วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ศอ.บต.เดินหน้ายกระดับงานช่วยเหลือเยียวยาเน้นเข้าถึงและติดตามได้ในทุกพื้นที่ของ 5 จชต.

 14 ก.ย. 2564 17:17 น. | หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting โดยมีพันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง (กสม.) ศอ.บต. เป็นประธานในการประชุมและเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยา ศอ.บต. กลุ่มงานเยียวยาจังหวัด กลุ่มงานเยียวยาอำเภอและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมรับฟังการบรรยายการดำเนินงาน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของภาครัฐ อาทิ การปลดล็อคแนวคิดสู่ระบบดิจิตอล ระบบฐานข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเสนอข้อมูล
พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง กล่าวถึงการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า หัวข้อต่างๆที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรงานเยียวยาให้ก้าวพ้นระบบการทำงานแบบเดิม ให้ได้เข้าสู่ระบบดิจิตอล ตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งการประชุมผ่านระบบ ZOOM ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการใช้ดิจิตอลดำเนินงาน และเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีมากขึ้นจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในส่วนของ จ.ยะลา ศูนย์เยียวยาจังหวัดและอำเภอ จะได้รับทราบถึงข้อมูล แนวทางงานเยียวยาและประชาสัมพันธ์มากขึ้น
สำหรับการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ผ่านระบบออนไลน์นี้ จัดทำขึ้นเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่เยียวยาให้มีประสิทธิภาพ สอดรับกับความต้องการในการช่วยเหลือของประชาชนและนโยบายของรัฐบาล โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 4 รุ่นๆละจำนวน 16 คน โดยรุ่นที่ 1 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2564

ที่มา: www.dailynews.co.th
News Code: gen g:dailynews g:agency p:wdn v:netnews

Comment