วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

มนร. ทำพิธีลงนามโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่และทดแทนการเกษียณอายุราชการ

 14 ต.ค. 2563 18:55 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

มนร. ทำพิธีลงนามโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่และทดแทนการเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นประธานในพิธีลงนามโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่และทดแทนการเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายประมินทร์ หะยะมิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษาเข้าร่วมครั้งนี้.
ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่และทดแทนการเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดพิธีลงนามสัญญาในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและกระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม จึงเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญา
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจังหวัดชาแดนใต้อย่างจริงจังแลต่อเนื่องเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้สังคมไทยอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม จึงเปิดโอกาสในเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญา จึงได้ประกาศให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่และทดแทนการเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และในกรจัดพิธี ลงนามสัญญาโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่และทดแทนการเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในครั้งนี้ประกอบด้วยนักศึกษาที่ได้รับทุน จำนวน 10 รายโดยแบ่งเป็น สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: loc g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

Comment
Related