วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

02 ก.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          บอนไซ หรือ ไม้แคระ เป็นศิลปะแขนงหนึ่งในการปลูกพืชแบบย่อส่วน จากเดิมที่เป็นไม้มีขนาดใหญ่ นำมาปลูกในกระถางที่เล็กลง หมั่นดูแลตัดแต่งกิ่ง กำหนดให้อยู่ในกระถางนั้นๆ เพื่อให้มีรูปทรงเป็นไปตามที่ผู้ปลูกต้องการ เป็นที่นิยมของกลุ่มคนที่รักต้นไม้ ชนิดของพันธุ์ไม้ที่นำมาทำเป็นบอนไซมีด้วยกันหลากหลาย ปัจจุบันไม้ที่ได้รับความนิยม และนำมาเพิ่มมูลค่าเป็นไม้ประดับได้อย่างน่ารักก็คือ ต้นมะพร้าว เทคนิควิธีการปลูกมะพร้าวบอนไซ มีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศอินโดนีเซีย ด้วยรูปทรงที่...

..อ่านต่อ
02 ก.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลก และไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ซึ่งความยากลำบากของการแก้ไขปัญหาโรคโควิด คือ การจัดความสมดุลระหว่างการควบคุมโรค กับการพยุงภาวะเศรษฐกิจ พี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ไม่น้อยไปกว่าพี่น้องในพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ของประเทศ ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้จำนวนมากต้องอพยพกลับจากการทำงานที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศมาเลเซีย ซึ่งรัฐบาลต้องทำการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสไปพร้...

..อ่านต่อ
02 ก.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

"ปลูกป่า รักษ์ ต้นน้ำ  - ปลูกจิต รักษ์ สิ่งแวดล้อม - ปลูก ทดแทน คุณแผ่นดิน"           แผ่นป้ายบรรยายข้อความข้างต้นนี้ ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชนบ้านต้นตาล หมู่ ๒ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบูงอ ป่าผืนนี้จึงยังคงสภาพของป่าดิบชื้น มีพรรณไม้นานาชนิด ขนาดใหญ่และเล็กขึ้นอยู่หนาแน่น และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายาก ความอุดมสมบูรณ์เช่นนี้ยังคงอยู่ได้ ด้วยความร่วมมือของชุมชนบ้านต้นตาล ชุมชนที...

..อ่านต่อ
02 ก.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

“เมืองท่าสาปที่ราบริมน้ำปัตตานี มีเรื่องราวความเป็นมาที่ดี ให้ได้จดจำ ว่านี่คือเมืองอุดมสมบูรณ์ เมืองท่าสาปมีคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ตำบลก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล เรารักและคอยใส่ใจทุกคน อยู่ที่ใด ก็ไม่เท่าสุขใจเหมือนที่นี่ จะกี่ร้อยวันพันปี ที่นี่จะเป็นจุดรวมสำคัญ และในวันนี้ ทุกคนจะรวมเป็นหนึ่ง แม่น้ำจะคอยเชื่อมใจ และหล่อเลี้ยงเรา ป่าไม้ ภูเขา ถ้ำ นั้นช่างสมบูรณ์ นี่เป็นจุดเล็กๆ ที่สร้างทำเลการค้า สืบทอดกันมายาวนาน เก็บรักษาไว้ และนี่คือเมืองแห่งความรุ่งเรือง ท่าสาปเป็นหนึ่งเดียว&r...

..อ่านต่อ
02 ก.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          หากเลือกกำหนดชีวิตได้ ความพิการเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดกับตัวเองหรือคนที่เรารัก แต่เมื่อต้องประสบชะตากรรมเช่นนั้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นความพิการแต่กำเนิด หรือเกิดจากเหตุรุนแรง อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ก็คงต้องต่อสู้ชีวิตต่อไปตราบที่ลมหายใจยังไม่สิ้น และต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้รับความคุ้มครองจากรัฐ ได้รับการดูแลจากสังคมรอบข้าง โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งสำคัญที่ไม่ควรถูกละเลย คือ ศักยภาพ...

..อ่านต่อ
02 ก.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          จากข้อมูลของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ระบุความหมายของคำว่า ตรุษ ว่าเป็นคำมาจากภาษาสันสกฤตที่ว่า ตฺรุฏ (อ่านว่า ตฺรุ-ตะ) แปลว่า แตก ขาด ทำให้ขาด หมายถึง การตัดขาดจากปีเก่าเพื่อเข้าสู่ปีใหม่ ปัจจุบัน     คำว่า ตรุษ อาจใช้ในความหมายว่า เทศกาล หรือช่วงเวลาที่กำหนดไว้เพื่อการรื่นเริงตามประเพณี ซึ่งมักเชื่อมโยงกับหลักปรัชญา ความเชื่อ และศาสนาของแต่ละกลุ่มชน เช่น ตรุษจีน เป็นเทศกาลฉลองวันขึ้นปีใหม่ของจีน ตรุษฝรั่งเป็นเทศกาลฉลองวันสมภพของพระเยซูคริ...

..อ่านต่อ
02 ก.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          ดั้งเดิมชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาชีพหลักในการทำสวนยางพารา สวนผลไม้ ทำนาข้าว และเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ไก่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แพะ ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากแพะเป็นสัตว์พิธีกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสนาอิสลาม จากข้อมูลของกรมปศุสัตว์ปี 2562 พบว่าในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและจำนวนแพะมากที่สุดของประเทศ โดยมีเกษตรกรผู้เ...

..อ่านต่อ
28 เม.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          ดนตรีพื้นบ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า ดนตรีรองเง็งเป็นศิลปะการแสดงดนตรีประกอบการร่ายรำแบบไม่มีเนื้อร้อง เป็นการผสมผสานดนตรีหลายประเภทเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการดีดสี ตีเป่า บางส่วนก็เป็นเครื่องดนตรีสากล นั่นเพราะได้รับอิทธิพลจากชาวสเปน และโปรตุเกส ที่ได้มาแสดงในแหลมมลายู เมื่อคราวมาติดต่อค้าขายกันในอดีต ผสมผสานกับเครื่องดนตรีพื้นบ้าน เพิ่มกลิ่นอายความเป็นมลายูจนกลายเป็นหนึ่งอย่างที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รอ...

..อ่านต่อ
28 เม.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          “ประสบการณ์ และความรู้คือสิ่งสำคัญที่เป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งในครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่มีความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ ในการพัฒนาภูมิลำเนา รากเหง้าบ้านเกิดของตนเอง ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ความสามัคคีที่จะเป็นพลังขับเคลื่อน ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาการทำงานในด้านวิชาชีพ และความคิดสร้างสรรค์ของคนในสังคมต่อไป”           ข้อความข้างต้นคือแ...

..อ่านต่อ
หน้า 11 จาก 24 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 236 รายการ