วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 13 มิ.ย. 2561 19:26 น. | อ่าน 4242
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชาชนกว่า 90% นับถือศาสนาอิสลาม เด็ก และเยาวชนส่วนใหญ่จะได้เข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทั้งที่เป็นโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน ซึ่งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนี้จะมีระบบการเรียนการสอนตามหลักวิชาการควบคู่ไปกับหลักศาสนา รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นไปตามบริบทของสังคมในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการนำหลักคำสอนของศาสนามาหล่อหลอมให้บุตรหลานของตนเองเติบโตเป็นคนดีตามวิถีของอิสลามที่บริสุทธิ์
      ในปัจจุบันการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในทุกโรงเรียนจะมีกิจกรรมสภานักเรียนซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนในโรงเรียนนั้นได้เลือกตัวแทนของนักเรียนผ่านกระบวนการการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย หลายแห่งได้มีการปรับปรุงให้มีการนำทักษะการใช้ชีวิตมาส่งเสริมกับนักเรียนมากขึ้น ซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยการเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน ซึ่งเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2555 เกิดจากความร่วมมือของสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านการพัฒนาเด็ก และหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข หน่วยงานทหารที่ทำงานสนับสนุนการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ร่วมกับสถาบันการศึกษาในการจัดตั้งสภานักเรียนนี้ขึ้นมา การรวมกลุ่มของตัวแทนสภานักเรียนจากโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามแต่ละแห่งเป็นหนึ่งเดียวกัน เกิดเป็นเครือข่ายสภานักเรียนโดยเริ่มต้นขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดแรก หลังจากนั้นได้ขยายเครือข่ายไปจังหวัดปัตตานี และนราธิวาสจนกลายเป็นสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน
ทักษะชีวิต คิดสร้างสรรค์
      
สภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Deep South Student Council: DSC) ทำหน้าที่หลักในการเป็นกระบอกเสียงให้กับเด็ก และเยาวชนนักเรียน การรวมตัวกันทำให้เกิดพลังมากขึ้นในการที่จะบอกกล่าวเรื่องราวในพื้นที่ให้สังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ และได้รับการรับฟังมากขึ้น ในด้านการพัฒนาศักยภาพ เด็ก และเยาวชนจะได้แสดงออกถึงสภาวะความเป็นผู้นำ ได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้ให้ และผู้รับที่ดี และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

      กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ที่สภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จัดขึ้นร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น แข่งขันกีฬา กิจกรรมค่ายอาสา และกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งการที่เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนต่างโรงเรียนเป็นการเพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ในการพัฒนาตนเอง สามารถนำไปต่อยอดที่โรงเรียน และจังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู่ และที่สำคัญการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งทำให้พวกเขาได้ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนเยาวชนในพื้นที่ในการขับเคลื่อนการยุติความรุนแรงต่อเด็ก และเรียกร้องข้อเสนอการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมกับเด็ก และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง รวมทั้งสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองออกมา และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง
กิจกรรมค่ายสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

      หลังจากมีการจัดตั้งสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโรงเรียนต่างๆ ให้การสนับสนุนนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมค่ายสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากในทุกๆ ปี ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้กับนักเรียน โดยเฉพาะกระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และได้รับความรู้ในการเขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงวิธีการจัดเวทีแสดงความคิดเห็น ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ดูแลโดยสมาคมเด็ก และเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือกลุ่มลูกเหรียง และหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข
      การจัดกิจกรรมค่ายสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ได้มีเพียงการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำ และการแสดงออกเท่านั้น แต่ยังมีวาระที่สำคัญคือ การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คนใหม่ โดยการเลือกตั้งจะแบ่งเป็นฝ่ายชายและฝ่ายหญิง มีวาระการทำหน้าที่ 1 ปี ในการเป็นผู้นำ และเสียสละแรงกายแรงใจในการทำงานด้วยจิตอาสา ประธานสภานักเรียนนั้นจะต้องเป็นแกนหลักสำคัญในการผลักดัน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

พลังของเมล็ดพันธุ์ที่รอการงอกงาม และผลิบาน

      การมีสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์แล้ว ยังเป็นการจุดประกายความเชื่อมั่นให้กับพวกเขาว่า ถึงแม้จะเป็นเยาวชนแต่ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ ขอเพียงหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุน ซึ่งในปัจจุบันถึงแม้สภานักเรียนฯ จะเติบโต และมีความสามารถในการจัดการองค์กรได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังต้องมีหน่วยงานภาคประชาสังคมเป็นที่ปรึกษา ซึ่งก็ได้แก่ สมาคมเด็ก และเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ และหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข
      การสร้างภาวะความเป็นผู้นำคือการพัฒนาขีดความสามารถในการคิด วางแผน การแก้ไขปัญหา การจัดการองค์กร และทักษะการสื่อสารในการสร้างแรงใจให้กับผู้อื่นนั้น ทำหน้าที่ของตนเองตามเป้าหมายขององค์กรให้สำเร็จ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับเด็ก และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าตัวตนของเขานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้ ในฐานะพลเมืองคนหนึ่งของจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ตัวแทนของเสียงเด็ก และเยาวชน และเป็นดังเมล็ดพันธุ์อันทรงพลังที่พร้อมจะเจริญงอกงามไปในทางที่ดี โดยมีผู้ใหญ่ใจดีคอยรดน้ำ คอยให้ความรู้ให้เติบโต และยืนหยัด พร้อมที่จะเป็นแรงสำคัญในนำสันติสุขกลับคืนมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

Comment