วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

บทบาทปราชญ์ภาษามาลายูถิ่นกับการสร้างสันติสุข

 17 มี.ค. 2558 23:34 น. | อ่าน 2642
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ด้วยความพี่น้องตระหนักในความสำคัญของภาษามาลายูว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานภาครัฐจึงได้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษามาลายูในโรงเรียนควบคู่ไปภาษาไทย ขณะเดียวกันป้ายสถานที่ราชการในพื้นที่ก็มีการใช้ภาษามาลายูตัวอักษรยาวี ควบคู่ไปกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกับป้ายประชาสัมพันธ์ก็มีภาษามาลายูตัวอักษรยาวี ปรากฏให้เห็นทั่วพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาหลายปีแล้ว

 

การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความภาคภูมิใจในอัตตลักษณ์ทางภาษาและประวัติท้องถิ่นของชุมชนยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาเข้ามาร่วมขับเคลื่อนอีกด้วย เช่น โครงการวิจัยเชิงปฎิบัติการ “ชื่อบ้านนามเมือง” หรือ Nama Kampung Kita โครงการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน คืนสู่อัตตลักษณ์หมู่บ้านดั้งเดิมในภาษามาลายูตามความต้องการของชุมชน โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏสงขลา และศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

กระบวนการขับเคลื่อนผลักดันอัตตลักษณ์ความเป็นมาลายูที่มีคุณค่าให้ปรากฏอยู่ทั่วไปตามสถานที่สาธารณะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ทำให้ต่อมาสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ได้สนับสนุนให้เกิดองค์กรที่มีชื่อว่า “คณะกรรมการราษฎรบัณฑิตด้านภาษาและวัฒนธรรมมาลายูถิ่นในพื้นที่ชายแดนใต้ ที่มีชื่อย่อว่า BACENDRA (บา-เจน-ดรา) ซึ่งเป็นบุคคลกรที่มีคุณค่าในท้องที่ เช่น ตัวแทนจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ชมรมตาดีกาจังหวัดปัตตานี และศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น  และที่ผ่านมาคณะกรรมการชุดนี้ได้สร้างประโยชน์แก่หน่วยราชการในพื้นที่มากมาย เช่น  การจัดการฝึกอบรมภาษามาลายูเพื่อการสื่อสารระดับเบื้องต้นให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อประโยชน์ในการพูดคุยและเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

 

นอกจากนี้คณะกรรมการราษฎรบัณฑิตฯยังได้สร้างสัมพันธ์กับเครือข่ายองค์กรเอกชน คือ Asia Foundation เข้าไปสนับสนุนบริการทางวิชาการในการตรวจสอบและให้คำแนะนำการเขียนชื่อป้านหมู่บ้าน และป้ายประชาสัมพันธ์ โดยอออกแบบให้มีตัวอักษร3 อักขระในป้ายเดียวกัน ประกอบด้วยภาษามาลายูอักษายาวี อักษรรูมี และอักษรไทย เนื่องจากพบว่าป้ายชื่อสถานที่ราชการ องค์กรต่างๆตลอดจนป้ายประชาสัมพันธ์ที่เขียนด้วยภาษามาลายูตัวอักษรยาวี จากการสำรวจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส มีการเขียนในหลากหลายรูปแบบ และมีหลายแห่งที่เขียนไม่ถูกต้อง สมควรได้รับการปรับปรุงใหม่ และเพื่อให้การใช้ภาษามาลายูตัวรยาวีอักษรยาวีมีมาตรฐานเดียวกัน คณะกรรมการราษฎรบัณฑิตด้านภาษาและวัฒนธรรมาลายูถิ่นจึงได้ร่วมมือกับ ศอ.บต.จัดทำหนังสือป้ายชื่อภาษามาลายูตัวอักษรยาวี เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

 

การขับเคลื่อนอัตตลักษณ์มาลายูอย่างสร้างสรรค์ จากการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและปราชญ์มาลายูถิ่นนับเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสันติสุขในพื้นที่ จชต. เนื่องเพราะเป็นการขจัดเงื่อนไข”ปลุกระดม” ของขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่มักปลุกระดมว่ารัฐไทยทำลายอัตตลักษณ์ความเป็นมาลายู

Comment