วันอังคารที่ 02 มิถุนายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

'เนคเทค'พัฒนาบิ๊กดาต้า ชี้เป้า'คนจน'ระดับบุคคล

 12 ม.ค. 2563 02:20 น. | หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

กรุงเทพธุรกิจ ศูนย์เนคเทครับโจทย์ 14 ผู้ว่าราชการจังหวัด พัฒนาแพลตฟอร์ม บิ๊กดาต้า ชี้เป้า "คนจนเป้าหมาย" ลงลึกระดับ ครัวเรือนและบุคคล อ้างอิงข้อมูลลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐควบคู่ข้อมูลดัชนี ความยากจนตามเกณฑ์ยูเอ็นดีพี นำร่องใช้งาน "สมุทรสงคราม" พบ 50 ครัวเรือนต้องช่วยเหลือเร่งด่วน เล็งครอบคลุม ทั่วประเทศ พร้อมใช้งานปี 63
นายวีระชัย จันทร์สุด วิศวกรอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เปิดเผยว่า เนคเทคได้พัฒนา TPMAP Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือ สนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนของจังหวัด ที่เน้นลงลึกถึงระดับครัวเรือนและรายบุคคล หลังจากได้รับติดต่อจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัด ซึ่งต้องการข้อมูลเชิงลึกของ "คนจนเป้าหมาย" เพื่อนำไปวิเคราะห์วางแผนและติดตามการแก้ปัญหา
TPMAP Logbook พัฒนาต่อยอดจาก "ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า" (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบิ๊กดาต้าภาครัฐ ที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบบิ๊กดาต้าของภาครัฐมอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช.ร่วมกับเนคเทค พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยชี้เป้าความยากจนเชิงพื้นที่ซึ่งลงลึกได้ถึงระดับตำบลและหมู่บ้าน
"สมุทรสงคราม"ประเดิมใช้งาน พ.ย.62
เบื้องต้นระบบแล้วเสร็จและนำร่องใช้ ไปเมื่อปี 2561 กระทั่งได้รับการร้องขอข้อมูล เชิงลึกเพิ่มจาก 14 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม ปทุมธานี เชียงใหม่ อุดรธานี ตาก สกลนคร มุกดาหาร นครพนม อยุธยา ยะลา ลพบุรี อุบลราชธานี นนทบุรีและนครปฐม
"สมุทรสงครามเป็นจังหวัดนำร่องใช้งาน TPMAP Logbook เพื่อใช้แก้ปัญหาความยากจนแบบชี้เป้าเมื่อเดือน พ.ย.2562 ในการชี้เป้าครัวเรือนยากจน บันทึกพิกัดตำแหน่งและภาพถ่ายครัวเรือนที่ต้องการความช่วยเหลือ พร้อมบันทึกข้อมูลรายละเอียด ของมิติปัญหาความเปราะบางที่ได้รับการสำรวจเพิ่มเติมจากในพื้นที่ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาแบบลงลึกต่อไป" นายวีระชัย กล่าว
ทั้งนี้ สมุทรสงครามยังเป็นจังหวัดนำร่องที่ขอรับการสนับสนุนรายละเอียดข้อมูลคนจนตามระบบ TPMAP เมื่อปี 2561 พบครัวเรือนยากจน 601 ครัวเรือน 903 คน เมื่อกลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้นและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายเพื่อหาข้อมูลและข้อเท็จจริง พบว่าปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข ก็คือ การซ่อมแซมที่พักอาศัย จึงจัดกิจกรรมระดมทุนจากภาคส่วนต่างๆ สำหรับซ่อมแซมบ้านให้กับผู้เปราะบางกว่า 50 ครัวเรือน
ขณะที่ นครปฐมเป็นจังหวัดล่าสุดที่รับการอบรมถึงการใช้ระบบนี้ ในเฟสแรกเจ้าหน้าที่สามารถบันทึกการสำรวจ แก้ปัญหาและคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ของปี งบประมาณ 2563 หรือประมาณเดือน มี.ค.นี้
บิ๊กดาต้าชี้เป้า"คนจน"แท้จริง
