วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สะสมคนดี ด้วยกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปประกอบพิธีฮัจญ์

 06 มี.ค. 2561 21:04 น. | อ่าน 3602
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม มีหลักปฏิบัติ 5 ข้อที่ถือเป็นเสาหลัก เสมือนโครงสร้างชีวิตของชาวมุสลิมทุกคนที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ประกอบด้วยการปฏิญาณตนในเรื่องความศรัทธา การละหมาด การให้ซากัตเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ การถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน และการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์  ข้อสุดท้ายนี้เป็นเรื่องที่ชาวมุสลิมชายหญิงทุกคนที่มีความสามารถ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และทรัพย์สินเพียงพอ ต้องเดินทางไปแสวงบุญที่นครมักกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่ไม่พร้อม เช่นไม่มีทรัพย์มากพอที่จะเดินทาง หรือสุขภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวย จะไม่ถือว่าเป็นการทำผิดศาสนบัญญัติในข้อนี้
      การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ชาวมุสลิมทั่วโลกจะพร้อมใจเดินทางไปในเดือนซูฮิดยะ หรือเดือน 12 ของปีปฏิทินฮิดเราะศักราช โดยทุกคนต้องปฏิบัติศาสนกิจในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ศาสดามูฮัมหมัดได้กำหนดไว้ทุกประการ ใช้เวลาในการประกอบพิธีฮัจญ์ในนครมักกะเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ผู้แสวงบุญต้องอาศัยความตั้งใจ และเพียรพยายามเป็นอย่างมากเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของฮัจญ์ นั่นก็คือ การขัดเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์  เป็นเป้าหมายสูงสุด

กิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์

      ชาวมุสลิมไทยที่ต้องการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์จำนวนมากต้องผ่านการรับรองจากรัฐบาลซาอุดิอาระเบียที่ประสานงานกับรัฐบาลไทยเท่านั้น ทุกๆ ปีนับจากปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลไทยได้มีการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามที่ทำความดี และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำศาสนา ผู้ดูบัญชีซากาตของมัสยิด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อส. ชรบ. บัณฑิตอาสา ครู อาจารย์ดีเด่น ฯลฯ จะมีการคัดเลือกกลั่นกรองกันมาด้วยหลักเกณฑ์คือ คนดีมีคุณธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งในปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ชาวไทย เดินทางจำนวนทั้งสิ้น 8,833 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มาจากกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก 5 จังหวัดได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ไปร่วมประกอบพิธีฮัจญ์จำนวน 200 คน
      กิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ นอกจากจะทำให้ความหวังของพี่น้องชาวมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นความจริง ผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์นั้นนอกจากจะได้รับการสนับสนุนให้ได้มีโอกาสเดินทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รัฐบาลไทยยังมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางเป็นอย่างดี เทศกาลฮัจญ์ปี 2560 มีพี่น้องชาวไทยมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเดินทางไปยังนครมักกะ ในช่วงวันที่ 26 ก.ค. จนถึง 14 ก.ย. ไปพบกับพี่น้องมุสลิมที่จะไปประกอบศาสนกิจกว่า 3 ล้านคนจากทั่วโลก พวกเขาจะต้องมีการเตรียมตัว และความพร้อมเป็นอย่างดี ผู้ที่ได้รับเลือกให้ไปประกอบพิธีฮัจญ์จะต้องเข้ารายงานตัว อบรมความรู้เรื่องการเตรียมสัมภาระ การเตรียมตัวเดินทาง การดูแลสุขภาพอนามัย กำหนดการนัดหมาย การปฏิบัติตนในระหว่างที่อยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ตลอดจนการสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเดินทาง และมีเจ้าหน้าที่ติดตามไปให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาที่อยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียอำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทางได้ประกอบพิธีฮัจญ์ได้อย่างราบรื่น

ภาพลักษณ์มุสลิมไทยสู่สังคมโลก

      การที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้คนดีได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียตามหลักศาสนาอิสลาม ได้ทำหน้าที่ของชาวมุสลิมที่สมบูรณ์พร้อม ทุกคนที่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ไม่ว่ามาจากจังหวัดไหนก็จะทำหน้าที่ของชาวมุสลิมไทยที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไปสู่สังคมมุสลิมโลกอย่างดีที่สุด คนไทยที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์จึงได้รับการยอมรับจากรัฐบาลซาอุดิอาระเบีย และเป็นที่รักของคนมุสลิมทั่วโลก เพราะความอ่อนน้อม และมีน้ำใจของชาวไทยมุสลิม
      ในมิติของศาสนา การประกอบพิธีฮัจญ์สื่อถึงสันติภาพ การรวมพี่น้องมุสลิมทั่วโลก ต่างสีผิว ต่างภาษา รวมอยู่ ณ ที่เดียว ผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์คือผู้ที่รักสันติ ผู้ที่เคยไปประกอบพิธีฮัจญ์ไม่ว่าจะไปด้วยกิจกรรมของหน่วยงานรัฐ หรือไปด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง เมื่อกลับมาแล้ว ก็จะเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นชาวมุสลิมที่ได้ทำตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามได้อย่างสมบูรณ์ หลังจากได้ไปตั้งเจตนาเพื่อยอมรับความผิดบาปของตนเองต่ออัลเลาะห์ ณ ดินแดนต้องห้าม ในนครมักกะ หลายคนเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นโดยยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนา โดยเฉพาะการมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ทุกชีวิตแม้ต่างศาสนิกก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นคุณอนันต์ต่อสังคม และประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง และเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

สะสมคนดี เสริมสร้างสันติสุข

      กิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เป็นพี่น้องประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้รับสิทธิ์การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เพียง 1 ครั้งเท่านั้น จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการหน้าในปีต่อไป เพื่อเปิดโอกาสให้คนดีมีคุณธรรมท่านอื่นได้รับสิทธิ์ในครั้งต่อไป และหลังจากเดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจญ์แล้ว จะมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเครือข่ายจิตอาสา เป็นการสะสมคนดีเพิ่มขึ้นในแต่ละปี เกิดเครือข่ายคนดีมีคุณธรรมในแต่ละจังหวัด ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการทำงานของภาครัฐ รวมทั้งเป็นอาสาสมัครแนะนำผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในปีต่อๆ ไป
      ประเทศไทยของเรา ศาสนาคือหนึ่งในสถาบันหลักที่ชาวไทยยึดถือ แม้พระมหากษัตริย์เป็นพุทธมามกะ แต่ก็ทรงเป็นพระอัครศาสนูปถัมภกในทุกศาสนาโดยไม่มีการแบ่งแยก ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่คนต่างศาสนิกอาศัยอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนาน การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกมีความหมายในการสร้างสันติภาพบนโลกนี้ เพราะไม่ว่าพวกเขาจะมาจากประเทศใด เชื้อชาติใด จะต้องประกอบศาสนกิจที่เหมือนกันและพร้อมเพรียงกัน และปฏิบัติต่อกันด้วยความเมตตา และเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ตามความหมายของคำว่าอิสลาม ซึ่งหมายความว่า สงบสุขหรือสันติสุขนั่นเอง

Comment