วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

"ผู้ตรวจการแผ่นดิน"เร่งหาทางออกเงินเยียวยาครอบครัวครูที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบชายแดนใต้

 31 ต.ค. 2563 11:26 น. | หมวดหมู่ การเยียวยา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.63 ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีครอบครัวหรือทายาทของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตและพิการอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ไม่ได้รับงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาเป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต
พล.อ. วิทวัส เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอสะบ้าย้อย เทพา จะนะ นาทวี) ได้สร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินให้กับทุกกลุ่มอาชีพ ซึ่งอาชีพครูเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของผู้ก่อเหตุความรุนแรง เพราะเป็นเป้าหมายอ่อนแอ ไม่สามารถที่จะป้องกันตนเองได้ จึงจะต้องระดมทุกฝ่ายเข้ามาแก้ไขปัญหา นอกจากด้านความปลอดภัยแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้มีการจัดสวัสดิการ การดูแลด้านขวัญกำลังใจและการช่วยเหลือเยียวยาครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตและพิการจากสถานการณ์ความไม่สงบ
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เพื่อขอรับการช่วยเหลือเยียวยาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตและพิการ รายละ 4,000,000 บาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2556 เรื่อง การสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ปัจจุบันครอบครัวหรือทายาทของครูผู้เสียชีวิตยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาใด ๆ จึงได้มีการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
พล.อ.วิทวัส กล่าวต่อว่า ในวันนี้จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหารือถึงข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยพบว่าขณะนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการครูและบุคลาการทางการศึกษาผู้เสียชีวิตและพิการอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว แต่เนื่องจากมีข้อเท็จจริงบางประเด็นยังไม่ได้ข้อยุติ
ดังนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะว่า 1) ให้ทางกระทรวงศึกษาธิการเร่งประสานความร่วมมือกับกรมบัญชีกลางในการพิจารณาร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการครูและบุคลาการทางการศึกษาผู้เสียชีวิตและพิการอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ 2) เห็นควรตั้งงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก และตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบอุดหนุนโครงการช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าว
ประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ฯลฯ จะทำให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสม และหากไม่เพียงพอก็อาจจะขอสนับสนุนจากรัฐบาลได้
ทั้งนี้ อยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เพราะกระบวนการเบิกจ่ายงบอุดหนุนเงินช่วยเหลือนั้นมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาหลายขั้นตอนและต้องมีความรอบคอบ เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตนั้นสามารถเดินหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: pol g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

Comment
Related