วันพุธที่ 01 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ ม.ค. ๖๐

 25 ม.ค. 2560 09:46 น. | อ่าน 2033
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

 1. บทสรุปผู้บริหาร
        
  ในช่วงวันที่ ๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๑.๔๐ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๗ ม.ค. – ๑๓ ม.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๖ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว 
        ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ผกร. ยิงถล่มป้อม ชรบ.บ้านตะโละฮานะ ยะลา คาดสร้างสถานการณ์)
        ในส่วนของประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้ ประเด็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (พสธร ทรงถาวรทวี ถึงฝันด้วยเรือแห่งความพยายาม), ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข (สะแปอิง บาซอ เสียชีวิตไม่กระทบถกสันติภาพ), ประเด็นความร่วมมือของภาคประชาชน (สหกรณ์ระดมพลช่วยชาวใต้ งัดมาตราการเยียวยาและฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์หลังน้ำลด), ประเด็นการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน (กอ.รมน.ภาค ๔ เปิดแผนยุทธการปราบยาเสพติด ส่งทหาร - ตร. ทะลวงพื้นที่เป้าหมาย), ประเด็นการสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ (ครู...บนเส้นทางเสี่ยง ๓ จังหวัดชายแดนใต้), ประเด็นยาเสพติด (ปลัด ยธ. จ่อยึดทรัพย์ขบวนการค้ายาเสพติด ๑๘๐ ล้าน), ประเด็นกระบวนการยุติธรรม (กรมบังคับคดี แถลงผลขายทอดตลาดไตรมาสแรก ปี ๖๐ เกือบ ๓ หมื่นล้าน), ประเด็นกีฬา (ไทยสมายล์พรีเมียม ศึกชิงน่านฟ้าภูมิภาค), ประเด็นการช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ ๑) บิ๊กตู่ลงใต้ ๒๖ ม.ค. เยียวยาอุทกภัย สั่งเร่งแผนฟื้นฟู และ ๒) เกษตรฯ ชง ครม. ขอ งบกลาง ๔,๐๐๐ ล้าน ช่วยภาคใต้), และประเด็นการศึกษา (มรภ.สงขลา จัดค่ายนาฏศิลป์)
        จากแนวโน้มดังที่กล่าว ทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ ไม่แตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้ว (๗ ม.ค. – ๑๓ ม.ค.๖๐) ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ มีระดับใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่แล้ว (๗ ม.ค. – ๑๓ ม.ค.๖๐)

        ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐
        เหตุการณ์ชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพิธีละหมาดให้กับนายสะแปอิง บาซอ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ที่โรงเรียนและที่มัสยิด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๖ และ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อไว้อาลัย ภายหลังการเสียชีวิตของนายสะแปอิง ที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตุว่า สื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียนให้ความสำคัญกับนายสะแปอิง โดยมีการนำรายงานข่าวของสำนักข่าว AFP ไปเผยแพร่ต่อทั้งสื่อมาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ รวมทั้งสื่อญี่ปุ่น คือ Nikkei Asian Review ก็มีบทวิเคราะห์เผยแพร่ในห้วงสัปดาห์ ด้วยเช่นกัน
        ส่วนประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็คือ รัฐมนตรีคมนาคมมาเลเซีย ระบุจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนน (road charge) กับรถยนต์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ที่ขับผ่านพรมแดนเข้าไปในมาเลเซียจากด่านตรวจคนเข้าเมืองด้านที่ติดกับประเทศไทย โดยคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
        นอกจากนี้ก็มีประเด็นเชิงบวก รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวมาเลเซีย เปิดเผยว่า รัฐเปอร์ลิสร่วมกับจังหวัดสตูล จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ๒ ประเทศ โดยจัดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักในบ้านพักของชาวบ้าน (homestay) ที่หมู่บ้านในจังหวัดสตูล และในรัฐเปอร์ลิส

  ๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐
        ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ

        ในช่วงวันที่ ๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -2.514ln(x) + 24.952) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑.๔๐ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๗ – ๑๓ ม.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.2439ln(x) + 1.204) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๖ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว

        ๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ
        เมื่อนำจำนวนข่าวเชิงบวก และจำนวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาคำนวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง

  วัน/เดือน/ปี

  จำนวนข่าวเชิงบวก (1)

  จำนวนข่าวเชิงลบ (2)

  ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2)

