วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

13 มิ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชาชนกว่า 90% นับถือศาสนาอิสลาม เด็ก และเยาวชนส่วนใหญ่จะได้เข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทั้งที่เป็นโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน ซึ่งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนี้จะมีระบบการเรียนการสอนตามหลักวิชาการควบคู่ไปกับหลักศาสนา รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นไปตามบริบทของสังคมในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการนำหลักคำสอนของศาสนามาหล่อหลอมให้บุตรหลานของตนเองเติบโตเป็นคนด...

..อ่านต่อ
13 มิ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากสถานการณ์ความไม่สงบพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อเหตุการณ์นี้แตกต่างกันไป เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และขั้นตอนการดำเนินงานในการสร้างความเข้าใจไม่ใช่เพียงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นทุกฝ่ายที่ต้องทำงานบูรณาการร่วมกันเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนในพื้นที่ หนึ่งในนั้นมีบุคคลคนธรรมดาคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาเป็นแกนนำสตรีทำหน้าที่ตัวกลางคอยประสานงานระหว่า...

..อ่านต่อ
13 มิ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ส่งผลกระทบกับคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการศึกษา และด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ อาจทำเด็กบางกลุ่มไม่ได้รับการศึกษาอย่างครบถ้วน ทั้งสายสามัญ และสายศาสนา อย่างไรก็ตามมีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีห้องเรียนวิถีอิสลาม เปิดการเรียนการสอนทั้งสายสามัญ และศาสนาควบคู่กันไป จนกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆ นำไปปรับใช้ ครูผู้บูรณาการแก้ไขปัญหา       อาไซน์น่า อับดุลเลาะ อด...

..อ่านต่อ
06 มี.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม มีหลักปฏิบัติ 5 ข้อที่ถือเป็นเสาหลัก เสมือนโครงสร้างชีวิตของชาวมุสลิมทุกคนที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ประกอบด้วยการปฏิญาณตนในเรื่องความศรัทธา การละหมาด การให้ซากัตเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ การถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน และการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์  ข้อสุดท้ายนี้เป็นเรื่องที่ชาวมุสลิมชายหญิงทุกคนที่มีความสามารถ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และทรัพย์สินเพียงพอ ต้องเดินทางไปแสวงบุญที่นครมักกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่ไม่พร้อม เช่นไม่...

..อ่านต่อ
06 มี.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      เสน่ห์ของจังหวัดชายแดนใต้ ก็คือ ความงดงามทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ซึ่งประชาชนร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม แต่ก็มีประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ และอยู่ร่วมกันมาช้านาน จนเกิดการผสมผสานกันทางศิลปะ โดยมีประจักษ์พยานที่เด่นชัดอยู่ที่ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  ได้แก่ มัสยิดเก่าแก่อายุร่วมสามร้อยปีที่มีสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ร่วมกันระหว่างศิลปะไทยพุทธ และไทยมุสลิม มีชื่อว่า มัสยิดนัจมุดดีน หรือ บาโยลางา ตั้งอ...

..อ่านต่อ
06 มี.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

“ความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นเพราะต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างคิด ถ้ามาพบมาคุยกันก็จะเข้าใจกัน  “ตามหลักศาสนาไม่มีคำว่าก่อการร้าย แต่เราทิ้งศรัทธา สันติสุขจึงไม่บังเกิด” ในสภาพสังคมปัจจุบัน คนในสังคมมักใช้ชีวิตแบบตัวใครตัวมัน จึงทำให้ละเลยการพูดคุยหารือ และมีแนวคิดที่แตกแยก นี่เป็นเสียงสะท้อนของชาวบ้าน จากชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อธิบายได้ดีถึงแนวคิดและความศรัทธาที่ถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากหลักศาสนาที่ครอบคลุมทั้งในระดับวิถีชีวิตและวิถีการอยู่ร่วมกันในชุมชน สังคม และแน่...

..อ่านต่อ
22 ธ.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ปัจจุบันการนำเสนอข่าวสารต่างๆ ในสื่อกระแสหลัก เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่คนส่วนใหญ่ได้ผ่านหูผ่านตาและเป็นที่จดจำ มักจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงและเหตุการณ์ความไม่สงบเป็นส่วนมากมีน้อยมาก  ที่จะนำเสนอเรื่องวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตและสวัสดิภาพของคนในพื้นที่  จึงเป็นภารกิจของคนในพื้นที่ที่จะต้องพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารอัตลักษณ์เหล่านี้ออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม...

..อ่านต่อ
22 ธ.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

“ญาลันนันบารู” เป็นภาษายาวีหมายถึงทางสายใหม่ โครงการญาลันนันบารู โครงการดีดีในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดำเนินการมายาวนานถึง 10 ปีแล้ว จึงมีเป้าหมายอยู่ที่การสร้างทางสายใหม่ของผู้ที่เคยหลงผิดจากยาเสพติด โครงการญาลันนันบารู เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า  ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดว่าเป็นสาเหตุหลักของปัญหาอื่นๆ ที่ตามมาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการนี้เริ่มมาต...

..อ่านต่อ
22 ธ.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ในพื้นที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไม่มีใครไม่รู้จักกลุ่มกิจกรรมที่ชื่อว่ากาวันกีตอ(KAWANKITA)   กลุ่มหนุ่มสาวคนทำงานจิตอาสาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ซึ่งเกิดจาก   การรวมกลุ่มเยาวชนที่เป็นนักศึกษาเมื่อปีพ.ศ. 2549 โดยมีแนวคิดต้องการนำประสบการณ์การทำงานวิจัย ของตนเองมาใช้ในการทำงานพัฒนาสังคม แน่นอนว่าสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนั้น     มีปัญหาและอุปสรรคมากมายหลายด้านพวกเขาต้องเผชิญหลายด้าน แต่...

..อ่านต่อ
22 ธ.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

“เคยหลงผิดในสังคมสิ่งเสพติด ทำให้ชีวิตไม่รู้จักว่าอะไรคือเพื่อนที่ดี อยู่มามีกลุ่มเยาวชนบ้านน้ำใส  มีกิจกรรมบ่อย รู้แต่ไม่เคยสนใจเข้าร่วม แต่เขาสนใจและให้ความสำคัญกับผม ชวนผมเข้าร่วมกิจกรรม เขามีกิจกรรมชื่อว่าเพื่อนช่วยเพื่อน ให้มาอยู่ด้วย แม้จะไม่ทำให้ผมเลิกเสพยาได้เด็ดขาด แต่ก็ทำให้เสพยาลดลง พอมาอยู่นาน เพื่อนๆ ชี้แนวทางและบอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีอยู่แค่นี้ ก็เลยเข้ามาทำกิจกรรมมากขึ้น กิจกรรมที่ทำมาทำให้ผมสนใจ เปลี่ยนจากการอยู่ในสังคมยาเสพติดมาอยู่ในสังคมกิจกรรมพัฒนาสร้างสรรค์ จากที...

..อ่านต่อ
หน้า 2 จาก 12 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 114 รายการ