วันพุธที่ 01 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๕ - ๒๑ ต.ค. ๕๙

 25 ต.ค. 2559 17:59 น. | อ่าน 2064
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

๑. บทสรุปผู้บริหาร
      ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ ต.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกมีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๘ ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่ลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๒๒  เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว  (๘ – ๑๔ ต.ค.๕๙)
      ในสัปดาห์นี้ ไม่มีประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ในส่วนของประเด็นเชิงบวก ได้แก่ ประเด็นเศรษฐกิจฯ (ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ๕ – ๑๐ บาท ใน ๖๙ จังหวัด), ประเด็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิติ (ของที่ชาวบ้านให้คือสิ่งมีค่า รับสั่งของมหาราชาผู้เป็นที่รัก), ประเด็นการสร้างความเข้าใจและความสมานฉันท์ (เรียนรู้จากพระราชดำริ), ประเด็นการศึกษา (ศธ. และ ศอ.บต.ผนึกกำลังสร้างสันติสุขใต้), ประเด็นการเมือง (จุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการอิสลามกลาง และคณะกรรมการมุสลิมใน จ.สงขลา และได้หารือกัน โดยจุฬาราชมนตรี ได้ให้พรให้การทำงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.)), ประเด็นความร่วมมือของภาคประชาชน (เกษตรกรสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ส่งลองกอง ๖ ตัน ให้ผู้ร่วมไว้อาลัยฯ ณ พระบรมมหาราชวัง), ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน (ล้อมจับแกนนำอาร์เคเค ฐานความผิดร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ ให้หรือรับการฝึกการก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นหรือกระทำผิดใดๆ อันเป็นของแผนการก่อการร้าย, อั้งยี่, ซ่องโจร), ประเด็นการเยียวยา (โปรดเกล้าฯ ถอดยศ ร.ต.ภัฏณัทฯ กรณีสั่งซ้อมพลทหารเสียชีวิต), ประเด็นการช่วยเหลือประชาชน (เพิ่มเที่ยวรถไฟสายใต้ รองรับประชาชน มาพระบรมมหาราชวัง)
      จากแนวโน้มดังที่กล่าว ทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๘ – ๑๔ ต.ค.๕๙) ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย
      ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอเกี่ยวกับประเทศไทย ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่วนประเด็นข่าว ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่สงบ มีแต่ประเด็นเชิงบวก คือ โต๊ะอิหม่ามชาวจังหวัดยะลา ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ เมื่อครั้งที่เขาเป็นเด็กอายุ ๑๒ ปี เดินทางไปเฝ้ารอรับเสด็จ ที่จังหวัดยะลา และประเด็นข่าวรัฐมนตรีคมนาคมมาเลเซีย ประกาศเตรียมปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสนามบินในรัฐภาคเหนือ ๓ แห่ง ที่ปีนัง เคดาห์ และเปรัค รวมทั้งการปรับปรุงทางรถไฟจากปาดังเบซาร์ถึงหาดใหญ่ เป็นรถไฟฟ้า และปรับปรุงรางรถไฟเป็นระบบรางคู่

๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๕ – ๒๑ ต.ค.๕๙
      ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ

      ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ ต.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 2.2608ln(x) + 14.003) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๘ ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.133ln(x) + 1.383) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๒๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว  (๘ – ๑๔ ต.ค.๕๙)
      ๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ
            เมื่อนำจำนวนข่าวเชิงบวก และจำนวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาคำนวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง

วัน/เดือน/ปี

จำนวนข่าวเชิงบวก (1)

จำนวนข่าวเชิงลบ (2)

ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2)

2016-10-08

16

0

16.00

2016-10-09

13

2

6.50

2016-10-10

13

3

4.33

2016-10-11

10

0

10.00

2016-10-12

28

1

28.00

2016-10-13

21

1

21.00

2016-10-14

15

2

7.50

สัดส่วนเฉลี่ย

13.33

2016-10-15

22

3

7.33

2016-10-16

23

1

23.00

2016-10-17

19

1

19.00

2016-10-18

14

1

14.00

2016-10-19

26

0

26.00

2016-10-20

20

0

20.00

2016-10-21

13

1

13.00

สัดส่วนเฉลี่ย

17.48

หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) มีระดับสูงตามไปด้วย ในทำนองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ำ ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness Level) จะมีระดับต่ำตามลงไปด้วย

๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ ต.ค.๕๙
      ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

            ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวกและข่าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข เป็นเวลา ๔ สัปดาห์แล้ว (๒๔ ก.ย. – ๒๑ ต.ค.๕๙)
      ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน

      ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ ต.ค.๕๙ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.124ln(x) + 0.4377) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑๐๐  (ไม่มีข่าวเหตุร้ายรายวันในสัปดาห์นี้)

      ๓.๓ ประเด็นการเมือง

      ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ ต.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นการเมือง ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.06ln(x) + 0.4647) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๓๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๘ – ๑๔ ต.ค.๕๙) ในส่วนของข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่ลดลงเช่นเดียวกัน (y = -0.006ln(x) + 0.1529) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑๐๐  ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ จุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการอิสลามกลาง และคณะกรรมการมุสลิมใน จ.สงขลา ได้หารือกัน โดยจุฬาราชมนตรีได้ให้พรให้การทำงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) เป็นต้น ไม่มีภาพข่าวเชิงลบในประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ในสัปดาห์นี้

       ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน

      ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ ต.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวก ในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.987ln(x) + 4.7765) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๖๕  เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว สำหรับภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ล้อมจับแกนนำอาร์เคเค ฐานความผิดร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ ให้หรือรับการฝึกการก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นหรือกระทำผิดใดๆ อันเป็นของแผนการก่อการร้าย, อั้งยี่, ซ่องโจร เป็นต้น ไม่มีภาพข่าวเชิงลบ ในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน

      ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

      ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ ต.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.5862ln(x) + 2.5166) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว ในส่วนของข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นเช่นกัน (y = 0.1365ln(x) - 0.0313) โดยในสัปดาห์นี้ มีข่าวเพิ่มขึ้น ๓ ข่าว จากที่ในสัปดาห์ที่แล้วไม่มีข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ) ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ๕ – ๑๐ บาท ใน ๖๙ จังหวัด เป็นต้น ในส่วนของภาพข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ได้แก่ วิกฤตราคายางกระทบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมชาวสวนยาง ในภาคใต้ระดับรุนแรง โดยจังหวัดยะลา มีผลกระทบมากที่สุด เป็นต้น

      ๓.๖ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
            ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ ต.ค.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
      ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
            ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ ต.ค.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน
      ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.
            ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ ต.ค.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหา จชต.
      ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
            ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ ต.ค.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฏหมาย

๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก
      ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง

      ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ ต.ค. ไม่มีประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ในส่วนของประเด็นเชิงบวก ได้แก่ ประเด็นเศรษฐกิจฯ (ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ๕ – ๑๐ บาท ใน ๖๙ จังหวัด), ประเด็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิติ (ของที่ชาวบ้านให้คือสิ่งมีค่า รับสั่งของมหาราชาผู้เป็นที่รัก), ประเด็นการสร้างความเข้าใจและความสมานฉันท์ (เรียนรู้จากพระราชดำริ), ประเด็นการศึกษา (ศธ.-ศอ.บต.ผนึกสร้างสันติสุขใต้), ประเด็นการเมือง (จุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการอิสลามกลาง และคณะกรรมการมุสลิมใน จ.สงขลา ได้หารือกัน โดยจุฬาราชมนตรีได้ให้พรให้การทำงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.), ประเด็นความร่วมมือของภาคประชาชน (เกษตรกรสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ส่งลองกอง ๖ ตัน ให้ผู้ร่วมไว้อาลัยฯ ณ พระบรมมหาราชวัง), ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน (ล้อมจับแกนนำอาร์เคเค ฐานความผิดร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ ให้หรือรับการฝึกการก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นหรือกระทำผิดใดๆ อันเป็นของแผนการก่อการร้าย, อั้งยี่, ซ่องโจร), ประเด็นการเยียวยา (โปรดเกล้าฯ ถอดยศ ร.ต.ภัฏณัทฯ กรณีสั่งซ้อมพลทหารเสียชีวิต), ประเด็นการช่วยเหลือประชาชน (เพิ่มเที่ยวรถไฟสายใต้ รองรับประชาชน มาพระบรมมหาราชวัง)

