วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ จับมือ ม.ราชภัฏยะลา ร่วมผลิตนักนิติศาสตร์ระดับมหาบัณฑิต หวังสร้างวิศวกรสังคมสู่สากล

 09 มิ.ย. 2564 12:35 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ที่ห้องฝึกทักษะนักกฎหมายภาคปฏิบัติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี (มรส.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรย.) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นผู้แทนลงนาม และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณทิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ฐานนท์ มณีนิล ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผู้บริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเป็นสักขีพยาน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Mou.) ทางวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตบัณฑิตระดับ “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์บุคลากร และนักศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งสอง เพื่อสนับสนุนสิ่งเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต และเพื่อการวิจัยในทางนิติศาสตร์และการวิจัยในเชิงพื้นที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตระหว่างสองมหาวิทยาลัย ทำให้ตนเองนึกถึงตอนเสนอตัวเข้าเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้เสนอ (วิสัยทัศน์) ต่อสภามหาวิทยาลัย เรื่อง Life long Learning และวันนี้สามารถบันทึกไว้ได้เลยว่า Life long Learning ได้เกิดขึ้นแล้วที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่าคณะนิติศาสตร์ ได้กำหนดอัตลักษณ์ให้เป็นนักนิติศาสตร์ที่มีทักษะเป็นวิศวกรสังคม โดยยึดหลัก LAW SRU model คือ จะปลูกฝังจิตสำนึกในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบมุ่งไปสู่ความเป็นสากล การที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตในครั้งนี้ ในอนาคตจะมีบัณฑิตนิติศาสตร์ในระดับมหาบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะ มีทักษะ ที่สามารถนำองค์ความรู้สู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: loc g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

Comment