วันเสาร์ที่ 01 ตุลาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

การเงินอิสลาม…การเงินสู่สันติสุข

 03 ก.ย. 2560 19:33 น. | อ่าน 6231
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      มีสุภาษิตอิสลาม สุภาษิตหนึ่ง ซึ่งกล่าวไว้ว่า “ถึงแม้ท่านจะมีเงินมากมาย และสามารถซื้ออะไรก็ได้ในโลกนี้ แต่ไม่ว่าท่านจะมีเงินมากมายเท่าไหร่ ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้ท่านไปสู่สวรรค์” เนื่องจากการไปสู่สวรรค์ในศาสนาอิสลามนั้น ชาวมุสลิมจะต้องอาศัยการมีวัตรปฏิบัติตามวิถีทางแห่งอิสลามเท่านั้น จึงจะบรรลุเป้าประสงค์นี้ได้

      เมื่อพูดถึงเงิน.....เงินเป็นเพียงสิ่งที่คนในสังคมได้สมมติขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ในทุกระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยน การผลิต และการจัดสรรทรัพยากร ได้อย่างเหมาะสม ใครมีเงินมากก็จะถือว่ามีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจมากเป็นเงาตามตัว
      ดังที่กล่าวไปแล้วว่า เงินนั้นถูกใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในทุกระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม และระบบเศรษฐกิจอื่นๆ ความแตกต่างของระบบเศรษฐกิจ อาจทำให้โครงสร้างของระบบการเงิน รวมไปถึงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินแตกต่างกันไปตัวอย่างเช่น ในโครงสร้างระบบการเงินในระบบทุนนิยม จะแตกต่างจากโครงสร้างระบบการเงินในระบบสังคมนิยม หรือระบบคอมมิวนิสต์
      นอกเหนือไปจากความแตกต่างที่เกิดขึ้น จากระบบเศรษฐกิจแล้ว แนวคิดทางศาสนา เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้รูปแบบหรือโครงสร้าง รวมไปถึงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน แตกต่างกันไป....

ระบบการเงินอิสลาม ระบบการเงินทางเลือก
      
เรื่องการทำธุรกรรมทางการเงินใดๆ ของพี่น้องชาวมุสลิมนั้น จะมีแนวทางกำหนดไว้ ตามศาสนบัญญัติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลัก ชะรีอะห์ (Shariah Law) หรือกฎหมายอิสลาม ในขณะที่ระบบการเงินทั่วไป ก็เป็นไปตามหลักการของกฎหมายบ้านเมืองทั่วไป ดังนั้นระบบการเงินอิสลาม จึงเป็นระบบการเงินทางเลือกจากระบบทั่วไป (Conventional Finance) ซึ่งมีพื้นฐานจากดอกเบี้ย ซึ่งเป็นข้อห้ามหลักทางศาสนาอิสลาม เนื่องจากมีผู้นับถือศาสนาอิสลาม มากกว่า 2 พันล้านคน ในโลกปัจจุบัน ตลาดการเงินอิสลามทั่วโลก มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด เนื่องจากชาวมุสลิมต้องการบริการด้านการเงินที่สอดคล้องกับตามหลักศาสนาอิสลาม
      แผนภาพต่อไปนี้ แสดงให้เห็นถึงกรอบแนวคิด และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิถีทางด้านการเงินของพี่น้องชาวมุสลิม ในศาสนาอิสลาม

Image Credit: https://islamicfinancethaidotcom.files.wordpress.com/2013/11/islamic-finance-framework.png

ความเท่าเทียมและยุติธรรม
      “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงอย่ากินทรัพย์ของพวกเจ้าในระหว่างพวกเจ้า โดยมิชอบ นอกจากมันจะเป็นการค้า ที่เกิดจากความพอใจของทั้งสองฝ่าย…”
(อัล-นิสาอ์ 4: 29)
      คำกล่าวข้างต้น ได้ถูกระบุไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน จะเห็นได้ว่า เรื่องเงินๆ ทองๆ ของพี่น้องชาวมุสลิมนั้น จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและเป็นธรรม จากพื้นฐานของความยุติธรรมและความเป็นธรรม ศาสนาอิสลาม จึงได้มีข้อห้ามหลักๆ ในการทำธุรกรรมสำหรับการเงินอิสลาม ดังนี้