  2017-01-07

  30

  2

  15.00

  2017-01-08

  26

  1

  26.00

  2017-01-09

  14

  0

  14.00

  2017-01-10

  19

  3

  6.33

  2017-01-11

  19

  0

  19.00

  2017-01-12

  17

  0

  17.00

  2017-01-13

  19

  3

  6.33

  ค่าสัดส่วนเฉลี่ย

  14.81

  2017-01-14

  9

  0

  9.00

  2017-01-15

  29

  6

  4.83

  2017-01-16

  32

  3

  10.67

  2017-01-17

  12

  0

  12.00

  2017-01-18

  29

  4

  7.25

  2017-01-19

  20

  1

  20.00

  2017-01-20

  11

  0

  11.00

  ค่าสัดส่วนเฉลี่ย

  10.68

  หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) มีระดับสูงตามไปด้วย ในทำนองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ำ ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness Level) จะมีระดับต่ำตามลงไปด้วย

  ๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐
        ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

        ในช่วงวันที่ ๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.2723ln(x) - 0.1329) จากเดิมที่ไม่ปรากฏข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุขเป็นเวลากว่า ๗ สัปดาห์ (๓๑ ธ.ค.๕๙ – ๑๓ ม.ค.๖๐) ในสัปดาห์นี้มีข่าวเชิงบวกในประเด็นพูดคุยเพื่อสันติสุขจำนวน ๕ ข่าว ในส่วนของข่าวเชิงลบ ไม่มีภาพข่าวมาเป็นเวลากว่า ๘ สัปดาห์แล้ว (๓๑ ธ.ค.๕๙ – ๒๐ ม.ค.๖๐) ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ สะแปอิง บาซอเสียชีวิตไม่กระทบถกสันติภาพ เป็นต้น


        ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน

        ในช่วงวันที่ ๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน จำนวน ๑ ข่าว จากที่ไม่มีภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวันมาเป็นเวลา ๒ สัปดาห์ (๗ – ๑๓ ม.ค.๖๐) ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ผกร. ยิงถล่มป้อม ชรบ.บ้านตะโละฮานะ ยะลา คาดสร้างสถานการณ์ เป็นต้น

        ๓.๓ ประเด็นการเมือง

        ในช่วงวันที่ ๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.09ln(x) + 0.2333) กล่าวคือ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (๗ – ๑๓ ม.ค.๖๐) มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมือง ๑ ข่าว แต่ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมือง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ไม่มีภาพข่าวเชิงลบมา ๔ สัปดาห์แล้ว (๒๔ ธ.ค.๕๙ – ๒๐ ม.ค.๖๐)

        ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน

        ในช่วงวันที่ ๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.0983ln(x) - 0.1054) กล่าวคือ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๗ – ๑๓ ม.ค.๖๐) ไม่มีข่าวเชิงบวก แต่ในสัปดาห์นี้มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สินจำนวน ๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้ไม่ปรากฏภาพข่าวเชิงลบในประเด็น รปภ. ซึ่งไม่ปรากฏภาพข่าวมากว่า ๓ สัปดาห์แล้ว (๓๑ ธ.ค.๕๙ – ๒๐ ม.ค.๖๐) ภาพข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน ได้แก่ กอ.รมน.ภาค ๔ เปิดแผนยุทธการปราบยาเสพติด ส่งทหาร - ตร. ทะลวงพื้นที่เป้าหมาย เป็นต้น

        ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

        ในช่วงวันที่ ๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.5399ln(x) + 1.5284) อย่างไรก็ตามในมิติของจำนวนข่าว มีจำนวนใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่แล้ว (๗ – ๑๓ ม.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ในประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.2384ln(x) + 0.1425) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๗ เมื่อกับสัปดาห์ที่แล้ว (๗ – ๑๓ ม.ค.๖๐) ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ครม.เห็นชอบกรอบการใช้งบกลางปี ๒๕๖๐ กว่า ๑.๙ แสนล้าน กระจายลงกลุ่มจังหวัด พัฒนาเอสเอ็มอี  เป็นต้น ในส่วนของภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ กรมทางหลวงชนบท เผยน้ำท่วมใต้ทำให้ถนนยังใช้ไม่ได้ ๑๐ เส้นทาง เป็นต้น

        ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
        ในช่วงวันที่ ๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน
        ๓.๗ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
        ในช่วงวันที่ ๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
        ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.
         ในช่วงวันที่ ๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหา จชต.
        ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
        ในช่วงวันที่ ๑๔ – ๒๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฏหมาย

  ๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก
        ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง

