วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔. - ๑๐ มิ.ย.๕๙

 13 มิ.ย. 2559 10:51 น. | อ่าน 3115
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

๑. บทสรุปผู้บริหาร
      ในช่วงวันที่ ๔  – ๑๐ มิ.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก มีแนวโน้มความถี่ลดลง เฉลี่ยประมาณร้อยละ ๒๓.๗๗ ในขณะที่ข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยประมาณร้อยละ ๗๕.๐๐ 
      ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นข่าวในประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล ประเด็นสิทธิมนุษยชน (กองทัพฟ้องร้อง NGO จำนวน ๓ คน ที่รายงานว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงใน ๓ จชต. ซ้อมผู้ต้องหา) และประเด็นเหตุร้ายรายวัน (วาง จยย.บอมบ์ป่วน ทหารเจ็บสาหัส และ คนร้ายลอบวางระเบิด ๒ จุดในปัตตานี)  
      ประเด็นส่งที่ผลกระทบในเชิงบวก เป็นข่าวใน ประเด็น การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน (แม่ทัพภาค ๔ ตั้งเป้าลดเหตุรุนแรง ๕๐% ช่วงรอมฏอน), ประเด็นความร่วมมือไทย-มาเลย์ (โรงเรียนไทย-มาเลย์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม), ประเด็นการเมือง (SUPER POLL เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "เกาะติดกระแสประชามติของสาธารณชน”), ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข (พล.อ.ทวีป ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้า “กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข”), ประเด็นการศึกษา (พล.อ.สุรเชษฐ์ ยกระดับการศึกษาชายแดนใต้ ตามยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา), ประเด็นการสร้างความเข้าใจและสมานฉันท์ (สันติภาพในมือเรา ดับไฟใต้ด้วยงานศิลป์), และประเด็นการเยียวยา (รองเลขา ศอ.บต. เยี่ยมเหยื่อลอบวางบึ้มที่ ร.พ.ปัตตานี)  
      จากจำนวนข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ประเด็นที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น  ทำให้แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ พ.ค. – ๓ มิ.ย.๕๙  ) จากแนวโน้มดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ ดูรุนแรงเพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย
      ประเด็นข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สื่อมวลชนอาเซียนรายงานในรอบสัปดาห์นี้ สื่อที่รายงานเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบสัปดาห์นี้ มีเฉพาะสื่อมาเลเซีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดลอบทำร้ายประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ นอกนั้นเป็นประเด็นที่สุลต่านแห่งรัฐเปอร์ลิส เล็งเห็นศักยภาพของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในพื้นที่ชายแดนระหว่างมาเลเซียและไทย 

๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๔  – ๑๐ มิ.ย.๕๙
      ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ

      ในช่วงวันที่ ๔  – ๑๐ มิ.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวกที่เกี่ยวข้อง จชต. (เส้นทึบสีเขียว) มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.657ln(x) + 16.539) เฉลี่ยลดลงประมาณร้อยละ ๒๓.๗๗ ในขณะที่ข่าวเชิงลบ (เส้นทึบสีแดง) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (y = 0.2499ln(x) + 1.9074) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๗๕.๐๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ พ.ค. – ๓ มิ.ย.๕๙) 

๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ
      เมื่อนำจำนวนข่าวเชิงบวก และจำนวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาคำนวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง 
 

วัน/เดือน/ปี

จำนวนข่าวเชิงบวก (1)

จำนวนข่าวเชิงลบ (2)

ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2)

2016-05-28

15

3

5.00

2016-05-29

12

4

3.00

2016-05-30

22

0

22.00

2016-05-31

14

2

7.00

2016-06-01

17

2

8.50

2016-06-02

24

1

24.00

2016-06-03

18

0

18.00

ค่าสัดส่วนเฉลี่ย

12.50

2016-06-04

10

1

10.00

2016-06-05

10

3

3.33

2016-06-06

10

3

10.00

2016-06-07

16

6

2.67

2016-06-08

17

2

8.50

2016-06-09

15

0

15.00

2016-06-10

15

6

15.00

ค่าสัดส่วนเฉลี่ย

9.21

หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) มีระดับสูงตามไปด้วย ในทำนองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ำ ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness Level) จะมีระดับต่ำตามลงไปด้วย

๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๔ – ๑๐ มิ.ย.
      ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๔ – ๑๐ มิ.ย.๕๙    ข่าวในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย (y = 0.0768ln(x) - 0.0668) โดยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่มีข่าวทั้งเชิงบวก และเชิงลบในประเด็นนี้ปรากฏในพื้นที่ข่าว ภาพข่าวเชิงบวกในประเด็นนี้ ได้แก่ พล.อ.ทวีป กล่าวว่า เวทีพูดคุยสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนใต้ ขณะนี้อยู่ในขั้นการหารือของฝ่ายเทคนิค โดย นรม. ได้รับรายงานและสั่งการชัดเจนในเรื่องนี้แล้ว ตอนนี้เป็นหน้าที่ของคณะพูดคุย ที่นำโดย พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำลังกำกับคณะพูดคุยทางเทคนิคเพื่อกำหนดขอบเขตของการพูดคุยให้ทั้ง ๒ ฝ่ายเข้าใจตรงกัน หากทั้ง ๒ ฝ่ายเข้าใจตรงกันจึงจะเลื่อนระดับมาเจรจาอย่างเต็มคณะ

      ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน

      ในช่วงวันที่ ๔ – ๑๐ มิ.ย.๕๙ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.7213ln(x) - 0.4408) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๒.๘๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ พ.ค. – ๓ มิ.ย.๕๙) ภาพข่าวในประเด็นนี้ ได้แก่  วาง จยย.บอมบ์ป่วน ทหารเจ็บสาหัส และ คนร้ายลอบวางระเบิด ๒ จุดในปัตตานี ป็นต้น

      ๓.๓ ประเด็นการเมือง

      ในช่วงวันที่ ๔ – ๑๐ มิ.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นการเมือง ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -1.392ln(x) + 3.7911) เฉลี่ยร้อยละ ๙๔.๑๑ ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มลดลง (y = -0.195ln(x) + 0.4938) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑๐๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ พ.ค. – ๓ มิ.ย.๕๙)

      ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "เกาะติดกระแสประชามติของสาธารณชน รับหรือไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 1" โดยศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน ๑๕ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา มุกดาหาร ขอนแก่น อุดรธานี ปทุมธานี ลพบุรี นครปฐม ชลบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา และนราธิวาส  เป็นต้น โดยในสัปดาห์นี้ไม่มีภาพข่าวเชิงลบ ในภาพรวมข่าวในประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีความถึ่ค่อนข้างต่ำ

      ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน

      ในช่วงวันที่ ๔ – ๑๐ มิ.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก ในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.515ln(x) + 3.0699) เฉลี่ยร้อยละ ๗๕ ส่วนข่าวเชิงลบในประเด็นนี้ มีแนวโน้มความถี่ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ แม่ทัพภาค ๔ ตั้งเป้าลดเหตุรุนแรง ๕๐% ช่วงรอมฏอน เป็นต้น สำหรับภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ สื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์มาตรการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ว่า สามารถ "สยบ" ความเคลื่อนไหวของสมาชิก ขบวนการ บีอาร์เอ็น ให้อยู่ใน "วงนอก" ของ ๗ หัวเมือง เศรษฐกิจ แต่ยังไม่ สามารถที่จะทำให้พื้นที่รอบนอกของ ๗ หัวเมือง ปลอดภัยจาก เสียงปืนและระเบิดแสวงเครื่อง... เป็นต้น

      ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

      ในช่วงวันที่ ๔ – ๑๐ มิ.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.5854ln(x) + 1.8039) เฉลี่ยร้อยละ ๓๕.๒๙  ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.0884ln(x) + 0.0552) เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ พ.ค. – ๓ มิ.ย.๕๙) โดยข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้ มีความถี่ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่  กระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่  เขตเศรษฐกิจพิเศษติดหล่ม เป็นต้น

      ๓.๖ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
      ในช่วงวันที่ ๔ – ๑๐ มิ.ย.๕๙ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้ ๑ ประเด็น ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโวยถูกค้างค่าตอบแทนอื้อ
      ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน

      ในช่วงวันที่ ๔ – ๑๐ มิ.ย.๕๙ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้ ๒ ประเด็นได้แก่ ๑ ปีวิกฤตผู้อพยพชาวโรฮีนจา ปมสิทธิ-ยุติธรรม-กักขัง และ กอ.รมน.สั่งฟ้อง NGO กล่าวหาซ้อมผู้ต้องหา
      ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.

