วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

เรียนรู้นอกกรอบ ด้วยจิตอาสาสะสมคนดี

 13 มิ.ย. 2561 21:04 น. | อ่าน 3732
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ปัจจุบัน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความตื่นตัวในการรวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น สาเหตุจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้พวกเขาคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องลุกขึ้นมาทำประโยชน์ให้กับบ้านเกิดของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น น้องๆ กลุ่ม รด.จิตอาสา โรงเรียนสตรียะลา กลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร หรือ รด. ในการทำกิจกรรมจิตอาสาที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ
      โรงเรียนสตรียะลานั้นเป็นศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหาร โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๔๖ นอกจากน้องๆ เยาวชนจะได้ฝึกวิชาทหารเบื้องต้นแล้ว โรงเรียนสตรียะลายังจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารได้ออกไปทำประโยชน์เพื่อสังคมตามความสมัครใจ โครงการนี้มีชื่อว่า รด.จิตอาสา
โครงการ รด.จิตอาสา

      โครงการ รด.จิตอาสา ซึ่งมีนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนสตรียะลา ออกไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วยเหลือผู้อื่น ถึงแม้จะเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ค่าตอบแทน และนักศึกษาสมัครใจทำเองนอกเวลาเรียน แต่จะต้องอยู่ในความดูแลของครูฝึก และทางโรงเรียนทุกครั้ง ซึ่งจะมีการประสานงานไปยังหน่วยงานหรือองค์กร มูลนิธิต่างๆ ใน จ.ยะลา ที่นักศึกษาวิชาทหารได้ไปร่วมกิจกรรมด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัย และยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นควบคู่ไปกับการเรียนด้วย เป็นการเรียนรู้นอกสถานที่นอกกรอบห้องเรียนสี่เหลี่ยม
      หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร คือ การที่นักศึกษาได้ออกบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ช่วยประชาชนในชุมชนเป็นปกติอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นงานจังหวัด งานโรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆ แต่สำหรับกิจกรรมจิตอาสาคือกิจกรรมที่นักศึกษา สมัครใจ นอกเวลาเรียน โดยต้องอยู่ภายใต้การดูแลของโรงเรียน โดยอยู่บนพื้นฐานของการแบ่งปันน้ำใจ และการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาการเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์ ไม่ได้มีขอบเขตจำกัด แต่ขึ้นอยู่กับ น้องๆ รด.จะมีความสามารถด้านใดบ้าง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เช่น งานอาสาจราจรตามบริเวณโรงเรียน และสถานศึกษา งานซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ งานช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งงานช่วยเหลือการจัดงานของหน่วยราชการต่างๆ

      ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีจำนวน รด.จิตอาสา ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสิ้น ๕,๖๖๒ คน ได้สมัครเป็น รด.จิตอาสาทั้งหมดทุกคน เมื่อสมัครเข้ามาแล้ว ทางหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๔๖ จะจัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ เพื่อการปฏิบัติงานในกรอบ ๕ กิ่งงาน ได้แก่ ๑) เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ๒)บรรเทาสาธารณภัยให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน, ๓) ช่วยเหลือสังคม, ๔) สร้างการรับรู้ด้านประชาธิปไตย และ ๕) สร้างความปรองดองและสมานฉันท์
บูรณาการความร่วมมือ หน่วยทหาร – ตำรวจ - องค์กรสาธารณประโยชน์

