วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๙ - ๑๕ พ.ค. ๖๓

 18 พ.ค. 2563 11:22 น. | อ่าน 323
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๙ - ๑๕ พ.ค. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๙ - ๑๕ พ.ค. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๙ - ๑๕ พ.ค. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๙ - ๑๕ พ.ค. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๙ - ๑๕ พ.ค. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๙ - ๑๕ พ.ค. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๙ - ๑๕ พ.ค. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๙-๑๕ พ.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๔๖ ข่าว จากที่มี ๑๒๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒-๘ พ.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒-๘ พ.ค. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. 
การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) อ้างไม่รู้ลั่นได้ไง-เอาลูกซองพาดขา กระสุนเจาะร่าง ๔​ ขวบ  และ  ๒) เมื่อบีอาร์เอ็นเปิดสงคราม 'ไอโอ' เพื่อสู้กับ 'ยุทธวิธี' กอ.รมน.ภาค 4
2. การเยียวยา: ชาวนราฯร้องศูนย์ดำรงธรรม หลังไม่ได้รับเงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต: ๑) ศอ.บต. เลื่อนเวทีรับฟังความเห็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจะนะ หลังชาวบ้านค้าน และ ๒) สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. ยาเสพติด:
๑) จับ ๔ เครือข่ายค้ายา ยึดทรัพย์กว่า ๓๐๐ ล้าน, ๒) รวบอดีต ตร.เอเยนต์ยาบ้า และ ๓) จับใบกระท่อมตันครึ่งมูลค่ากว่า ๑ ล้าน ขณะลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย
2. การช่วยเหลือประชาชน: การช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-๑๙
3. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) เช็กความพร้อมเส้นทางบินเบตงผ่าน!, ๒) สมช. ปูดจำเป็นเลิก พรก. คุมโควิดอยู่ ลุยเดินเครื่องเศรษฐกิจ และ ๓) 'พาณิชย์' จับมือ 'ศอ.บต.' จัด 'สินค้าธงฟ้า-ฮาลาล'
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๒.๐๑ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ -๘ พ.ค. ๖๓) เป็น ๒.๙๗ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๙-๑๕ พ.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๔๖ ข่าว จากที่มี ๑๒๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒-๘ พ.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๑๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒-๘ พ.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ทั้งในช่วงวันที่ ๙-๑๕ พ.ค. ๖๓ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒-๘ พ.ค. ๖๓)

      ในช่วงวันที่ ๙-๑๕ พ.ค. ๖๓ ไม่มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน จากที่มี ๖ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒-๘ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ทั้งในช่วงวันที่ ๙-๑๕ พ.ค. ๖๓ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒-๘ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒-๘ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๙-๑๕ พ.ค. ๖๓ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน จากที่มี ๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒-๘ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบฯ ๓ ข่าว จากที่มี ๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒-๘ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ชาวบ้านนำปืนลูกซองวางตั้งไว้หน้าขา ขับขี่รถ จยย. ปืนตกพื้นถนนลั่นใส่เด็กอายุ 4 ขวบ สาหัส และ ๒) เมื่อบีอาร์เอ็นเปิดสงคราม 'ไอโอ' เพื่อสู้กับ 'ยุทธวิธี' กอ.รมน.ภาค ๔

      ในช่วงวันที่ ๙-๑๕ พ.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๗ ข่าว จากที่มี ๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒-๘ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบฯ ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒-๘ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) เช็กความพร้อมเส้นทางบินเบตงผ่าน! ๒) สมช. ปูดจำเป็นเลิก พรก. คุมโควิดอยู่ ลุยเดินเครื่องเศรษฐกิจ ๓) 'พาณิชย์' จับมือ 'ศอ.บต.' จัด 'สินค้าธงฟ้า-ฮาลาล' ๔) แนะเกษตรกรปศุสัตว์เร่งขึ้นทะเบียน ๕) คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย: นราธิวาส-แห่ซื้อผ้าคลุมศีรษะ และ ๖) ภูมิปัญญาพื้นบ้าน 'ปลานิลทนน้ำเปรี้ยว' สู่ 'ปลานิลส้ม' ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ พ่อค้าลอตเตอรี่ที่ยะลา เหงาเล็กน้อยแม้ขาย 80 เผย 'เลขเด็ด' คอหวยชอบมาก

Comment