วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

'ผ้าบาติกบล็อกไม้แห่งปัตตานี' ชุมชนคุณธรรมมัสยิดบาราโหม

 10 ก.ย. 2564 12:03 น. | หมวดหมู่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และแหล่งโบราณสถานที่เก่าแก่ร่วม 500 ปีของจ.ปัตตานี
ชุมชนคุณธรรมมัสยิดบาราโหมเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และแหล่งโบราณสถานที่เก่าแก่ร่วม 500 ปีของจ.ปัตตานี
ในอดีตปัตตานีเป็นเมืองท่าที่เจริญรุ่งเรือง มีชาวต่างชาติทั้งอาหรับ เปอร์เซีย ยุโรป เข้ามาค้าขายเป็นจำนวนมาก ทำให้ยังคงปรากฏร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีมาจนถึงปัจจุบัน อาทิสุสานพญาอินทิราหรือสุลต่านอิสมาอีล ชาร์สถานที่ฝังพระศพของเจ้าเมืองปัตตานีพระองค์แรกที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม และเป็นผู้สถาปนาเมืองปัตตานีให้เป็น นครปาตานีดารุสลาม
นอกจากการเป็นแหล่งประวัติศาสตร์แล้วชุมชนคุณธรรมมัสยิดบาราโหมยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในระดับประเทศ สามารถเที่ยวชมดูนกทะเลนานาชนิด ชมป่าชายเลนธรรมชาติ การทำประมงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์อย่างยิ่ง นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวิถีชีวิตอันงดงามและเรียนรู้วัฒนธรรมของคนปัตตานีดั้งเดิมจากคนในชุมชนได้
จากต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่นชุมชนคุณธรรมมัสยิดบาราโหมจึงได้นำมาสร้างจุดเด่นโดยการพัฒนาต่อยอดให้เป็น ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Product of Thailand : CPOT)ที่เรียกว่า“ผ้าบาติกบล็อกไม้แห่งปัตตานี”โดยการนำลวดลายจากเศษกระเบื้องเครื่องถ้วยชามโบราณที่ขุดพบในพื้นที่ มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าด้วยเทคนิคการพิมพ์ลาย และนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า หรือผ้าพันคอ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นไม่ซ้ำใคร สามารถสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก
ปัจจุบัน ชุมชนคุณธรรมมัสยิดบาราโหมได้เปิด ศูนย์การเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดการทำผ้าบาติกด้วยบล็อกไม้ ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งยังมีบริการนำเที่ยวในพื้นที่ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตอันงดงามและเรียนรู้วัฒนธรรมของคนปัตตานีแบบดั้งเดิมอีกด้วย สอบถามได้ที่ เพจเฟสบุ๊ค CPOT หรือ โทร.093-5802702

ที่มา: www.dailynews.co.th
News Code: edu g:dailynews g:agency p:wdn v:netnews

Comment