วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๔

 27 ก.ค. 2564 14:27 น. | อ่าน 286
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๔

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๔

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๔

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๔

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๔

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๔

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๔

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๗-๒๓ ก.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๖๙ ข่าว จากที่มี ๑๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐-๑๖ ก.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๐ ข่าว จากที่มี ๔๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐-๑๖ ก.ค. ๖๔)
ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน
: เข้าสวนยางเหยียบบึ้ม
2. การเมือง: ล็อกดาวน์ที่แตกต่างบนสถานการณ์เลวร้าย
3. เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.: เปิดครบ! ๒๐ หน่วยงานถูก ป.ป.ช. ชี้มูลอาญา-วินัยกราวรูดคดีจัดซื้อ GT200-Alpha6
4. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙
5. การยกระดับคุณภาพชีวิต: อัตราการติดเชื้อ และจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นจากโควิด
6. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: รายงานพิเศษ: 'ไฟใต้'ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่เห็นชัยชนะของ'กอ.รมน.ภาค 4'

ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การ รปภ.
ชีวิต/ทรัพย์สิน: การให้การสนับสนุนมาตรการลดการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙
2. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: มาตรการให้การช่วยเหลือกับประชาชน และผู้ประกอบการ โดยภาครัฐ และภาคธุรกิจ

3. การป้องกัน/ปราบปรามยาเสพติด: แม่ทัพภาค ๔-ผู้ว่าฯสุราษฎร์ฯแถลงจับยาเสพติดมูลค่า ๖๙ ล้านบาท
4. การยกระดับคุณภาพชีวิต: การรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ และการเร่งฉีดวัคซีน

      ในช่วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๖๙ ข่าว จากที่มี ๑๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ ก.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๔๐ ข่าว จากที่มี ๔๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ ก.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของ แนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลงเล็กน้อย

      ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๒๓ ก.ค. ๖๔ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๔ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๑ ข่าว จากที่มี ๑๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: เข้าสวนยางเหยียบบึ้ม

      ในช่วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๔ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว จากที่มี ๓ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ บทบรรณาธิการ: ล็อกดาวน์ที่แตกต่างบนสถานการณ์เลวร้าย

      ในช่วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๖ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๓ ข่าว จากที่มี ๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: เชิญดอกไม้พระราชทาน ๒) คอลัมน์ เลียบค่ายกองทัพ: พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ ๓) ภาพข่าว: คอลัมน์ เลียบค่ายกองทัพ: พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ และ ๔) คุมเข้มชายแดนไทย มาเลเซีย ช่วงเทศกาลฮารีรายอ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) คอลัมน์ ตีโฉบฉวย: ไม่ธรรมดา ๒) รอบรั้วเมืองใต้ : 22 กรกฎาคม 2564 และ ๓) รายงานพิเศษ: 'ไฟใต้'ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่เห็นชัยชนะของ'กอ.รมน.ภาค 4'

      ในช่วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๗ ข่าว จากที่มี ๒๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๔ ข่าว จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ดันทุเรียนใต้ส่ง'จีน'เพิ่มรายได้ ๒) วางแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ ๓) ศอ.บต.ขับเคลื่อนการทำงานทุกมิติดูปชช. ๔) ดัน 8 ชุมชนนำร่องเที่ยวไทย ๕) เงินติดล้อ พักชำระหนี้ 2 เดือน ช่วยลูกค้าในพื้นทีควบคุมสูงสุด 13 จังหวัด ๖) ผบ.ฉก.นราธิวาสลุยถึงสวนทุเรียนซื้อผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกร ๗) กรมเจรฯ เปิดให้ความรู้เอฟทีเอช่วงล็อกดาวน์ 3 เรื่องฟรี ๘) ลูกจ้าง2.8 ล้านคนเฮ รับเงินเยียวยา 7 พันล้าน 6 ส.ค.นี้ ๙) กรุงศรีออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือ SME ที่ต้องปิดกิจการจากผลกระทบของโควิด ตามมาตรการรัฐ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน เริ่มได้ทันที ๑๐) ธพว.หนุน SME ท่องเที่ยว กู้ดอกเบี้ยต่ำรับเปิดประเทศ และ ๑๑) หวายสุเป๊ะแฮนด์เมด สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ต่อยอดให้กับชุมชน นราธิวาส ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ปัตตานีโควิดติดกันระนาว ยกระดับคุมเข้มด่านแห่กลับรายอ ร้านค้าขาดรายได้อย่างหนัก แม่ค้าโวย ทำไมเพิ่งล๊อกดาวน์ ๒) ปัตตานีปรากฏการใหม่ ผวาโควิด รายอไร้คนเที่ยวหาดเงียบสนิท และ ๓) ขนส่งสาธารณะยะลาเหงาหนักอยากหยุด100%แต่ต้องบริการ

Comment