วันเสาร์ที่ 06 มิถุนายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

สสท.ลุยตั้งสันนิบาตสหกรณ์จว.

 10 ม.ค. 2563 06:23 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ เปิดเผยหลังเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.)ว่า สสท.กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกรับทราบผลดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2563 ซึ่งปัจจุบันสันนิบาตสหกรณ์ฯ มีสมาชิกซึ่งเป็นสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท รวมกว่า 8,000 สหกรณ์ มีสมาชิกรวมกว่า 12 ล้านคนและมีปริมาณธุรกิจกว่า 2.5 ล้านล้านบาทมีวิสัยทัศน์พัฒนาสหกรณ์ ปี 2560–2564 คือ เป็นองค์กรกลางเพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน เป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
ทั้งนี้ สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีนโยบายส่งเสริมให้สหกรณ์แต่ละจังหวัดรวมตัวในนามสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ช่วยเหลือกัน ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการ ดำเนินธุรกิจรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของสหกรณ์ และการแก้ปัญหาอุปสรรค ในส่วนจังหวัดที่จัดตั้งไปแล้วจะสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้จังหวัดจัดการศึกษาอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก และจะจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอื่นให้ครบทุกจังหวัด ซึ่งการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนั้น ช่วยสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ขบวนการสหกรณ์เข้มแข็งยั่งยืนตามหลักการสหกรณ์
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธาน สสท.กล่าวเพิ่มเติมว่า สสท.ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่าย การจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดและช่วยเหลือทั้งด้านวิชาการและกฎหมาย เราสัญจรไปทุกภูมิภาคเพื่อรับฟังปัญหา และฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และให้สหกรณ์เข้าใจบทบาทหน้าที่ของสสท.ที่มีต่อสหกรณ์สมาชิกในส่วนสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดจัดตั้งไปแล้ว 44 จังหวัด ล่าสุดจ.บุรีรัมย์ อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารมายังสันนิบาตสหกรณ์ฯเพื่อจัดตั้งเป็นลำดับที่ 45 นอกจากนี้ ยังมีอีก 7 จังหวัด อยู่ระหว่างประชุมใหญ่ครั้งแรก เพื่อเลือกคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ภูเก็ต อำนาจเจริญ มุกดาหาร สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และนราธิวาส

ที่มา: www.naewna.com
News Code: agri g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

Comment
Related