        ในช่วงวันที่ ๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ คือ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ผกร. ยิงถล่มป้อม ชรบ.บ้านตะโละฮานะ ยะลา คาดสร้างสถานการณ์ เป็นต้น
        ในส่วนของประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้
  1. ประเด็นวัฒนธรรม และวิถีชีวิต ได้แก่ พสธร ทรงถาวรทวี ถึงฝันด้วยเรือแห่งความพยายาม
  2. ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ได้แก่ สะแปอิง บาซอ เสียชีวิตไม่กระทบถกสันติภาพ
  3. ประเด็นความร่วมมือของภาคประชาชน ได้แก่ สหกรณ์ระดมพลช่วยชาวใต้ งัดมาตราการเยียวยาและฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์หลังน้ำลด
  4. ประเด็นการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน ได้แก่ กอ.รมน.ภาค ๔ เปิดแผนยุทธการปราบยาเสพติด ส่งทหาร - ตร. ทะลวงพื้นที่เป้าหมาย

  5. ประเด็นการสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ ได้แก่ ครู...บนเส้นทางเสี่ยง ๓ จังหวัดชายแดนใต้
  6. ประเด็นยาเสพติด ได้แก่ ปลัด ยธ. จ่อยึดทรัพย์ขบวนการค้ายาเสพติด ๑๘๐ ล้าน
  7. ประเด็นกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ กรมบังคับคดี แถลงผลขายทอดตลาดไตรมาสแรก ปี ๖๐ เกือบ ๓ หมื่นล้าน
  8. ประเด็นกีฬา ได้แก่ ไทยสมายล์พรีเมียม ศึกชิงน่านฟ้าภูมิภาค

  9. การช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ ๑) บิ๊กตู่ลงใต้ ๒๖ ม.ค. เยียวยาอุทกภัย สั่งเร่งแผนฟื้นฟู และ ๒) เกษตรฯ ชง ครม. ของบกลาง ๔,๐๐๐ ล้านช่วยภาคใต้
  10. ประเด็นการศึกษา ได้แก่ มรภ.สงขลาจัดค่ายนาฏศิลป์

        ๔.๒ แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้ (
  Awareness Level: AI)

        จากจำนวนข่าวเชิงบวกและข่าวเชิงลบ ซึ่งก่อให้เกิดค่าสัดส่วน และค่าระดับผลกระทบการรับรู้ ที่แตกต่างกันในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ในระดับสูง นำไปสู่การเกิดขึ้นของแนวโน้มระดับผลกระทบการรับรู้ ของผู้รับข่าวสาร ให้เป็นไปตามแนวโน้มดังกล่าว  โดยในช่วงวันที่ ๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐ พบว่า แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในภาพรวม มีแนวโน้มลดลง (y = -0.036ln(x) + 2.8085) อย่างไรในมิติของค่าระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก ในสัปดาห์นี้ไม่แตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้ว (๗ – ๑๓ ม.ค.๖๐) จากระดับผลกระทบดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ ไม่แตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้ว

  ๕. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐
       
  เหตุการณ์ชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพิธีละหมาดให้กับนายสะแปอิง บาซอ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ที่โรงเรียนและที่มัสยิด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๖ และ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อไว้อาลัย ภายหลังการเสียชีวิตของนายสะแปอิง ที่ประเทศมาเลเซีย
        เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตุว่า สื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียนให้ความสำคัญกับนายสะแปอิง โดยมีการนำรายงานข่าวของสำนักข่าว AFP ไปเผยแพร่ต่อทั้งสื่อมาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ รวมทั้งสื่อญี่ปุ่น คือ Nikkei Asian Review ก็มีบทวิเคราะห์เผยแพร่ในห้วงสัปดาห์ ด้วยเช่นกัน
        ส่วนประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็คือ รัฐมนตรีคมนาคมมาเลเซีย ระบุจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนน (road charge) กับรถยนต์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ที่ขับผ่านพรมแดนเข้าไปในมาเลเซียจากด่านตรวจคนเข้าเมืองด้านที่ติดกับประเทศไทย โดยคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
        นอกจากนี้ก็มีประเด็นเชิงบวก รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวมาเลเซีย เปิดเผยว่า รัฐเปอร์ลิสร่วมกับจังหวัดสตูล จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ๒ ประเทศ โดยจัดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักในบ้านพักของชาวบ้าน (homestay) ที่หมู่บ้านในจังหวัดสตูล และในรัฐเปอร์ลิส
        ๕.๑ เหตุการณ์ชาวมุสลิมนับหมื่นคนร่วมพิธีละหมาดไว้อาลัยให้แก่ นายสะแปอิง บาซอ ที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง ยะลาและที่มัสยิด อ.ยะรัง ปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๖ และ ๑๗ มกราคม ได้รับความสนใจจาก AFP สำนักข่าวระหว่างประเทศ และ Nikkei Asian Review สื่อญี่ปุ่นที่มีอิทธิพลทางความคิด นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตุว่า สื่อมวลชนฟิลิปินส์ซึ่งไม่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็มีการนำรายงานของสำนักข่าว AFP ไปเผยแพร่ โดยพบรายงานข่าวชิ้นนี้ใน Manila Bullentin สื่อภาษาอังกฤษที่มีผู้อ่านสูงสุดของฟิลิปปินส์ The Star สื่อมาเลเซีย และ Strait Times สื่อสิงคโปร์
        ทั้งนี้รายงานของ AFP และ Nikkei Asian Review บรรยายตัวตนภาพลักษณ์ของสะแปอิง บาซอ ทั้งในมุมมองของชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้และมุมมองของเจ้าหน้าที่รัฐไทย โดย AFP บรรยายตัวตนของนายสะแปอิง ว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญานของกลุ่มกบฏ (spiritual laeder) และเป็นบุคคลที่ได้รับการเล่าขานเป็นตำนานท้องถิ่น ของชาวมาเลย์มุสลิมในประเทศไทย (folkoric figure)

