วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พื้นที่ปัตตานี

 14 ต.ค. 2563 06:21 น. | หมวดหมู่ การบำรุงขวัญกำลังพล
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

รายงาน: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เมื่อเร็วๆ นี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และติดตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามและรับฟังผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส โดยความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งมีสำนักงาน กปร. ทำหน้าที่ในการประสานงานเพื่อช่วยเหลือราษฎรในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ จัดทำปะการังเทียมให้เป็นแหล่งชุมนุมและที่อยู่อาศัยของปลา รวมทั้งการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ชายฝั่ง ด้วยการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) โดยนำวัสดุต่าง ๆ ได้แก่ แผ่นคอนกรีต ท่อคอนกรีต ตู้รถไฟที่ไม่ได้ใช้งาน รถเก็บมูลฝอยระบบไฮโดรลิก และอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ
มีพื้นที่ดำเนินการ คือ ชายฝั่งทะเลเปิด แหล่งน้ำภายในตามแนวชายฝั่งและป่าชายเลน ในเขตจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่เป้าหมายและได้รับผลประโยชน์ แบ่งเป็น จังหวัดปัตตานี 6 อำเภอ 18 ตำบล 50 หมู่บ้าน 14,277 ครัวเรือน รวม 82,901 คน และจังหวัดนราธิวาส 2 อำเภอ 6 ตำบล 22 หมู่บ้าน 5,147 ครัวเรือน รวม 26,515 คน ซึ่งจากการสำรวจสัตว์น้ำในปัจจุบันพบว่ามีปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นและยังมีอิทธิพลต่อการชักจูงสัตว์น้ำในบริเวณดังกล่าวและใกล้เคียงเป็นการเพิ่มระบบห่วงโซ่อาหารโดยปลาที่พบมากที่สุด คือ ปลาสีกุน ปลาบู่ และปลากะพง ส่งผลประโยชน์ต่อการเพิ่มพื้นที่ทำการประมงของชาวบ้าน สามารถจับสัตว์น้ำได้เพิ่มมากขึ้นทำให้มีรายได้ฐานะทางเศรษฐกิจมีความมั่นคงยิ่งขึ้น
จากนั้น องคมนตรีและคณะฯ ได้นั่งเรือเพื่อเยี่ยมชมวิถีชีวิตการเลี้ยงปลาหลากหลายชนิดของราษฎรตลอดสองฝั่งลำน้ำในแม่น้ำปัตตานี แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์และความสุขของราษฎรที่ได้ฟื้นกลับคืนมาดังเดิมอีกครั้ง พร้อมกันนี้ได้มอบพันธุ์ปลากระพง จำนวน 50 ตัว และมอบซั้งให้แก่ผู้แทนราษฎรเพื่อนำไปฟื้นฟูแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วย
ต่อมา ในช่วงบ่าย เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 64 ชุด ไปมอบให้กับชุดปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4021 ตั้งอยู่ภายในพื้นที่วัดเนินผาโลการาม อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วยหมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4021 เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรสายบุรี และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติหน้าที่ทุกคนในการดูแลและรักษาความสงบสุขให้กับพี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ในความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยเสมอมา
จากนั้นได้เดินทางไปยังวัดปิยาราม ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อนำเครื่องไทยธรรมพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป วัดปิยาราม สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2346 โดยท่านสมภารบอด เป็นผู้ดำเนินการสร้าง มีนามเดิมว่า "วัดปีไหง" ได้เปลี่ยนนามวัดเมื่อปี พ.ศ.2482
โอกาสนี้ เจ้าอาวาสพร้อมพระสงฆ์ได้ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชีนี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: royal g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

Comment
Related