วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ มิ.ย. ๖๓

 15 มิ.ย. 2563 12:00 น. | อ่าน 327
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ มิ.ย. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ มิ.ย. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ มิ.ย. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ มิ.ย. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ มิ.ย. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ มิ.ย. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ มิ.ย. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๓ ข่าว จากที่มี ๑๑๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 

สิทธิมนุษยชน: ประวัติศาสตร์การอุ้มหาย เริ่มจากรัฐประหาร และคงไม่จบด้วยคณะรัฐประหาร

ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่

1. ยาเสพติด: ๑) จับ ผจก.-ผัว ค้ายาในร้านดัง และ ๒) หนุ่มค้ายาบ้าน้ำกระท่อม

2. การช่วยเหลือประชาชน: ความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ของทุกภาคส่วน
3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) ตท.๒๒ ชิง เสธ.ทบ.-แม่ทัพ ๔ จับตาบทบาท 'แม่ทัพเดฟ', ๒) ปอเนาะสงขลาแจงปมถังแก๊ส, ๓) ฉก.ทพ.๔๘ ร่วมกับ อ.สุไหงปาดี ส่วนราชการในพื้นที่ ซ้อมแผนเผชิญเหตุ ชุดคุ้มครองตำบลกาวะ และ ๔) ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า ลงพื้นที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส 31
4. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) 'มูซานคิงส์' ไม่กลัวโควิด กิโลฯ เกือบพันยอดจองพุ่ง, ๒) ถอดพิษโควิด! แก้วิกฤติ ยางพารา, ๓) กรุงเทพฯ เบตง เปิดเดินรถแล้ว ย้ำผู้โดยสาร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19, ๔) นราธิวาสเปิดเที่ยวบินแรก15มิ.ย., ๕) 'ศอ.บต.' ระดมสมองแก้ ศก.ใต้ หลังซมพิษโควิด-19, ๖) เมืองเบตงคึกคัก คลายล็อกโควิด ใช้วิถีนิวนอร์มอล และ ๗) ปักหมุดรอ'สกายวอล์กอัยเยอร์เวง' แลนด์มาร์กใหม่เมือง'เบตง'
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๒.๗๒ ในสัปดาห์ ที่แล้ว (๓๐ พ.ค. ๖๓ - ๕ มิ.ย. ๖๓) เป็น ๒.๓๗ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๐๓ ข่าว จากที่มี ๑๑๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๒๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่

      ไม่มีข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ในช่วงวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓-๑๒ มิ.ย. ๖๓

      ไม่มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ในช่วงวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓-๑๒ มิ.ย. ๖๓

      ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ในช่วงวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓-๑๒ มิ.ย. ๖๓ ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๕ ข่าว จากที่มี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ต่ำค่อนข้างคงที่  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่   ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) รายงานพิเศษ: ขยับทัพ รับ 'หน.ป้อม' สกัด 'พี่ใหญ่' รีเทิร์น! รับโยกย้ายใหญ่ ทัพบกกระเพื่อม ตท.22 ชิง เสธ.ทบ.-แม่ทัพ 4 จับตาบทบาท 'แม่ทัพเดฟ' ๒) ปอเนาะสงขลาแจงปมถังแก๊ส ๓) ฉก.ทพ.48 ร่วมกับ อ.สุไหงปาดี ส่วนราชการในพื้นที่ ซ้อมแผนเผชิญเหตุ ชุดคุ้มครองตำบลกาวะ และ ๔) ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส 31

      ในช่วงวันที่ ๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๔๓ ข่าว จากที่มี ๑๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๖ ​ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) 'มูซานคิงส์' ไม่กลัวโควิด กิโลฯ เกือบพันยอดจองพุ่ง ๒) ถอดพิษโควิด! แก้วิกฤติ ยางพารา ๓) กรุงเทพฯ เบตง เปิดเดินรถแล้ว ย้ำผู้โดยสาร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19 ๔) ขส.ยะลาเปิดบริการเดินรถโดยสาร ๕) นราธิวาสเปิดเที่ยวบินแรก15มิ.ย. ๖) 'ศอ.บต.' ระดมสมองแก้ ศก.ใต้ หลังซมพิษโควิด-19 ๗) เมืองเบตงคึกคัก คลายล็อกโควิด ใช้วิถีนิวนอร์มอล และ ๘) ปักหมุดรอ'สกายวอล์กอัยเยอร์เวง' แลนด์มาร์กใหม่เมือง'เบตง' ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) การค้าชายแดนไทยวูบหนัก 4.3 หมื่นล้าน ๒) รายงานพิเศษ: ดับไฟใต้ด้วยการพัฒนา 'เมืองต้นแบบ' ทั้ง ศอ.บต.และ กอ.รมน.ต้องเดินไปด้วยกัน และ ๓) โรงแรมระทมหนัก พิษ'โควิด' ปิดชั่วคราวแล้ว99%

Comment