  (Muslims across Thai­land’s restive “Deep South” are mourning the death of Sapae-ing Basor, the spiritual leader of a near 13-year rebellion against Bangkok’s rule that has claimed more than 6,800 lives.
  Sapae-ing established a leading Islamic school and became a folkloric figure for many Malay-Muslims in Thailand’s culturally distinct far south despite being in self-exile since 2004./ AFP)

  ขณะที่บทความใน Nikkei Asian Review ซึ่งเขียนโดยดอน ปาทาน บรรยายตัวตนของนายสะแปอิง ว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญานที่ถูกกล่าวหาโดยตำรวจไทยว่า เป็นผู้นำของขบวนการแบ่งแยกดินแดน

  (Muslims in Thailand's southernmost provinces are bidding farewell to a prominent spiritual leader accused by Thai police of leading a separatist movement intent on carving out a homeland for ethnic Malays in the region./ Nikkei)

  เป็นที่น่าสังเกตุว่า ทั้งรายงานข่าวของ AFP และ Nikkei บรรยายตัวตนของสะแปอิง บาซอ ในแง่บวก โดย AFP อ้างแถลงการณ์ชองกลุ่มมาราปาตานี พูดถึงสะแปอิงว่า “เป็นนักปรัชญาที่มีบทบาทสำคัญในแวดวงการศึกษา” ขณะที่ Nikkei อ้างความเห็นของแกนนำทางการทหารของขบวนการบีอาร์เอ็นพูดถึงสะแปอิงว่า “เป็นบุคคลที่เป็นที่สุดของความเสียสละ ไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตัว”

  (“He was a philosopher who played an important role in education,” said a statement by the Mara Patani, a group representing some rebel factions in peace talks with the Thai junta, confirming his death./ AFP
  ("He was the most selfless person we ever knew," said one cadre from the Barisan Revolusi Nasional, a key southern rebel group that surfaced in the early 1960s. "He always placed the needs and dignity of his community before him."/ Nikkei)

  บทความของ Nikkei บรรยายถึงโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิว่า มีนักเรียนจำนวนมาก เข้าร่วมกับขบวนการแบ่งแยกดินแดน ในฐานะสมาชิกกองกำลังติดอาวุธ ดังนั้นจึงทำให้สะแปอิง กลายเป็นเป้าที่ถูกกล่าวหาโดยฝ่ายรัฐไทย ถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่รัฐไทยเช่นเดียวกับที่ได้รับการยอมรับนับถือจากชาวมุสลิมในพื้นที่ก็ตาม

  (A significant number of students who joined the separatist cause and became armed militants graduated from the high school, making Sapae-ing an easy target for the government. About 6,000 students study at the school, and hundreds have taken up arms against the Thai government in recent years. Nevertheless Sapae-ing, who was educated at a university in Saudi Arabia, commanded respect from Thai authorities as well as admiration from local Muslim communities.)

