วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

เปิดตัว2พันธุ์ข้าวน้องใหม่ตอบโจทย์คนใต้

 16 ต.ค. 2563 06:23 น. | หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นายอภิชาติ เนินพลับ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว เปิดเผยว่า คณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว มีมติรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ 2 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวเจ้าสายพันธุ์
มะจานู PTNC 99012-69 จากศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยได้รับรองพันธุ์ในชื่อ“มะจานู69” และข้าวเจ้าสายพันธุ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ PTLC15002-4 จากศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยได้รับรองพันธุ์ในชื่อ“อัลฮัมดุลิลลาฮ์4” ข้าวเจ้าพันธุ์มะจานู 69มีลักษณะเด่น คือ เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 497กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณอมิโลสสูง(27.2 เปอร์เซ็นต์) ลักษณะรวงยาวแน่นปานกลาง การแตกกระแง้ปานกลางเมล็ดร่วงปานกลาง ความยาก-ง่ายของการนวดเป็นระดับปานกลางรูปร่างเมล็ดเรียว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก ข้าวสุกไม่เหนียว – ไม่ร่วน ตรงกับความนิยมการบริโภคของชาวไทยมุสลิม ที่ชอบใช้มือเปิบข้าวแทนการใช้ช้อน พื้นที่แนะนำในการปลูกคือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
-->
ข้าวเจ้าพันธุ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ 4มีลักษณะเด่นคือ เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสงให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 611 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณอมิโลสสูง (27.4 เปอร์เซ็นต์) ลักษณะรวงจับกันแน่นยาว รูปร่างเมล็ดค่อนข้างป้อม คุณภาพการสีดีมากท้องไข่ปานกลางขนาดเมล็ดค่อนข้างป้อม ข้าวหุงสุกค่อนข้างนุ่ม ไม่เหนียว –ไม่ร่วน ซึ่งตรงกับรสนิยมการบริโภคของชาวไทย – มุสลิม ในพื้นที่จ.สตูล และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งหลังจากนี้กรมการข้าวมีแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้ง 2 พันธุ์ ในฤดูนาปี 2563/64 โดยพันธุ์มะจานู69 จะผลิตเป็นพันธุ์คัด 500 กิโลกรัม และพันธุ์หลัก 2 ตัน ในส่วนของพันธุ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ 4 จะผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ดัก 200 กิโลกรัม และจัดทำเป็นรวง 5,000 รวง

ที่มา: www.naewna.com
News Code: agri g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

Comment
Related