วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

03 ธ.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่สั่งสมมานาน เป็นภาวะความขาดแคลน ไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับบุคคล ส่งผลให้เกิดความทุกข์ยากในการดำเนินชีวิต รวมถึงการขาดโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลาย ๆ ด้าน และส่งผลต่อการพัฒนาในระดับประเทศตามมาในที่สุด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความยากจนในสังคมไทยให้ทุเลาเบาบางลงไป เพื่อให้สามารถต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอื่น ๆ ต่อไป ภาพรวมคนยากจนของประเทศไทย     &nbs...

..อ่านต่อ
03 ธ.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          การศึกษา ถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) อย่างไรก็ตาม เมื่อมองลึกลงไปในเรื่องสถานการณ์ และการจัดการในเรื่องการศึกษาใน จชต. พบว่า มีปัญหาในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น ด้านการกระจายโอกาส การเคารพความแตกต่าง การมีส่วนร่วม และการปรองดอง ปัญหาเหล่านี้ เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ จชต.           ดังนั้นการแก้ไขปัญหาดังที่กล่าวข้างต้น รวมไปถึงกา...

..อ่านต่อ
03 ธ.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          ในการแก้ไขปัญหาใด ๆ ในโลกนี้ จะต้องเริ่มต้นที่การทำความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น ต่อจากนั้นก็จะเป็นการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา เมื่อมีแผนในการแก้ไขปัญหา สิ่งที่ตามมาก็คือการดำเนินการแก้ไขปัญหา  ตามแผนที่วางไว้ และท้ายที่สุดก็คือการตรวจสอบและประเมินผลว่าการแก้ไขปัญหาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่           อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการในการแก้ไขปัญหาก็คือ ข้อมูลที่จะใช้สนับสนุน ในทุกกระบวนการของการแก้ไขป...

..อ่านต่อ
03 ธ.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          ชุมชนบ้านม้าเงย-โคกม่วง ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นชุมชนที่มีพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีทั้งการทำสวนยางพาราและทำสวนผลไม้ รวมไปถึงการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อใช้เป็นอาหารและเพื่อขายเป็นรายได้ อีกทั้งยังมีการรวมกลุ่มกันเพื่อรวบรวมผลผลิตที่มีอยู่มากมายในพื้นที่ มาแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรในนาม “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านม้าเงย-โคกม่วง” การรวมกลุ่มที่เข้มแข็งนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านความสามัคค...

..อ่านต่อ
03 ธ.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          ปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งที่ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในมิติสังคมจิตวิทยา และเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือ ปัญหาการว่างงาน โดยเฉพาะการว่างงานในระดับเยาวชน จากข้อมูลของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา มีอัตราการว่างงานค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ นอกจากนั้นยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย สถานการณ์โควิดทำให้อัตราการว่างงานเพิ่มมากขึ้น         &n...

..อ่านต่อ
03 ธ.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          อริสโตเติ้ล นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของกรีกได้กล่าวไว้ว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม (Human being is social animal)” เนื่องจากมนุษย์ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่เพียงคนเดียวตามลำพังได้ เนื่องจากมนุษย์ต้องทำกิจกรรมร่วมกันอยู่ตลอดเวลา ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน และกัน และแต่ละชีวิตต่างก็ต้องการที่จะเสริมสร้างความสุข ความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับตนเองอยู่เสมอ สังคมจึงเป็นแหล่งรวมศูนย์ทางความคิดที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมา เพื่อแสวงหาคำตอบทุก...

..อ่านต่อ
03 ธ.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น พบว่ากลุ่มที่ตกเป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติดส่วนใหญ่ จะเป็นเยาวชนที่อยู่ทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา กลุ่มแรงงานที่กำลังว่างงาน ซึ่งแนวทางในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดที่ผ่านมาพบว่า การปราบปรามและการจับกุมอย่างหนักไม่ได้ช่วยให้ปัญหาลดลง แต่การสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้แก่คนในสังคม ช่วยกันดูแลป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาในชุมชนของตนเอง และการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดที่ควรจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ไ...

..อ่านต่อ
03 ธ.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          เรื่องราวของพืชกระท่อม เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากหลังการปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด ส่งผลให้การบริโภคใบกระท่อม ซึ่งปกติแล้วก็แฝงอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คน ได้กลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และกลายเป็นพืชสมุนไพรที่เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจตัวใหม่ทั้งในระดับประเทศ และในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อห่วงใยที่หลากหลายมุมมองเกี่ยวกับการปลดล็อกพืชกระท่อม มาทำความรู้จักกับพืชกระท่อม พืชสมุนไพร ท...

..อ่านต่อ
04 พ.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Tourism is related to environment. If environment or resources in tourist attractions are degenerated, such tourism is hard to be continued. Currently, tourists pay attention to visit national parks throughout Thailand over than 19.6 million persons per year. The problem on waste is one of major problems causing changes in natural environment affecting to image of tourist attractions whether they are mountains or sea. Although there has been a campaign asking tourists to bring their waste back w...

..อ่านต่อ
04 พ.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

The news on insurgency in the area of 3 southern border provinces makes the name of Wang District, the border district of Narathiwat shown in various kinds of media. Due to bombing in many areas including district offices, private companies, roads, and civil servant houses, Wang villagers have had to live with paranoia although it was the hub of people from various races, including Thai-Chinese, Thai-Muslim, and Thai-Buddhist people, who had lived together peacefully in the past. If you want to ...

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 26 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 255 รายการ