วันเสาร์ที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

'ปัตตานี'ออกคำสั่งควบคุมพื้นที่เข้ม ป้องกันโควิด-19

 03 พ.ค. 2564 21:50 น. | หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564จังหวัดปัตตานีเผยแพร่คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 21/2564เข้ม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ขึ้น มีผู้ติดเชื้อรายวันและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ประกอบกับ จังหวัดปัตตานี มีผู้ป่วยยืนยันสะสมเพิ่มสูงขึ้น พบผู้ป่วยรายใหม่ทุกวัน จึงส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน และต่อระบบการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณีดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดมาตรการควบคุมการระบาดของโรคให้เข้มข้นกว่าเดิม เพื่อมิให้เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทวีความร้ายแรงมากขึ้น และให้สามารถยุติลงได้โดยเร็ว จึงให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 17/2564 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564 และคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 20/2564 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 และให้ใช่คำสั่งนี้แทน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22(7), 34 และ 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 7(1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี จึงออกคำสั่งจังหวัดปัตตานี ดังต่อไปนี้
-->
ข้อ 1 ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดปัตตานี ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ในเวลาราชการ) หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน (ตลอด 24 ชั่วโมง) /อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) /ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ทันทีที่เดินทางถึงภูมิลำเนา หรือที่พักอาศัยในจังหวัดปัตตานี
(2) ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติคต่อพิจารณาดำเนินการคัดกรองผู้ที่เดินทางมา ตาม ข้อ 1(1) และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการป้องกันโรค โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้
(3) ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดตาม ข้อ 1(1) สังเกตอาการผิดปกติ หากมีไข้ และอาการทางเดินหายใจจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบพบแพทย์โดยทันที
(4) ให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรค (D-เว้นระยะห่างระหว่างกัน, M-สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า, H ล้างมือบ่อย ๆ, T-ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, T-ตรวจหาเชื้อโควิด-19, A-ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะและหมอชนะ) โดยเคร่งครัด
กรณีผู้ที่เดินทางตามวรรคหนึ่ง เป็นเจ้าหน้าที่ผู้เดินทางไปปฏิบัติราชการตามข้อกำหนดประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตาม ข้อ 1(1)
ข้อ 2 ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อช่วยเหลืออุปการะ หรือการใช้สถานที่ตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ของข้อกำหนด (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564
ข้อ 3 ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่ายี่สิบคน (20 คน) เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด
ข้อ 4 ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต โดยให้ปิดสถานที่ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ข้อ 5 สนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ให้ปิดให้บริการ ยกเว้นการใช้สถานที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ส่วนสนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้ง หรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 นาฬิกา และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม สำหรับการแข่งขันกีฬาที่ เคยได้รับอนุญาตจาก นายกรัฐมนตรี ให้จัดการแข่งขันได้ เมื่อได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดแล้ว ให้สามารถจัดการแข่งขันได้ต่อไป
ข้อ 6 การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น โดยงดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา
ข้อ 7 ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ไม่เกินเวลา 22.00 นาฬิกา สำหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ในเวลา 04.00 นาฬิกา
ข้อ 8 ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ โดยลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น แต่ไม่เกิน 21.00 นาฬิกา
ข้อ 9 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลส์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุก ที่งดการให้บริการ
ข้อ 10 คำสั่งใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน
อนึ่ง การดำเนินการตามคำสั่งนี้ เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมาย ว่าด้วย วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมาย ว่าด้วย การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรา 16 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหรือ เป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

ที่มา: www.naewna.com
News Code: loc g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

Comment