      ๔.๒ แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้ (Awareness Level: AI)

      จากจำนวนข่าวเชิงบวกและข่าวเชิงลบ ซึ่งก่อให้เกิดค่าสัดส่วนฯ และค่าระดับผลกระทบการรับรู้ ที่แตกต่างกันในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ในระดับสูง นำไปสู่การเกิดขึ้นของแนวโน้มระดับผลกระทบการรับรู้ ของผู้รับข่าวสาร ให้เป็นไปตามแนวโน้มดังกล่าว  โดยในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ ต.ค.๕๙ พบว่าแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในภาพรวม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (y = 0.1105ln(x) + 2.4311) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ จากแนวโน้มดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย

๕. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ ต.ค..๕๙
      ประเด็นข่าว ที่สื่อต่างประเทศและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอเกี่ยวกับประเทศไทยส่วนใหญ่ เกี่ยวกับการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่วนประเด็นข่าว ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่สงบ ที่แต่ประเด็นเชิงบวก คือ โต๊ะอิหม่ามชาวจังหวัดยะลา ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งที่เขาเป็นเด็กอายุ ๑๒ ปี เดินทางไปเฝ้ารอรับเสด็จ ที่จังหวัดยะลา และประเด็นข่าวรัฐมนตรีคมนาคมมาเลเซีย ประกาศเตรียมปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสนามบินในรัฐภาคเหนือ ๓ แห่ง ที่ปีนัง เคดาห์ และเปรัค รวมทั้งการปรับปรุงทางรถไฟจากปาดังเบซาร์ถึงหาดใหญ่ เป็นรถไฟฟ้า และปรับปรุงรางรถไฟเป็นระบบรางคู่
      ๕.๑ The Star สื่อมาเลเซีย นำรายงานของสำนักข่าว Reuters บรรยายถึงความซาบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณ ของชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม รายงานชิ้นนี้ Reuters ถ่ายทอดผ่านความรู้สึกของ Hayim Mohamed Tolema อิหม่ามประจำมัสยิดบาลอ จังหวัดยะลา วัย ๕๑ ปี เล่าถึงประสบการณ์เดินทางไปเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อ ๓๙ ปีที่แล้ว ซึ่งในเวลานั้นเขามีอายุ ๑๒ ปี เขาบอกว่า คืนก่อนหน้าที่จะเดินทางไปรับเสด็จ เขานอนไม่หลับและเมื่อเห็นพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า เขารู้สึกตื้นตันพูดไม่ออก วันนั้นคือวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๐ ขณะที่เฝ้ารับเสด็จได้เกิดเหตุระเบิด แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มิได้ทรงตกพระทัย ตรงกันข้ามพระองค์ประทับนิ่งสงบ เป็นมิ่งขวัญเพื่อมิให้ประชาชนที่รับเสด็จ มีอาการตื่นตระหนกตกใจ


(YALA, Thailand (Reuters) - Hayim Mohammed Tolema was 12 years old when Thailand's King Bhumibol Adulyadej came to visit his southern province and a bomb planted by Muslim separatists went off nearby, wounding dozens.
People all over Thailand are mourning King Bhumibol, who died at the age of 88 on Thursday last week after 70 years on the throne.
In the predominantly Muslim south, which has for decades been plagued by violence by Muslim separatists opposed to the Thai state, people are also grieving, and some remembered the day, 39 years ago, that the king visited.
"When I saw him I was speechless, I was so close," said Tolema, now 51 and an imam at the Balor village mosque in Muslim-majority Yala province.
Tolema said he could not sleep the night before, after his father told him the king was coming.
He went with his father to a park to catch a glimpse of the monarch and Queen Sirikit along with thousands of others.
Forty-seven people were wounded in the Sept. 22, 1977, blast, according to newspapers at the time.
Tolema says he remembers everything - the blast, the panic and the calm king reassuring his people. "I still can't believe he's gone," he said.)
ที่มาข้อมูล ; http://www.thestar.com.my/news/world/2016/10/20/thai-muslim-remembers-bomb-attack-as-king-visited-troubled-south/

