็นตัวตนของ 'บีอาร์เอ็น'
3. เหตุร้ายรายวัน : ยิงคนออกกำลังกายเจ็บที่ยี่งอ
4. การยกระดับคุณภาพชีวิต: ๔ จังหวัดชายแดนใต้อ่วม กว่า ๖ หมื่นครัวเรือนประสบภัยน้ำท่วม
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. ยาเสพติด:
 จังหวัดนราธิวาส เปิดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด
2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน : ๑) ผบ.ฉก.นรา เตรียมพิจารณาให้รางวัลนำจับ ๑ หมื่นผู้ชี้เบาะแสพาต่างด้าวเข้าประเทศ, ๒) ทภ.๔ เพิ่มกำลังลาดตระเวนชายแดน'เมียนมา-มาเลเซีย' หลังพบลอบ เข้าช่องทางธรรมชาติอื้อ และ ๓) แม่ทัพภาค ๔ บินด่วน สุไหงโก-ลก หลังจับกุม 9 โรฮิงญา สั่งสอบต้นตอขบวนการ
3. การช่วยเหลือประชาชน: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
4. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: 'มทภ. ๔' เยี่ยมชมโรงงาน Hand in Hand รือเสาะโมเดลการ สร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมพบปะผู้นำท้องถิ่น
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชนส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๒.๕๓ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒-๘ ม.ค. ๖๔) เป็น ๓.๓๒ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๙ - ๑๕ ม.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๖๑ ข่าว จากที่มี ๙๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ ม.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๑๐ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ ม.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลงเล็กน้อย

      ในช่วงวันที่ ๙ - ๑๕ ม.ค. ๖๔ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๙ - ๑๕ ม.ค. ๖๔ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๑ ข่าว จากที่มี ๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ยิงคนออกกำลังกาย เจ็บที่ยี่งอ

      ในช่วงวันที่ ๙ - ๑๕ ม.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๖ ข่าว จากที่มี ๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) คาดเลือกตั้งเทศบาล 2472 แห่ง 28 มี.ค.นี้ และ ๒) กกต.แขวนอีก 8 จว. รวมแขวน 'ว่าที่นายก อบจ.' แล้ว 49 จว. ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ รายงานพิเศษ: อีกก้าวหนึ่งของ 'ไฟใต้' เมื่อ 'โอไอซี' ขานรับความเป็นตัวตนของ 'บีอาร์เอ็น'

      ในช่วงวันที่ ๙ - ๑๕ ม.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๘ ข่าว จากที่มี ๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ ม.ค. ๖๔)) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  เพิ่มขึ้น  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในช่วง ๒ - ๑๕ ม.ค. ๖๔ ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ตรวจเยี่ยม ๒) เลียบค่ายกองทัพ: ไม่ประมาท ๓) ผบ.ฉก.นรา เตรียมพิจารณาให้รางวัลนำจับ 1 หมื่นผู้ชี้เบาะแสพาต่างด้าวเข้าประเทศ ๔) ทภ.4 เพิ่มกำลังลาดตระเวนชายแดน'เมียนมา-มาเลเซีย' หลังพบลอบ เข้าช่องทางธรรมชาติอื้อ และ ๕) แม่ทัพภาค 4 บินด่วน สุไหงโก-ลก หลังจับกุม 9 โรฮิงญา สั่งสอบต้นตอขบวนการ

      ในช่วงวันที่ ๙ - ๑๕ ม.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๗ ข่าวจากที่มี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) เอกชน '3จังหวัดใต้' ได้เฮ พาณิชย์ลดค่าต๋งเอกสาร ๒) รายงานพิเศษ: 'พาณิชย์' กางแผนหนุนเศรษฐกิจ ระดมกึ๋นทุกกรม-เดินหน้าสู้โควิด-19 และ ๓) 'มทภ. 4' เยี่ยมชมโรงงาน Hand in Hand รือเสาะ โมเดลการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมพบปะผู้นำท้องถิ่น ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ศอ.บต.กับการแก้ปัญหาเพื่อ 'ปลดล็อก' ช่วยเหลือกลุ่มทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Comment