ห้ามริบา (Riba) หรือ ดอกเบี้ย ซึ่งเป็นการเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้

ห้ามความคลุมเครือและความไม่แน่นอน (Gharar) ซึ่งนำไปสู่การขัดแย้งและเสียเปรียบต่อคู่ค้า หรือผู้ร่วมทำธุรกรรม

ห้ามการพนัน (Maisir) นำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สิน และความเสี่ยง ที่ไม่สามารถควบคุมได้

ห้ามการเก็งกำไร (Speculation) โดยการกักตุนสินค้า ซึ่งนำไปสู่การบิดเบือนราคา ทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น เพื่อทำกำไร
      
      จะเห็นได้ว่า ข้อห้ามข้างต้น ทำให้การเงินอิสลามมีความแตกต่างจากการเงินกระแสหลักหรือ Conventional System เพื่อให้เป็นทางเลือกแก่ชาวมุสลิมและบุคคลทั่วไป ที่ต้องการระบบการเงินที่อยู่บนพื้นฐานของ ความยุติธรรมและเป็นธรรม (Justice & Fairness)

หลากหลายรูปแบบของการบริการทางการเงิน

      ภายใต้ระบบการเงิน ที่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความยุติธรรมและเป็นธรรมนั้น ส่งผลให้เกิดบริการทางการเงินที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องมุสลิมทั่วโลก อาทิเช่น ธนาคารอิสลาม (Islamic Banking) การลงทุนอิสลาม (Islamic Investment) การประกันแบบอิสลาม (Islamic Insurance) หรือ ตะกาฟุล ระบบสวัสดิการอิสลาม (Islamic Welfare System) หรือ ซะกาต ธุรกิจฮาลาล (Halal Business) และสหกรณ์อิสลาม (Islamic Co-Operative)

Image Credit: https://islamicfinancethaidotcom.files.wordpress.com/2013/12/zakat.jpg?w=860

แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการเงินอิสลาม
      ในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการเงินอิสลาม มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าในบางช่วงอาจจะมีการลดลงไปบ้าง ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงราคาน้ำมันตกต่ำ อย่างไรก็ตามในภาพรวม นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมการเงินอิสลาม คาดการณ์ไว้ว่า อัตราการเติบโต จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงปีคริสต์ศักราช 2020

แผนภาพต่อไปนี้ แสดงแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการเงินอิสลามในช่วง ค.ศ.2012 - 2020

Image Credit: https://www.islamicfinancenews.com/sites/default/files/Chart%20education-1.jpg​

      อิสลาม คือ วิถีชีวิตของพี่น้องชาวมุสลิม ทุกวัตรปฏิบัติในชีวิตได้ถูกบัญญัติเป็นหลักการ และแนวทางไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน เรื่องเงินๆ ทองๆ ก็เป็นหนึ่งในวัตรปฏิบัติที่ถูกกำหนด สิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ หลักการเรื่องการเงินในศาสนาอิสลามนั้น จะตรงกันข้ามกับการเงินการธนาคารทั่วไป ในระบบทุนนิยม กล่าวคือ ระบบการเงินในศาสนาอิสลาม ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างผู้คน ทั้งนี้เพื่อมุ่งไปสู่การสร้างสังคมสันติสุข แต่ในระบบทุนนิยม ระบบการเงินเป็นไปเพื่อการมุ่งหาผลกำไรเป็นหลัก หากระบบการเงินของโลกในปัจจุบัน มีการนำหลักการทางด้านการเงินของศาสนาอิสลามไปประยุกต์ใช้บ้าง โลกนี้ก็จะมีความสุขมากขึ้น อย่างแน่นอน
ที่มาข้อมูล : www.islamicfinancethai.com 
 

Comment