วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

เกษตรสั่งคุมเข้มทุเรียนใต้ ป้องกันผลผลิตด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด เอาจริงฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ

 09 มิ.ย. 2564 06:10 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการเกษตรจังหวัดภาคใต้ที่เป็นแหล่งผลิตทุเรียนสำคัญ ตั้งชุดเฉพาะกิจสกัดกั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัด ย้ำใช้บทลงโทษทางกฎหมาย เพื่อไม่ให้ มีการจำหน่ายทุเรียนอ่อนเด็ดขาด
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2564 จะเป็นช่วงที่ทุเรียนภาคใต้ให้ผลผลิตออกสู่ตลาด กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้สั่งคุมเข้ม เรื่องคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนใต้ ไม่ให้มีการจำหน่ายทุเรียนอ่อน โดยเด็ดขาด เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนอาจเร่งตัดทุเรียนอ่อน ออกสู่ตลาดในช่วงต้นฤดูกาลเพื่อหวังทำกำไร ซึ่งจะส่งผลกระทบ ต่อราคาทุเรียนทั้งในและต่างประเทศ เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อทุเรียนภาคใต้และทุเรียนไทย ในสายตาผู้บริโภค และอาจส่งผลทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเมื่อถูกกดราคาจากผู้รับซื้อ สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้จึงต้องตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรียนอ่อน ในจังหวัด ตามแนวการบริหารจัดการผลไม้ ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างมีข้อกำหนด และ เงื่อนไขที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากสถานการณ์ของโควิด-19 รวมไปถึงการแข่งขันทางการตลาด จากนานาประเทศ ทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย อีกทั้งจะช่วยป้องกันปัญหาทางด้านราคาผลผลิตตกต่ำและด้อยคุณภาพอีกด้วย
ด้าน นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำหรับ คาดการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้ปีนี้ จะมีไม่ต่ำกว่า 5.9 แสนตัน จากพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 465,646 ไร่ จากพื้นที่ปลูกทั้งหมด 630,604 ไร่ สำหรับราคาจำหน่ายคาดว่าจะใกล้เคียงกับปี 2563 โดยราคาขายส่ง อยู่ที่กิโลกรัมละ 100 - 120 บาท หากเป็นทุเรียน Premium หรือขายในตลาดออนไลน์ ราคาจะสูงกว่านี้ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของทุเรียน ซึ่งประเทศจีนยังเป็นตลาดส่งออกหลัก มีปริมาณความต้องการมาก คาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนราว 5 หมื่นล้านบาท
สำหรับผลผลิตทุเรียนในภาคใต้เกือบร้อยละ 60 เป็นผลผลิตจากจังหวัดชุมพร ประกอบกับ ล้งส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจฯ ดังกล่าวแล้ว ภายใต้การกำกับของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยได้กำหนดแนวทางในการควบคุมป้องกันและ แก้ไขทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด และสร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่าง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และภาครัฐ ดังนี้ 1) เก็บเกี่ยวผลผลิตตามมาตรฐานทุเรียนคุณภาพ 2) มาตรการดำเนินคดี แก่ผู้จำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ 3) การกำหนดวันเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนจังหวัดชุมพร 4) จัดทำฐานข้อมูลจำหน่ายทุเรียนแผงริมทาง มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ดำเนินการ 5) จัดทำฐานข้อมูลโรงคัดแยกบรรจุที่ได้รับมาตรฐาน GMP 6) มาตรการลงโทษ (ล้ง) ที่รับซื้อทุเรียนด้อยคุณภาพ ตักเตือน ยึดใบอนุญาต มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดชุมพรดำเนินการ 7) กำหนดมาตรฐานทุเรียนคุณภาพ 8) บทลงโทษผู้ซื้อขายทุเรียนอ่อน 9) จัดอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการวิเคราะห์ทุเรียนคุณภาพและสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจสอบ 10) เกษตรกรต้องมีการบันทึกข้อมูลการผลิตและแจ้งวันดอกทุเรียนบานและคาดคะเน วันเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยให้แจ้งข้อมูลที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เน้นขับเคลื่อนชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจระดับหมู่บ้าน โดย อกม. จะมีหน้าที่รายงานสถานการณ์ทุเรียนในหมู่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ และแจ้งมายังนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบ ตำบล และก่อนตัดจะต้องแจ้งให้ชุดปฏิบัติการทราบก่อน หากมีทุเรียนอ่อนออกจากตำบล ชุดปฏิบัติการในพื้นที่ต้องรับผิดชอบเบื้องต้นและรายงานให้อำเภอ จังหวัด ทราบทันที เพื่อสกัดไม่ให้ออกไปสู่ตลาด
ทั้งนี้ หากพบเห็นการซื้อขายทุเรียนอ่อนด้อยคุณภาพ สามารถแจ้งความดำเนินคดี ได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ หรือศูนย์ดำรงธรรมแต่ละจังหวัด ซึ่งจะมีบทลงโทษทางกฎหมาย ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อ ในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือ สาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 10 มิ.ย. 2564 (กรอบบ่าย)
News Code: g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl

Comment