วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

นราธิวาสจัดอบรมเสริมทักษะอาชีพสตรี

 13 ก.พ. 2563 06:24 น. | หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะจ.นราธิวาส เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.นราธิวาส ได้จัดประชุม โครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ห้องประชุม สวนอาหารริมน้ำ
อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยได้จัดสรรสนับสนุนขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และมอบหมายให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งเป็นหนี้ค้างชำระตั้งแต่ปี 2556-2559 (กองทุนเดิม)และเป็นหนี้ค้างตามสัญญาปี 2560-2562(กองทุนใหม่) และให้จังหวัดจัดทำแผนการลดมูลค่าหนี้ค้างชำระและตรวจสอบสัญญาโครงการ
โดย จ.นราธิวาส มีผลการดำเนินงานการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระตามสัญญา ปี 2556-2559 ณ ปัจจุบันจำนวน 320 โครงการ เป็นเงิน 42,271,153.60 บาท และอนุมัติโครงการแก่สมาชิกในปี 2560-2563 จำนวน 129 โครงการ เป็นเงิน 18,351,054 บาท
ดังนั้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.นราธิวาส จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระอย่างมีประสิทธิภาพและมีภูมิคุ้มกัน เพื่อให้สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด สามารถบริหารจัดการหนี้ค้างชำระเป็นไปตามเงื่อนไข ฯลฯ

ที่มา: www.naewna.com
News Code: loc g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

Comment
Related