วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

'ม.อ.ปัตตานี'สั่งหยุดการเรียน-กิจกรรมทุกอย่างป้องไวรัสโคโรนา

 18 มี.ค. 2563 12:32 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

18 มี.ค.2563 - รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.ปัตตานี) เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วน กระทรวงการอุตมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญทั้งด้านการอุดมศึกษา (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน) และด้านการวิจัยและนวัตกรรมได้ดำเนินการและกำหนดมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการดูแล นิสิต นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากให้หยุดกิจกรรม ทุกกิจกรรม ส่วนด้านการเรียนการสอน ใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์เท่านั้น ให้หยุดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นทั้งหมด โดยให้อาจารย์ปรับการเรียนการสอนระบบออนไลน์แบบสมบูรณ์ครบทุกรายวิชา ส่วนการสอบปลายภาค งดการจัดสอบในห้องในห้องสอบทุกรายวิชา และให้อาจารย์ปรับรูปแบบประเมินผลและการสอบเป็นรายวิชาตั้งแต่บัดนี้ ส่วนอาจารย์และบุคคลากรยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานที่เหมาะสม
“มอ.ปัตตานี จะมีการแจ้งเป็นระยะๆ เนื่องจาก มอ.ปัตตานี เป็นมหาลัยฯ ที่มีนักศึกษาทั่วประเทศ และมีนักศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาเป็นจำนวนมากในทุกระดับ รูปทั้งอาจารย์จากต่างประเทศ ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง”

ที่มา: www.thaipost.net
#รศ.อิ่มจิตเลิศพงษ์สมบัติ #มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #ม.อ.ปัตตานี #ไวรัสโคโรนา
News Code: gen g:thaipost g:agency p:wtp v:netnews

Comment
Related