วันพุธที่ 01 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.นราธิวาส รวมพลังสตรี ขับเคลื่อนสู่สันติสุข

 05 มิ.ย. 2560 18:22 น. | อ่าน 3572
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

“ผู้หญิงก็มีสองมือจะฝ่าฟัน มุ่งมั่นไม่เคยท้อ และฉันก็มีหัวใจที่เข้มแข็งพอ จะต่อสู้ไปความฝันที่มีแม้จะไกล จะไปให้ถึงสักวัน จะก้าวไปมองวันที่สวยงาม อย่างภูมิใจด้วยสองมือหนึ่งใจ จะไล่ตามความฝัน และไม่ยอมแพ้แม้หมดหนทางด้วยเรี่ยวแรงที่มี บอกหัวใจสู้ไหว ไม่ว่าสิ่งไหนเข้ามาขวางทางให้รู้ว่าเราทำได้ทุก ๆ สิ่ง ผู้หญิงก็แกร่งเป็นและพร้อมหยัดยืน”
      จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรือมุสลิมต้องตกอยู่ในสถานเดียวกัน คือ ต้องลุกขึ้นสู้ มาเป็นหัวหน้าครอบครัว หารายได้เลี้ยงดูตนเองและลูกๆ อย่างไรก็ตามได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มสตรีเหล่านี้ หนึ่งในนั้นคือ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยอยู่ภายใต้การดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรี และเครือข่ายสตรี ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรี และผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ในสังคม และยังสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี การจะเป็นสมาชิก จะต้องลงทะเบียนและมีการรวมกลุ่มในสิ่งที่อยากจะทำ เกิดการประชุมร่วมกัน กำหนดรายละเอียดการทำงานและอุปกรณ์ที่ต้องการได้รับการสนับสนุน และนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนในระดับจังหวัดเพื่อการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

ดูแลปัญหาสตรีในทุกมิติ
      กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีพันธกิจในการดูแลปัญหาสตรีทุกมิติ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดนราธิวาส จึงมีหน้าที่ครอบคลุมทั้งดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพเป็นมิติแรกที่ทางกองทุนให้ความสำคัญเพื่อยกระดับและส่งเสริมศักยภาพของสตรีให้เข้มแข็ง เพราะการส่งเสริมอาชีพเป็นแนวทางในการส่งเสริมเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชนให้มีความมั่นคงมากขึ้น เมื่อมีการรวมกลุ่มอาชีพแล้วก็มีการส่งเสริมช่องทางการตลาดและการพัฒนาทักษะการทำงานอย่างต่อเนื่อง

เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน

      กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี อ.เมือง จ.นราธิวาส คือ การรวมกลุ่มของสตรี ซึ่งจากเดิมทำงานอาชีพหลัก คือกรีดยางเสร็จแล้วก็ว่างงาน นอกจากนั้นแล้ว การเย็บผ้า ถือเป็นอาชีพหลักอย่างหนึ่งของสตรีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตในพื้นที่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสที่แทบทุกบ้านจะมีจักรเย็บผ้าเพื่อซ่อมแซมเสื้อผ้าของตนเองหรือประกอบอาชีพตัดเย็บเครื่องแต่งกายเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ ก็ได้รับการแนะนำจากกองทุนพัฒนาสตรีให้ตั้งกลุ่มในระดับตำบล โดยเริ่มแรกมีการรวมตัวกัน 5 คน และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มีจัดทำโครงการ งบประมาณ เสนอขอทุนและผ่านการอนุมัติ ทางกลุ่มได้นำมาจัดซื้ออุปกรณ์ในการตัดเย็บและผ้า โดยเริ่มแรกมีการตัดเย็บเป็นผ้าคลุมผม ต่อมาได้พัฒนาเป็นการตัดเย็บเสื้อผ้า และทำกระเป๋าจากเศษผ้า นำไปขายในงานโอท็อป ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จนสามารถส่งขายต่างประเทศได้

เยียวยา และยกระดับคุณภาพชีวิต

      กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.นราธิวาส ยังมีการทำงานในอีกหลายมิติ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้หญิงที่ได้รับปัญหาต่างๆ เพื่อทำให้คุณภาพความเป็นอยู่ของสตรีดีขึ้น นอกเหนือจากการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว ยังมีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีที่ต้องตกอยู่ในสถานะแม่ม่ายจากการที่สามีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ การช่วยเหลือต้องทำในหลายมิติ ทั้งการช่วยเหลือภายนอก อย่างการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การติดตามเงินช่วยเหลือ การสนับสนุนทุนการศึกษากับเด็กนักเรียนลูกหลานผู้ได้รับผลกระทบ หรือเด็กในครอบครัวที่ยากจน รวมไปถึงงานภายในเรื่องการเยียวยาจิตใจและความเข้าใจในสิทธิและบทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชน ซึ่งคณะกรรมการกองทุนส่วนใหญ่ ล้วนเป็นตัวแทนสตรีจิตอาสาจากแต่ละชุมชน โดยมีทั้งคณะกรรมการในระดับชุมชน ตำบล จนไปถึงระดับจังหวัด โดยการทำงานมีลักษณะเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างตัวแทนสตรีจิตอาสาจากชุมชน กับสำนักงานพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในชุมชน ซึ่งมีบทบาทในการให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านเกี่ยวกับสิทธิและบทบาทสำคัญของสตรีในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
      การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี โดยการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มจะส่งผลดีกับสุขภาพจิตเป็นอย่างมาก เกิดการพูดคุยระบายความรู้สึกกับผู้ประสบปัญหาแบบเดียวกัน เกิดความไว้ใจ สร้างพลังให้พวกเธอนั้นกลับมาลุกขึ้นสู้อีกครั้ง และขณะเดียวกันก็มีจิตอาสาที่พร้อมจะส่งต่อกำลังใจให้ผู้อื่น ช่วยกันรับฟังปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข เพื่อเสริมสร้างพลังเครือข่ายสตรีให้เป็นพลังที่เข้มแข็ง สร้างสรรค์ พร้อมจะสร้างประโยชน์ให้สังคมชุมชน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดนราธิวาส จึงเป็นกองทุนของสตรี โดยสตรีและเพื่อสตรีอย่างแท้จริง
 

Comment