      ๕.๒ New Straits Times สื่อมาเลเซีย รายงานเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม อ้างคำให้สัมภาษณ์ของ Liow Tiong Lai รัฐมนตรีคมนาคมมาเลเซีย ระบุว่า รัฐบาลมาเลเซีย มีแผนปรับปรุงสนามบินในภาคเหนือ ๓ แห่ง ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจและการท่องเที่ยว สำหรับสนามบินทั้ง ๓ แห่ง คือ สนามบินปีนัง เคดาห์ และเปรัค
            รัฐมนตรีคมนาคมมาเลเซีย พูดถึงการปรับปรุงระบบรถไฟของไทยเชื่อมกับมาเลเซียว่า รัฐบาลไทยมีแผนที่จะเริ่มลงมือปรับปรุงเส้นทางเดินรถไฟหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ เป็นระบบรางคู่ รองรับการเดินรถไฟฟ้าบนเส้นทางดังกล่าว โดยมีแผนลงมือปรับปรุงในปี ๒๕๖๓

THE three airports in the northern region will be upgraded in phases to cater to an increase in business and tourism activities. Transport Minister Datuk Seri Liow Tiong Lai said his ministry would look into ways to improve the amenities at the Penang, Kedah and Perak airports.
Liow also said the electrified double-track railway connecting Hat Yai, Thailand, to Padang Besar was slated to materialise by 2020.
ที่มาข้อมูล ; http://www.nst.com.my/news/2016/10/180688/upgrades-perak-penang-kedah-airports-cards​

      ๕.๓ The Star เผยแพร่ข่าวในรูป Video news contents เมื่อวันทื่ ๑๘ ตุลาคม เนื้อหาเป็นการแถลงข่าวของ Lim Wee Chai ประธานกรรมการบริษัท Top Glove บริษัทผู้ผลิตถุงมือยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก พูดถึงแผนการขยายกำลังการผลิตของโรงงานในประเทศไทย ๓ แห่ง หนึ่งในนั้น อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พร้อมอธิบายเหตุผลที่ตัดสินใจขยายกำลังการผลิตในประเทศไทยว่า เนื่องด้วยมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ มีแรงงานต่างชาติมากเพียงพอ และมีต้นทุนต่ำ

(Top Glove Corp Bhd chairman Tan Sri Lim Wee Chai says lower costs, water availability and foreign workers reasons for expanding to Thailand.)
ที่มาข้อมูล ; http://www.thestar.com.my/videos/2016/10/18/top-gloves-thai-expansion-normal/

เกณฑ์ในการอ่านค่าสัมประสิทธิ์กร๊าฟเส้น

ช่วงของค่าสัมประสิทธิ์

ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์

มากกว่า 2.00

เพิ่มมาก

1.10 – 2.00

เพิ่มค่อนข้างมาก

0.60 – 1.00

เพิ่มในระดับหนึ่ง

0.10 – 0.50

เพิ่มเล็กน้อย

0.02 – 0.09

เพิ่มเพียงเล็กน้อย

0.00 – 0.01

ค่อนข้างคงที่

(-0.01) – 0.00

ค่อนข้างคงที่

(-0.09) – (-0.02)

ลดเพียงเล็กน้อย

(-0.50) – (-0.10)

ลดเล็กน้อย

(-1.00) – (-0.60)

ลดในระดับหนึ่ง

(-2.00) – (-1.10)

ลดค่อนข้างมาก

น้อยกว่า (– 2.00)

ลดมาก

Comment