วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ยะลาเดินหน้ามาตรการป้องกันโรคโควิด-19

 29 ก.ค. 2563 05:15 น. | หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลาได้จัดให้มีกิจกรรม แถลงผลการดำเนินงานมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านกิจกรรม "70 วันยะลาปลอดโควิด ชีวิตปลอดภัย" โดยภายในงานได้จัดให้มีการจัดนิทรรศการ ผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา สถานการณ์โควิดในพื้นที่จังหวัดยะลาในช่วงที่ผ่านมา โดยมีการจัดนิทรรศการรูปแบบมีชีวิต ที่สื่อให้เห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เทศบาลนครยะลา ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ที่ทำการปกครองส่วนจังหวัดยะลา นิทรรศการการพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุค New Normal จากสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา สำนักงานประมงจังหวัดยะลา และนิทรรศการภาพในอนาคตจังหวัดยะลาในยุค New Normal จากสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา และอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดยะลา
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อรายได้ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัด ดังนั้น จังหวัดจึงกำหนดแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ภาคการท่องเที่ยวและบริการ ดังนี้ มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Responsible Tourism) อุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการ ฝึกอบรม และพัฒนาผู้ประกอบการ ตลอดจนพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการให้บริการให้มีความพร้อมในการบริการ โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จในแต่ละด้าน เพื่อทำหน้าที่พี่เลี้ยงถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และจะพัฒนาสินค้า และบริการ โดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการเกษตร สินค้าชุมชน (OTOP) ท่องเที่ยวชุมชน และบริการที่เกี่ยวเนื่องบนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาการตลาดและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยส่งเสริมการตลาดตามแนวทาง New Normal ส่งเสริมการเปิดตลาดสู่ภายนอกโดยใช้ระบบการตลาดออนไลน์ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยให้หน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษา สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม การฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยดึงดูดคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการที่มีความรู้และศักยภาพกลับคืนสู่ท้องถิ่นเพื่อไปประกอบกิจการในท้องถิ่นของตนเอง" ผวจ.ยะลา กล่าว.

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 30 ก.ค. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

Comment
Related