      การออกปฏิบัติงานจะอยู่ในกรอบขีดความสามารถที่เยาวชนสามารถทำได้ กิจกรรมที่ทำ เลือกตามศักยภาพ และความถนัดของแต่ละคน โดยในช่วงส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานในพื้นที่ จะอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๔๖ โดยทางหน่วยจะส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หน่วยคุ้มกันเข้าไปไปสำรวจความปลอดภัยในพื้นที่เสียก่อน และมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยขณะที่นักศึกษาปฏิบัติงานในพื้นที่ตัวอย่างขององค์กรสาธารณประโยชน์ที่เปิดโอกาสให้ รด.จิตอาสา ได้เข้าไปร่วมงานได้แก่ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ศาลเจ้าแม่ทับทิม มีหน่วยกู้ภัยในสังกัดคือ หน่วยกู้ภัยเจ้าแม่ทับทิมยะลา มีภารกิจหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องอุบัติเหตุ และนำผู้เจ็บไข้ได้ป่วย หรือ ผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นำส่งโรงพยาบาล ในส่วนของนักศึกษา รด.จิตอาสา จะช่วยเหลือในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ประจำรถ การเคลื่อนย้าย การอำนวยความสะดวก โดยจะได้รับการอบรม และการฝึกจากรุ่นพี่ออกรถปฏิบัติงาน สอนทั้งทฤษฎี และการออกเหตุจริง ส่วนใหญ่จะช่วยงานในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุดปิดเทอม เปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาช่วยงานอย่างทุ่มเทเต็มที่ สร้างความประทับใจ และความชื่นชมให้กับผู้พบเห็น
      กิจกรรมที่ รด.จิตอาสา ได้ทำ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ประสบภัย การอำนวยการจราจร และการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ยากไร้ การทำงานต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้ทักษะอย่างถูกต้อง ซึ่งทางโรงเรียน และผู้ฝึกสอนเองก็ได้มีการจัดอบรมให้น้องๆ กลุ่มนี้เป็นประจำทุกปี โดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารด้วย วิทยากรที่มาฝึกอบรมมีทั้งจาก เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย เช่น เมื่อนักศึกษาวิชาทหารเข้าเรียนหลักสูตรปี ๑ จะได้รับการอบรมการบรรเทาสาธารณาภัยเบื้องต้น เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชั้นปีที่ ๒ จะมีการอบรมอาสาจราจรให้กับนักศึกษาทุกนาย และจะได้ปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรประจำโรงเรียน

ประสบการณ์จิตอาสาอันทรงคุณค่า

      เพราะสังคมต้องการคนที่มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง การเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาทำงาน และซึมซับในการทำความดีเพื่อสังคมนั้น จะทำให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขจากการเป็นผู้ให้อีกต่อหนึ่ง กิจกรรมที่น้องๆ นักศึกษาวิชาทหาร รด.จิตอาสา ได้สมัครใจทำนั้น มีทั้งเรื่องที่ยากลำบาก เรื่องน่าตื่นเต้น ท้าทาย แต่น้องๆ เหล่านี้ก็ไม่เคยถอดใจ กลับพยายามเรียนรู้ และทำตนเองให้เป็นประโยชน์ ตามความสามารถอย่างสูงสุด และสิ่งที่พวกเขาได้รับไม่ได้มีเพียงแค่คำชมเชยเท่านั้น แต่เป็นความสุขใจที่พวกเขาสามารถบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนแม้ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนใดๆ
      การที่เข้ามาเป็นนักศึกษาวิชาทหารนอกจากน้องๆ เยาวชนจะเป็นกำลังสำรองของกองทัพไทยที่มีคุณค่าแล้ว พวกเขายังเป็นกำลังเสริมคอยสนับสนุนการทำงานของทุกฝ่ายอย่างเต็มกำลังความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นอาสาจราจร อาสากู้ภัย ซึ่งแน่นอนว่าประสบการณ์ที่ได้รับจากการเผชิญเหตุการณ์ต่างๆ จะกลายเป็นความรู้ที่พวกเขาไม่มีวันจะหาได้จากการเรียนในห้องเรียน และเป็นการยกระดับจิตใจของจิตอาสาทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดๆ เพราะผลจากการเป็นจิตอาสานั้นส่งผลเริ่มต้นที่ตัวเอง ขยายไปสู่ครอบครัว ระดับชุมชนหมู่บ้าน ไปจนถึงระดับประเทศ และโครงการดีๆ อย่างนี้ จะไม่สามารถสำเร็จได้เลย ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียน หน่วยงานทหาร และองค์กรมูลนิธิต่างๆ ในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Comment