วันพุธที่ 01 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ภาษาร้อยใจด้วยสื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้

 14 มี.ค. 2562 20:10 น. | อ่าน 2053
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      โครงการภาษาร้อยใจด้วยสื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกลุ่มนักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ.ปัตตานี ที่ต้องการจะสร้างสันติสุขขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขโดยวิธีการสร้างสื่อที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมต่าง ๆ และสะท้อนความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

ความเป็นมาของโครงการ
      นายมูฮำหมัดมุคตาร์ ดารี นายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ.ปัตตานี ได้อธิบายถึงที่มาและภาพรวมของโครงการภาษาร้อยใจด้วยสื่อสันติภาพ หรือ U PEACE University ว่า เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาตามโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และดำเนินการโดยองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ภาษาในการนำเสนอ 4 ภาษาด้วยกัน ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอาหรับ ภาษามลายู และภาษาอังกฤษ

      กิจกรรมหลักของโครงการได้แก่ กิจกรรมลงพื้นที่ เป็นการนำนักศึกษาทั้งในพื้นที่ และต่างพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจากจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย และนักศึกษาจากต่างประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ไปศึกษาเรียนรู้ชุมชนในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วิถีชีวิตชุมชน ศาสนา การศึกษา และการท่องเที่ยว โดยมอบหมายกิจกรรมให้เยาวชนนักศึกษาเหล่านี้ ได้ถ่ายทอดความรู้ทีได้จากการลงพื้นที่ศึกษาชุมชน โดยทำเป็นวีดีทัศน์นำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือความคิดเห็นจากคนท้องถิ่น และกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในส่วนนโยบายของภาครัฐ และภาคประชาชน โดยแต่ละกลุ่มจะต้องนำเสนอออกมาเป็น 4 ภาษา

เรียนรู้สู่ความตระหนักในบทบาทเยาวชนนักศึกษา
      อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ทางโครงการจะจัดกิจกรรมให้น้อง ๆ นักศึกษาลงศึกษาพื้นที่ชุมชน ก็จะมีการจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจให้ตกผลึกร่วมกันก่อนว่า แต่ละคนมีความสนใจที่จะศึกษาประเด็นใด สนใจศึกษาวิถีชีวิตของชุมชน วิถีทางศาสนา โรงเรียนในท้องถิ่น หรือด้านการท่องเที่ยว ที่สำคัญนักศึกษาทุกคนจะต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ความเป็นมาของพื้นที่ ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น และนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รวมไปถึงความตระหนัก และเข้าใจบทบาทของตนเองทั้งในฐานะตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัย และในฐานะลูกหลานของคนในพื้นที่ ที่จะต้องทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้

      ในด้านความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น ก็มีการเปิดโอกาสต้อนรับลูกหลานนักศึกษาได้ลงไปศึกษาชุมชน มีทั้งชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรกรสวนยางพารา ชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน ชุมชนที่เปิดเป็นศูนย์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งชาวบ้านรับบทบาทเป็นพ่อแม่บุญธรรมดูแลน้อง ๆ นักศึกษาประหนึ่งลูกหลานของตน ถึงแม้จะมีบางส่วนที่พูดจาสื่อสารไม่เข้าใจกัน แต่รอยยิ้มที่เกิดขึ้นก็เป็นจุดเชื่อมที่ทำให้เกิดความพยายามในการสื่อสารเพื่อเข้าใจซึ่งกันและกัน

สื่อร้อยใจ
      เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการภาษาร้อยใจด้วยสื่อสันติภาพชายแดนใต้ ได้มีการผลิตสื่อสร้างสรรค์ออกมาอย่างหลากหลายกิจกรรมในลักษณะนี้เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่อย่างตรงจุด ด้วยการสร้างเยาวชนที่เป็นทีมงานในการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ เป็นการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจระหว่างคนในพื้นที่ ให้ยอมรับความต่าง และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นนำเสนอให้คนจากนอกพื้นที่ได้เข้าใจบริบทที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมทางอาหาร ภาษา สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และสนใจเข้ามาเรียนรู้ถึงอัตลักษณ์ที่แตกต่าง เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง

      สันติสุขเกิดขึ้นได้จากความเข้าใจ และการให้เกียรติกันในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่าง เมื่อทุกคนในสังคมเคารพซึ่งกัน และกันก็จะขจัดปัญหาความขัดแย้ง และเกิดสังคมที่มีสันติสุขได้ การที่นักศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้ชุมชน สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ และผลิตสื่อที่ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นออกมานั้น ทำให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และปลูกฝังแนวคิดในการเป็นนักสื่อสันติภาพในใจของนักศึกษาเหล่านี้ ที่จะจบการศึกษาไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดของพวกเขาต่อไป นำไปสู่กระบวนการสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนต่อไป

Comment