วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

รองผู้ว่าฯนราธิวาส ประชุมเชิงปฎิบัติการฯ 'บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส จำกัด'

 15 ก.ย. 2563 16:32 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการสนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส(วิสาหกิจเพื่อชุมชน) จำกัด
วันที่ 15 กันยายน 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อชุมชน) จำกัด โดยมี นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาสในฐานะเลขานุการคณะทำงาน คสป., คณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด, หัวหน้าคณะทำงาน D1 –D6, หัวหน้าคณะทำงาน E1 - E6 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้มีประเด็นที่สำคัญ ประกอบด้วย
1. ทบทวนการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
2. การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับจังหวัด ปี 2563 ประกอบด้วย
- เป้าหมายการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยกลไกประชารัฐ ปี 2563 จำนวน 84 กลุ่ม
- การขับเคลื่อนโครงการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยสู่ 4 ร (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการจำนวน 11 กลุ่มเป้าหมาย ใน 7 อำเภอ
3. แผนการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
4. การบูรณาการการขับเคลื่อนของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดนราธิวาส
ผลการจากประชุมทุกคนเห็นว่า บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส จำกัด ดำเนินงานด้วยดีมาตลอด ตั้งแต่ดำเนินงานมา 3-4 ปี ที่ผ่านมา โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นเงิน 4,000,000 บาท จากการลงหุ้นด้วยความสมัครใจของประชาชนจังหวัดนราธิวาส สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชนและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดำเนินการใน 3 ด้าน คือ การเกษตร, การแปรรูป และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสให้รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: loc g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

Comment
Related