นายวีระชัย กล่าวอีกว่า เนคเทคกำลังเร่งพัฒนาในส่วนรายงานของ TPMAP Logbook ให้สามารถแสดงผลข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จากการไปสำรวจและแก้ปัญหาให้มีความหลากหลายและเชิงลึกมากขึ้น เพื่อส่งต่อ ให้ผู้บริหาร อาทิ ผู้ว่ารายการจังหวัด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หรือแม้กระทั่งผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถติดตามการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เดือนนี้สำรวจพบปัญหาอะไรมาบ้าง แก้ไขได้เท่าไหร่ เป็นต้น และจะขยายการใช้งานไปสู่จังหวัดอื่นๆ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศในลำดับถัดไป
ด้านนายสุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ หัวหน้าทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์เนคเทค กล่าวว่า TPMAP Logbook หรือเรียกง่ายๆว่า "แฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย" ออกแบบให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบูรณาการและความต่อเนื่องในการแก้ปัญหา โดยมีระบบบิ๊กดาต้าเป็นตัวช่วยวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลบนฐานจำนวนมาก โดยบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวมถึงลำดับครัวเรือนยากจนตามดัชนีความขัดสนหลายมิติ หรือ Multidimensional Poverty Index (MPI) ซึ่งพิจารณาจาก 5 มิติ ได้แก่ สุขภาพ การศึกษา การเงิน ความเป็นอยู่ และการเข้าถึงบริการรัฐ ตลอดจนตัวชี้วัดมิติอื่นๆ เพื่อใช้สำรวจสอบถามสาเหตุของปัญหาและติดตามการแก้ปัญหารายครัวเรือน
ทีมงานออกแบบ TPMAP Logbook ให้สามารถรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์หาผู้เปราะบางที่ประสบปัญหาความยากจน โดยใช้วิธีการคำนวณดัชนี MPI ทำให้ระบุได้ว่า คนจนอยู่ที่ไหน มีปัญหาในมิติอะไรบ้าง ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์กับผู้กำหนดนโยบายและหน่วยงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ให้สามารถออกนโยบายแก้ปัญหาได้ตรงจุด
เครื่องมือลดความซ้ำซ้อนแก้ปัญหา
ทั้งนี้ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี) ระบุว่า ผู้เปราะบางคือผู้ที่มีคุณภาพชีวิตต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพชีวิตที่ดีในมิติต่างๆ
นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มบันทึกข้อมูลปัญหาและกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือ ป้อนกลับมาในระบบได้ เนื่องจากข้อมูลข้างต้น ถูกบันทึกและเห็นผ่านระบบเดียวกันบน TPMAP Logbook ทำให้การแก้ปัญหามีความ เป็นเอกภาพ ไม่ซ้ำซ้อน สามารถให้หน่วยงาน ส่วนกลางและรัฐบาลสามารถติดตามสถานการณ์การแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
TPMAP Logbook มีฐานข้อมูลที่ได้วิเคราะห์รวบรวมจากหลายหน่วยงานมายืนยันซึ่งกันและกัน เช่น กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพ กระทรวงการคลัง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรืออีกนัยหนึ่ง "คนจนเป้าหมาย" ใน TPMAP ก็คือคนจนที่ไปลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ขณะเดียวกันก็ต้องได้รับการสำรวจตามกรอบ MPI ว่าจน (surveybased) จึงน่าจะเป็น "คนจนเป้าหมาย" ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน
"ทีมนักวิจัยยังได้พัฒนาเป็น web-based application ที่รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์ หลากหลายชนิดตั้งแต่คอมพิวเตอร์ไปจนถึง สมาร์ทโฟน จะช่วยให้สามารถติดตามและบันทึกข้อมูลได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น" นายสุทธิพงศ์ กล่าว

บรรยายใต้ภาพ
สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์

ที่มา: นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 12 ม.ค. 2563
News Code: frnt g:kt g:agency g:paper g:nmg p:kt v:paperl

Comment
Related