วันอาทิตย์ที่ 07 มีนาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

กกต.ปัตตานีสร้างความรู้เลือกตั้งเทศบาล

 22 ก.พ. 2564 04:20 น. | หมวดหมู่ การเมือง
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จังหวัดปัตตานี รุ่นที่ 1 โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีพร้อมร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม มี ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 1 แบ่งเป็นผู้สมัครนายก จำนวน 14 คน และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 232 คน ได้แก่ เทศบาลเมืองปัตตานี เทศบาลตำบลรูสะมิแล เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ เทศบาลตำบลนาประดู่ เทศบาลเมืองตะลุบัน เทศบาลตำบลบางปู และเทศบาลตำบลตันหยง รวมผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนวน 246 คน
ร้อยตำรวจเอกสมนึก กุลมณี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและโปร่งใส อีกทั้งกฎหมายที่ใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิมหลายประการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สามารถแข่งขันการเลือกตั้งอย่างสร้างสรรค์และเกิดความสมานฉันท์ยอมรับในเรื่องรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและการรู้รักสามัคคีรักษาความเป็นมิตรเป็นเพื่อนบ้าน และความเป็นญาติพี่น้องในท้องถิ่น ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งอีกด้วย.

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 23 ก.พ. 2564 (กรอบบ่าย)
News Code: g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

Comment