วันเสาร์ที่ 06 มิถุนายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

คอลัมน์ ฅนปนข่าว: ลุยเจาะบ่อบาดาล

 08 ม.ค. 2563 03:27 น. | หมวดหมู่ การช่วยเหลือประชาชน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เป็นอีกกระทรวงที่ต้องทำงานหนักเช่นเดียวกันในช่วงภัยแล้งนี้ สำหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม ที่มีนายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีว่าการ โดยเฉพาะกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่นำน้ำใต้ดินที่มีอยู่ประมาณ 30,645 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ขึ้นมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยราชการและประชา ชนทั่วประเทศ
โดยในกลางเดือนมกราคมนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะลงมือเจาะบ่อบาดาลเพื่อให้การช่วยเหลือชุมชน ประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 526 บ่อทั่วประเทศ
ไม่เว้นแม้แต่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายหลังที่การประปานครหลวง (กปน.) ทำหนังสือขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำบาดาลไปใช้ผลิตน้ำประปาใน 4 พื้นที่ เป็นบ่อขนาด 10 นิ้ว จำนวน 4 บ่อ ความลึกของบ่อตั้งแต่ 350-600 เมตร ในเขตพื้นที่ประกอบด้วย บาง เขน, มีนบุรี, ลาดกระบัง ใน กทม. และสมุทรปราการ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้อนุญาตในเบื้องต้นแล้วจำนวน 3 บ่อ คือที่ บางเขน, มีนบุรี และลาดกระบัง

สำหรับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปัจจุบันมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ เป็นอธิบดี โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักระดับ 9 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี, ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและควบคุมไฟป่า, รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2504 มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จบการศึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ รุ่น 87 ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จบการศึกษาจากโรงเรียนป่าไม้แพร่ รุ่น 24 ซึ่งเป็นอีกขั้วอำนาจในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนอีกขั้วหนึ่งซึ่งปัจจุบันเติบโตเป็นผู้บริหารจำนวนมากคือ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ นายศักดิ์ดายังจบปริญญาโททรัพยากรป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มต้นรับราชการในสังกัดกรมป่าไม้ ที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
เคยเป็นข่าวฮือฮาสมัยยึดคืนพื้นที่ภูลมโลและนำมาฟื้นฟูใหม่ โดยการปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งจำนวนมาก และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในปัจจุบัน.

บรรยายใต้ภาพ
ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์

ที่มา: นสพ.ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 8 ม.ค. 2563
News Code: infra env g:thaipost g:agency g:paper p:tpd v:paperl

Comment
Related