วันศุกร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

สัมมนา 'วิกฤติกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนใต้ จากบทเรียนสู่การปฏิรูป'

 17 ต.ค. 2562 17:02 น. | หมวดหมู่ กระบวนการยุติธรรม
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดเวทีสัมมนาวิชาการ "วิกฤติกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนใต้ จากบทเรียนสู่การปฏิรูป"
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ตัวแทนองค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดกิจกรรมเวทีวิชาการ "วิกฤติกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนใต้ จากบทเรียนสู่การปฏิรูป" ณ โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส ประกอบด้วยเครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (คป.ตร) สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.) มูลนิธิผสานวัฒนธรรม กลุ่มด้วยใจ เครือข่ายสิทธิมนุษยชนปัตตานี เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษ
การจัดเวทีสัมมนาในครั้งนี้ได้มีผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยนางพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ประธานมูลนิธิประสานวัฒนธรรม นายสมศักดิ์ ชื่นจิตร ตัวแทนเครือข่ายผู้เสียหายจากการทรมาน นายสุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงจลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ และนายอนุพงศ์ พันธชยางกูร อดีจกำนันโต๊ะเด็ง ผู้เสียหายจากการทรมาร เป็นต้น โดยมีการนำเสนอหยิบยกปัญหาต่าง ๆ ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสภาพความเป็นอยู่ ปัญหาเศรษฐกิจที่อยู่ที่ทำกิน ความยากจน การศึกษา และวัฒนธรรมที่ถูกทำลาย แต่ปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่ยังไม่มีการหยิบยกมาพูดถึงอย่างตรงไปตรงมาคือการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่มีปัญหาทับซ้อนต่างจากพื้นที่อื่น
กล่าวคือการประกาศกฎอัยการศึกเกือบทุกอำเภอและมีประกาศ พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทับซ้อนทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทุกฝ่ายมีการบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับ ส่งผลกระทบถึงประชาชนอย่างมากในชีวิตประจำวันเป็นระยะเวลานานมากว่า 15 ปี แม้ว่าประชากรบางส่วนจะเห็นว่าการใช้อำนาจกฎหมายพิเศษจะยังมีความจำเป็น แต่ต้องไม่กระทบสิทธิขั้นพื้นฐานและต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลจากบุคลากรในฝ่ายความมั่นคง
การจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้เปิดช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสวงหาความร่วมมือเพื่อให้ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ จากทุกศาสนา กลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในสิทธิของตน เพื่อให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรม อันเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในสังคมที่เป็นประชาธิปไตย

ที่มา: www.naewna.com
News Code: loc g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

Comment
Related