วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓

 31 ส.ค. 2563 12:42 น. | อ่าน 295
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๒-๒๘ ส.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๘ ข่าว จากที่มี ๑๓๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ ส.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๖​ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ ส.ค. ๖๓)
      ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นการเมือง (ประชาชนปลดแอก : ทำความรู้จัก ๓ ดาวปราศรัยจากภาคอีสาน กลาง และใต้)
      ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
      1.การพูดคุยเพื่อสันติสุข
: ปอดอักเสบคร่าชีวิต 'แกนนำพูโล' พบร่วมเจรจาสันติสุขชายแดนใต้อย่างโชกโชน
      2. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) ปัตตานีนำศิลปินในพื้นที่-นศ.วาดภาพกำแพง แลนมาร์คท่องเที่ยวแห่งใหม่, ๒) แหล่งท่องเที่ยวใหม่ 'เหมืองลิวงศ์' ที่ถูกขนานนามว่าเป็น 'สวิสเซอร์แลนด์แดนจะนะ', ๓) การพัฒนาคลองไทย แนว 9A ในมุมมองของวิศวกรด้านน้ำ มจธ., ๔) รองผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดโครงการพัฒนา ตลาดสินค้าเกษตร สุไหงปาดี ปีงบประมาณ ๖๓ และ ๕) 'ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์' ดัน 'จะนะ' เป็นสมาร์ทซิตี้ กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๒.๔๔ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ ส.ค. ๖๓) เป็น ๓.๐๐ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๒๒-๒๘ ส.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีข่าวเชิงบวก ๙๘ ข่าว จากที่มี ๑๓๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓) สำหรับในมิติ ของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๖​ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ๑ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบทั้งในสัปดาห์นี้ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่  ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ปอดอักเสบคร่าชีวิต 'แกนนำพูโล' พบร่วมเจรจาสันติสุขชายแดนใต้อย่างโชกโชน

      ในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓ ไม่มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน จากที่มี ๑ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑ ข่าว จากที่มี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๓ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๔ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ประชาชนปลดแอก : ทำความรู้จัก 3 ดาวปราศรัยจากภาคอีสาน กลาง และใต้ และ ๒) เยาวชน ปลดแอก เป้าหมาย การ 'ดิสรัปต์' อย่าง 'สร้างสรรค์'

      ในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ. ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๕ ข่าว จากที่มี ๔๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) คอลัมน์ จับข่าวเอามายำ ๒) จับ 16 แรงงานต่างด้าวลอบเข้าไทย และ ๓) กากีกะสีเขียว ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ รายงานพิเศษ: 7 ศพที่ 'ยุทธการกอลำ' 'ไฟใต้' ไม่อาจยุติด้วยความรุนแรง

      ในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๗ ข่าว จากที่มี ๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม่มีข่าวเชิงลบฯ ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) รอยเท้านักเดินทาง: 4ที่(ไม่)ลับ ฉบับ 'ยะลา' ๒) มกอช. ชูระบบ QR Trace On Cloud ยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ่ สร้างความเชื่อมั่นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมรองรับการเข้าสู่ตลาดสินค้าออนไลน์ www.DGTFarm.com ๓) ท้องถิ่นพูด: นัทริน อภิญญานันท์ เจ้าของสวนลุงแม้น 'ปีนี้ขายผลผลิตทางออนไลน์' ๔) จับกุมเรือประมงเวียดนามรุกน่านน้ำไทย ผู้ต้องหา 4 รายยึดเรือ1ลำ ๕) ปัตตานีนำศิลปินในพื้นที่-นศ.วาดภาพกำแพง แลนมาร์คท่องเที่ยวแห่งใหม่ ๖) แหล่งท่องเที่ยวใหม่ 'เหมืองลิวงศ์' ที่ถูกขนานนามว่าเป็น 'สวิสเซอร์แลนด์แดนจะนะ' ๗) การพัฒนาคลองไทย แนว 9A ในมุมมองของวิศวกรด้านน้ำ มจธ. ๘) รองผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร สุไหงปาดี ปีงบประมาณ 63 และ ๙) 'ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์' ดัน 'จะนะ' เป็นสมาร์ทซิตี้ กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้

Comment