วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ศอ.บต.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ร่วมขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กให้เกิดความยั่งยืน

 30 ก.ค. 2563 18:10 น. | หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2563) ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ประสานงานพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กระดับอำเภอ เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนและชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 โดยมี เจ้าหน้าที่ปกครองและปลัดอำเภอในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กในพื้นที่ จชต.นั้น เป็นการขับเคลื่อนโดยมีองค์กรภาคประชาสังคมเป็นแกนนำร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายใต้การขับเคลื่อนในรูปแบบการมส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ การขับเคลื่อนพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กเป็นส่วนหนึ่งของสภาสันติสุขตำบลที่จะต้องรับรู้ สนับสนุน และเป็นพี่เลี้ยงค่อยขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน
ที่ประชุมได้ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กประจำปี 2563 ซึ่ง ศอ.บต.ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมกับสร้างสันติสุขขนาดเล็ก โดยการจ้างบุคลากรขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ จชต. เป็นการพัฒนาพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กให้เกิดรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนในกระบวนการมีส่วนและเชื่อมโยงยุทธศาสาตร์ด้านต่างๆในระดับหมู่บ้านที่มีพื้นที่รองรับจำนวน 40 พื้นที่ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาให้เกิดความยั่งยืนของพื้นที่ รวมทั้งทีประชุมยังได้ชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่สันติสุขขนาดเล็กประจำปี 2563 เพื่อให้การปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กอย่างเป็นรูปธรรม” รอง เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าว.

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: loc g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

Comment
Related