  ที่มาข้อมูล ; http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/Thailand-s-Muslims-mourn-death-of-spiritual-leader?n_cid=NARAN012
  http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thai-south-muslims-mourn-death-of-rebel-spiritual-leader​
  http://www.thestar.com.my/news/regional/2017/01/19/muslims-in-thai-south-mourn-spiritual-leaders-death/
  http://news.mb.com.ph/2017/01/18/thai-south-muslims-mourn-death-of-rebel-spiritual-leader/​

        ๕.๒ รัฐมนตรีคมนาคมมาเลเซีย ประกาศเตรียมเก็บค่าธรรมเนียมใช้บริการถนน หรือ road charge จากรถยนต์ทะเบียนต่างประเทศ ที่ขับผ่านเข้าประเทศมาเลเซียในเดือนมิถุนายน ปีนี้
        สื่อมาเลเซียหลายแห่ง คือ The Star, The Malay Mail Online, Malaysiakini และ Bernama รายงานว่านาย Liow Tiong Lai รัฐมนตรีคมนาคมมาเลเซียแถลงว่า รัฐบาลมาเลเซียเตรียมจัดเก็บ RC จากรถยนต์ทะเบียนต่างประเทศ ที่ขับผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองจากประเทศไทยภายในเดือนมิถุนายนนี้ เช่นเดียวกับรถยนต์ ที่ผ่านเข้าประเทศมาเลเซียจากทางด้านประเทศอินโดนีเซียและบรูไน ก็จะต้องถูกเก็บ RC ในเร็วนี้
        รัฐมนตรีคมนาคมมาเลเซียแถลงข่าวเตรียมจัดเก็บ RC จากรถยนต์จากประเทศไทย ภายหลังรัฐบาลสิงคโปร์ประกาศจัดเก็บ RC จากรถยนต์ต่างประเทศที่ผ่านเข้าประเทศทางด้านรัฐยะโฮร์ ในอัตราคันละ 6.40 สิงคโปร์ดอลลาร์ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ตอบโต้มาเลเซียที่จัดเก็บ RC จากรถยนต์ทะเบียนต่างประเทศ ที่ผ่านเข้ามาเลเซียทางกด้านประเทศสิงคโปร์ ในอัตราคันละ ๒๐ ริงกิต ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
        รัฐบาลสิงคโปร์แถลงว่าต้องจัดเก็บ RC จากรถยนต์ต่างประเทศที่ผ่านเข้าสิงคโปร์จากทางพรมแดนที่ติดกับมาเลเซีย เนื่องจากเห็นว่ามาตราการเก็บค่า RC จากรถยนต์ต่างประเทศที่ผ่านเข้าประเทศด้านพรมแดนสิงคโปร์ ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๙ เป็นมาตรการที่เข้าข่ายเลือกปฏิบัติ เนื่องเพราะขณะนี้มาเลเซียยังไม่ได้จัดเก็บ RC ที่บริเวณด่านพรมแดนที่ติดกับประเทศไทย อินโดนีเซีย และบรูไน
        รัฐบาลสิงคโปร์แถลงว่า จะยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  RC ทันที ที่รัฐบาลมาเลเซียมีมาตรการจัดเก็บค่าธรรมเนียม RC จากทุกด่านพรมแดนทั่วประเทศ  
  ที่มาข้อมูล ; http://www.thestar.com.my/news/nation/2017/01/20/spore-willing-to-lift-road-charge-msia-only-needs-to-extend-rc-to-thais/
  http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/singapore-reciprocal-road-fee-ends-after-malaysia-starts-charging-at-all-bo
  http://www.malaysiakini.com/news/369482
  http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1322064

        ๕.๓ สำนักงานการท่องเที่ยวมาเลเซีย แถลงว่า มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์การเที่ยวเชิงนิเวศน์ต้อนรับ Visit Asean Year 2017 นำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยว ๒ ประเทศ โดยความร่วมมือของรัฐเปอร์ลิสกับจังหวัดสตูล จัดที่พักแบบโฮมสเตย์ ให้นักท่องเที่ยวพักกับชาวบ้านที่สตูล และรัฐเปอร์ลิส
  ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1320874

  เกณฑ์ในการอ่านค่าสัมประสิทธิ์กร๊าฟเส้น

  ช่วงของค่าสัมประสิทธิ์

  ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์

  มากกว่า 2.00

  เพิ่มมาก

  1.10 – 2.00

  เพิ่มค่อนข้างมาก

  0.60 – 1.00

  เพิ่มในระดับหนึ่ง

  0.10 – 0.50

  เพิ่มเล็กน้อย

  0.02 – 0.09

  เพิ่มเพียงเล็กน้อย

  0.00 – 0.01

  ค่อนข้างคงที่

  (-0.01) – 0.00

  ค่อนข้างคงที่

  (-0.09) – (-0.02)

  ลดเพียงเล็กน้อย

  (-0.50) – (-0.10)

  ลดเล็กน้อย

  (-1.00) – (-0.60)

  ลดในระดับหนึ่ง

  (-2.00) – (-1.10)

  ลดค่อนข้างมาก

  น้อยกว่า (– 2.00)

  ลดมาก

   

Comment