วันศุกร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

เกษตรแปลงใหญ่ปัตตานียกระดับรายได้ประชาชน

 22 ต.ค. 2562 02:39 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ปัตตานี * เกษตรแปลงใหญ่ปัตตานีเพิ่มศักยภาพการผลิต ยกระดับรายได้ที่ดีแก่ประชาชน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดปัตตานีได้ส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุ่มแปลงใหญ่ตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันมีกลุ่มแปลงใหญ่จำนวนทั้งสิ้น 99 แปลง ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และการประมง โดยในปี 2563 มีแผนจัดตั้งแปลงใหญ่เพิ่มอีก 43 แปลง รวมแปลงใหญ่ทั้งหมด 142 แปลง ซึ่งจะมีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 7,000 คน ในเนื้อที่กว่า 33,000 ไร่ จากการสนับสนุนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนภาคเอกชน ซึ่งมีผลการดำเนินงานรวมกลุ่มกันทำการเกษตรแปลงใหญ่ ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนและยกระดับคุณภาพผลผลิต มีการบริหารจัดการและการตลาดเป็นไปอย่างมีระบบตามนโยบายของ รัฐบาล
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานีและภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงานมหกรรมเกษตรแปลงใหญ่ปัตตานีทุกปี เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ของจังหวัดปัตตานีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพิ่มขึ้น มีการแสดงผลงานการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ การสาธิตการแปรรูปสินค้าเกษตร การจัดเสวนาให้ความรู้การตลาดนำการผลิต และจำหน่ายผลผลิตการเกษตรเพื่อให้สมาชิกกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้ในการทำอาชีพเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเพื่อการบริโภคและการจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว สำหรับพืชผลการเกษตรแปลงใหญ่มีหลากหลายชนิด โดยปลูกตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ทั้งยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน มะพร้าวน้ำหอม ส้มโอปูโก ลองกอง และพันธุ์ข้าวชนิดต่างๆ
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งประชากรจังหวัดปัตตานีทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และมีการพัฒนาหลายส่วนที่สำคัญคือ เรื่องการทำนาข้าวในพื้นที่อำเภอปะนาเระ และอำเภอมายอ โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำริในเรื่องการส่งเสริมพันธุ์ข้าวท้องถิ่นคือ "ข้าวมะจานู"
จากการบริหารจัดการที่ดี ทำให้มีผลผลิตสูงขึ้น เดิมผลผลิตได้ไม่เกิน 500 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 800-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ และอีกเรื่องคือ ยางพารา ได้มีการเพิ่มปริมาณการผลิตต่อไร่สูงขึ้นเช่นกัน จากเดิมได้ 86 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มเป็น 115 กิโลกรัมต่อไร่ และยังมีการลดต้นทุนการผลิต เช่น ใช้แม่ปุ๋ย มีการปลูกพืชแซมยาง เช่น เห็ด ผักกูด ผักหวาน บางพื้นที่ในรอบ 1 เดือน สามารถสร้างรายได้ต่อครัวเรือนกว่า 10,000 บาท.

ที่มา: นสพ.ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 22 ต.ค. 2562
News Code: g:thaipost g:agency g:paper p:tpd v:paperl

Comment
Related