      ในช่วงวันที่ ๔ – ๑๐ มิ.ย.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้
      ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
      ในช่วงวันที่ ๔ – ๑๐ มิ.ย.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้
      ๓.๑๐ สรุปประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ จชต. จากเว็บไซด์สำคัญ ในช่วงวันที่ ๔ – ๑๐ มิ.ย.๕๙
            ๓.๑๐.๑  ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ จชต. ในเว็บไซด์ Aljazeera (www.aljazeera.com)
            ๓.๑๐.๒  ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ จชต. ในเว็บไซด์ OIC (www.oic-oci.org) อย่างไรก็ตาม มีข่าว “OIC ประฌามการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในเมือง Aktobe ประเทศคาซัคสถาน และ การโจมตีด้วยคาร์บอมบ์ ในกรุงอิสตันบูล ประเทศตรุกี
ที่มา: 1. http://www.oic-oci.org/oicv3/topic/?t_id=11285&t_ref=4436&lan=en
         2. http://www.oic-oci.org/oicv3/topic/?t_id=11282&t_ref=4434&lan=en
            ๓.๑๐.๓ ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ปรากฏในเว็บไซด์ United Nations (http://www.un.org/news)
            ๓.๑๐.๔ ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ปรากฏในเว็บไซด์ คณะกรรมการกาชาดฯ ICRC (http://www.icrc.or.th/)
            ๓.๑๐.๕ ในสัปดาห์นี้ มีข่าวสำคัญเกี่ยวข้องกับ จชต. ปรากฏในเว็บไซด์ Human Right Watch (https://www.hrw.org/asia/thailand)  จำนวน  1 ข่าว คือ กองทัพฟ้องร้อง NGO จำนวน ๓ คน ที่รายงานว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงใน ๓ จชต. ซ้อมผู้ต้องหา
ที่มา: https://www.hrw.org/news/2016/06/08/thailand-drop-case-against-rights-defenders

๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก
      
๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง

      เมื่อนำข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ที่ปรากฏในพื้นที่ข่าวมาวิเคราะห์ค่าผลกระทบต่อการรับรู้ สามารถสรุปประเด็นข่าวที่มีระดับผลกระทบสูง ดังนี้
      ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นข่าวใน ประเด็นสิทธิมนุษยชน (กองทัพฟ้องร้อง NGO จำนวน ๓ คน ที่รายงานว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงใน ๓ จชต. ซ้อมผู้ต้องหา) และประเด็นเหตุร้ายรายวัน (วาง จยย.บอมบ์ป่วน ทหารเจ็บสาหัส และ คนร้ายลอบวางระเบิด ๒ จุดในปัตตานี)
      ประเด็นที่ส่งผลกระทบในเชิงบวก เป็นข่าวใน ประเด็น การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน (แม่ทัพภาค ๔ ตั้งเป้าลดเหตุรุนแรง ๕๐% ช่วงรอมฏอน), ประเด็นความร่วมมือไทย-มาเลย์ (โรงเรียนไทย-มาเลย์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม), ประเด็นการเมือง (SUPER POLL เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "เกาะติดกระแสประชามติของสาธารณชน”), ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข (พล.อ.ทวีป ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้า “กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข”), ประเด็นการศึกษา (พล.อ.สุรเชษฐ์ ยกระดับการศึกษาชายแดนใต้ ตามยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา), ประเด็นการสร้างความเข้าใจและสมานฉันท์ (สันติภาพในมือเรา ดับไฟใต้ด้วยงานศิลป์), และประเด็นการเยียวยา (รองเลขา ศอ.บต. เยี่ยมเหยื่อลอบวางบึ้มที่ ร.พ.ปัตตานี)

      ๔.๒ แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้ (Awareness Level: AI)

      จากจำนวนข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ซึ่งก่อให้เกิดค่าสัดส่วนฯ และค่าระดับผลกระทบการรับรู้ที่แตกต่างกันในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ ในระดับสูง นำไปสู่การเกิดขึ้นของแนวโน้มระดับผลกระทบการรับรู้เชิงบวก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของผู้รับข่าวสารให้เป็นไปตามแนวโน้มดังกล่าว  โดยในช่วงวันที่ ๔ – ๑๐ มิ.ย.๕๙  พบว่าแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง (y = -0.024ln(x) + 2.2132) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ พ.ค. – ๓ มิ.ย.๕๙  ) จากแนวโน้มดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์ ของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ มีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย

. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ พ.ค.๕๙
      สื่อที่รายงานเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบสัปดาห์นี้ มีเฉพาะสื่อมาเลเซีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดลอบทำร้ายประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ นอกนั้นเป็นประเด็นที่สุลต่านแห่งรัฐเปอร์ลิส เล็งเห็นศักยภาพของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในพื้นที่ชายแดนระหว่างมาเลเซียและไทย
      ๕.๑ สัปดาห์นี้เป็นที่น่าสังเกตุว่าสื่อมาเลเซียโดยเฉพาะสำนักข่าวเบอนามา ของทางการมาเลเซีย รายงาน เหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดลอบทำร้ายประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐแทบทุกเหตุการณ์ ซึ่งอาจเป็นเพราะเป็นช่วงสัปดาห์แรกของเดือนรอมฏอน สื่อมวลชนจึงให้ความสำคัญกับการก่อเหตูรุนแรง
            ๕.๑.๑ วันที่ ๖ มิถุนายน สำนักข่าวเบอร์นามา รายงานว่า เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดหลายจุดในจังหวัดปัตตานี รวมทั้งอาคารศูนย์การศึกษาที่ปานาเระที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแม้แต่รายเดียว
ที่มาข้อมูล http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1253078
           ๕.๑.๒ วันที่ ๖ มิถุนายน สำนักข่าวเบอนามา และ หนังสือพิมพ์ New Straits Times รายงานว่า เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงเข้าไปในร้านค้าของชำ ที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ขณะเกิดเหตุเวลาประมาณบ่ายสองโมงเย็น มีคนอยู่ในร้านค้าดังกล่าวประมาณ ๑๐ คนกำลังนั่งชมรายการโทรทัศน์ คนร้ายใช้มอเตอร์ไซค์ ๒ คันขับมาจอดที่หน้าร้านและใช้อาวุธปืนอาก้ากราดยิงเข้าไปในร้านเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๕ คนอายุระหว่าง ๔๔ ถึง ๖๖ ปี
ที่มาข้อมูล http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1252891

            ๕.๑.๓ สำนักข่าวเบอร์นามา รายงานเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ว่า เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัด ด นราธิวาส ขณะช่วยกันขุดบ่อน้ำ เหตุเกิดเมื่อเวลาใกล้เที่ยงคืนวันที่ ๖ มิถุนายน ทั้งสองคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจาะไอร้อง ก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมา เหตุการณ์ดังกล่าวมีอาสาสมัครทหารพราน ซึ่งอยู่ในจุดเกิดเหตุได้รับบาดเจ็บด้วย
ที่มาข้อมูล http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1252891
      ๕.๒ สำนักข่าวเบอนามา รายงานเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ว่า สุลต่านแห่งรัฐเปอร์ลิส พูดถึง พื้นที่บริเวณชายแดนมาเลเซีย-ไทย ด้านรัฐเปอร์ลิสโดยเฉพาะฝั่งมาเลเซีย เป็นพื้นที่มีศักยภาพอย่างมากในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล เนื่องด้วยพื้นที่ดังกล่าวมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่ดี ที่ปาดังเบซาร์ และพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยก็มีทั้งวัตถุดิบราคาถูก และมีศักยภาพที่จะรองรับสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
ที่มาข้อมูล http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1252794

เกณฑ์ในการอ่านค่าสัมประสิทธิ์กราฟเส้น 
 

ช่วงของค่าสัมประสิทธิ์

ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์

มากกว่า 2.00

เพิ่มมาก

1.10 – 2.00

เพิ่มค่อนข้างมาก

0.60 – 1.00

เพิ่มในระดับหนึ่ง

0.10 – 0.50

เพิ่มเล็กน้อย

0.02 – 0.09

เพิ่มเพียงเล็กน้อย

0.00 – 0.01

ค่อนข้างคงที่

(-0.01) – 0.00

ค่อนข้างคงที่

(-0.09) – (-0.02)

ลดเพียงเล็กน้อย

(-0.50) – (-0.10)

ลดเล็กน้อย

(-1.00) – (-0.60)

ลดในระดับหนึ่ง

(-2.00) – (-1.10)

ลดค่อนข้างมาก

น้อยกว่า (– 2.00)

ลดมาก

Comment