วันเสาร์ที่ 01 ตุลาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

เยาวชนบ้านน้ำใส หัวใจรักถิ่นเกิด สันติสุขของชุมชน

 22 ธ.ค. 2560 22:23 น. | อ่าน 3615
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

“เคยหลงผิดในสังคมสิ่งเสพติด ทำให้ชีวิตไม่รู้จักว่าอะไรคือเพื่อนที่ดี อยู่มามีกลุ่มเยาวชนบ้านน้ำใส  มีกิจกรรมบ่อย รู้แต่ไม่เคยสนใจเข้าร่วม แต่เขาสนใจและให้ความสำคัญกับผม ชวนผมเข้าร่วมกิจกรรม เขามีกิจกรรมชื่อว่าเพื่อนช่วยเพื่อน ให้มาอยู่ด้วย แม้จะไม่ทำให้ผมเลิกเสพยาได้เด็ดขาด แต่ก็ทำให้เสพยาลดลง พอมาอยู่นาน เพื่อนๆ ชี้แนวทางและบอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีอยู่แค่นี้ ก็เลยเข้ามาทำกิจกรรมมากขึ้น กิจกรรมที่ทำมาทำให้ผมสนใจ เปลี่ยนจากการอยู่ในสังคมยาเสพติดมาอยู่ในสังคมกิจกรรมพัฒนาสร้างสรรค์ จากที่เคยกลับบ้านบ้างไม่กลับบ้าง ตอนนี้ทำให้คนที่บ้านไว้วางใจมากขึ้น ไปไหนมาไหนพ่อแม่ก็ไม่ถาม”
​ถ้อยคำของ ปรารีส  บินมูดอ เยาวชนบ้านน้ำใส คือหลักฐานสำคัญที่ยืนยันถึงความสำเร็จของ กลุ่มเยาวชนบ้านน้ำใส ตำบลเกียร์ อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส

ต้นธารของกลุ่มเยาวชนบ้านน้ำใส

      กลุ่มเยาวชนบ้านน้ำใส ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 โดยการร่วมมือร่วมใจของเยาวชน 5 คน เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเยาวชน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด และเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนนั้นรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเอง โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนทุกกลุ่มได้เข้าร่วม ทั้งกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในโรงเรียน และเยาวชนที่ไม่ได้เรียน เพราะพวกเขาตระหนักว่าเยาวชนทุกคนนั้นคือกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พัฒนาประเทศ  และจะเป็นผู้นำพาสันติสุขให้เกิดขึ้น แต่การจะทำให้สิ่งที่พวกเขาหวังเป็นจริงได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อย่างใด เพราะในระยะเริ่มแรกของการรวมกลุ่มนั้น ผู้ปกครองมองว่าไม่ได้แตกต่างจากการรวมกลุ่มมั่วสุมทำสิ่งที่ไม่ดี  อีกทั้งเยาวชนที่ไม่ได้เรียนหนังสือก็ต้องช่วยผู้ปกครองทำงาน ผู้ปกครองไม่ยอมให้บุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม แต่เมื่อเวลาผ่านไป ด้วยการจัดกิจกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่อง และทุกกิจกรรมล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเยาวชนเอง และต่อชุมชน ทำให้มุมมองของผู้ปกครองเปลี่ยนไป และยอมให้บุตรหลานทุกคนเข้าร่วมกลุ่มด้วยความเต็มใจ

กิจกรรมจากหัวใจรักถิ่นเกิด

      กิจกรรมที่กลุ่มเยาวชนน้ำใสจัดขึ้นในพื้นที่ ประกอบไปด้วย การรวมตัวกันทำความสะอาดชุมชน การจัดกิจกรรมกีฬาในกลุ่มเยาวชน โดยเน้นไปที่การสร้างความสามัคคีมากกว่าเน้นผลแพ้ชนะ  ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จัดตั้งคณะลิเกฮูลูโดยกลุ่มเด็กและเยาวชน มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ รณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนทำการประกอบอาชีพร่อนแร่ทองคำซึ่งมีอยู่มากมายในพื้นที่โดยใช้เครื่องมือพื้นบ้านที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยกว่าเครื่องจักร ในขณะที่กลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้เรียนหนังสือจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การสานย่านลิเภา และแกะสลักกะลามะพร้าว จากครูภูมิปัญญาในชุมชน เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ และทำให้พวกเขามีอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตัวเยาวชนเองและครอบครัว นอกจากนี้ยังแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเข้าเป็นกองทุนดำเนินงานเพื่อให้กลุ่มเยาวชนบ้านน้ำใสอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีการสอดแทรกกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น

      กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยทางกลุ่มได้อาศัยวัยที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งน่าจะเข้าใจและพูดคุยกันได้  ทำการเชิญชวนเยาวชนที่ติดสิ่งเสพติดเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ได้รังเกียจ แม้จะถูกปฏิเสธหลายครั้ง แต่สมาชิกในกลุ่มทุกคนก็ไม่ย่อท้อ จนในที่สุดสามารถดึงเอาเยาวชนที่มีปัญหาเข้าร่วมกิจกรรมได้  ซึ่งเมื่อเยาวชนที่มีปัญหาได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ ก็เกิดความเกรงใจที่จะเสพยา นอกจากนี้พวกเขายังได้สัมผัสถึงโลกที่แตกต่าง มองเห็นคุณค่าของเพื่อนที่ดี คุณค่าของครอบครัว คุณค่าของชุมชน พร้อมที่จะช่วยพัฒนาชุมชน และนำไปสู่การลดละเลิกสิ่งเสพติด ทำให้ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของทุกภาคส่วน ทั้งประชาชนในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานทหาร นั้นเบาบางลง
      เมื่อมองเห็นว่าการรวมกลุ่มของเยาวชนบ้านน้ำใส เป็นสิ่งดีๆ ที่ช่วยให้ชุมชนดีขึ้น  ทุกภาคส่วนในพื้นที่จึงได้ยื่นมือเข้ามาช่วยสนับสนุนบนพื้นฐานบทบาทหน้าที่และความสามารถของตนเอง  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ เข้ามาช่วยจัดกิจกรรมอบรมอาชีพให้กับเยาวชนนอกระบบโรงเรียน โดยรักษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและกลุ่มเยาวชนน้ำใสให้เป็นแบบพี่ช่วยน้องเพื่อลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของระบบราชการ ส่วนผู้นำศาสนาอย่างโต๊ะอิหม่ามเข้ามาช่วยสอนเยาวชนอ่านคัมภีร์อัลกุรอานและสอนหลักศาสนาอิสลามเพื่อให้เยาวชนนั้นคิดดีทำดีตามหลักศาสนา หน่วยงานทหารที่ดูแลความสงบในพื้นที่ช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็น ผู้นำชุมชนและผู้ปกครองช่วยประสานงาน และช่วยดูแลอาหารการกินของเด็กๆ ที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมทุกครั้ง ซึ่งการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในพื้นที่นั้นคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานของกลุ่มเยาวชนน้ำใสนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วาดหวังไว้
      ความสำเร็จของกลุ่มเยาวชนบ้านน้ำใส ทำให้เยาวชนตัวแทนกลุ่มได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส ทำให้ชุมชนเล็กๆ อย่างบ้านน้ำใสเป็นที่รู้จักของผู้คน นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ นอกจากนี้เยาวชนกลุ่มน้ำใสยังได้เรียนรู้จากกลุ่มอื่น เป็นการเปิดโลกทัศน์ และเพิ่มพูนความรู้ที่จะนำมาปรับใช้กับท้องถิ่นของตนเองต่อไป

      ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นจะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่เข้ามาหนุนเสริมลูกหลานของตนเอง ทำให้กลุ่มเยาวชนบ้านน้ำใสเกิดความเข้มแข็ง มีจิตใจรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเอง นำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชน และก่อให้เกิดเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้อยู่ดีมีสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เป็นกลุ่มเยาวชนที่สามารถเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ให้กับเยาวชนกลุ่มอื่นๆ ได้ ทำให้ชุมชนเล็กๆ ริมชายแดน ในดินแดนด้ามขวานทองอย่างบ้านน้ำใส ตำบลเกียร์ อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น  และเต็มไปด้วยสันติสุขของทุกชีวิต

Comment