วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ ก.ย. ๕๙

 12 ก.ย. 2559 10:49 น. | อ่าน 2135
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

๑. บทสรุปผู้บริหาร
      ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ ก.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ส.ค. – ๒ ก.ย.๕๙)  
      ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (เหตุระเบิดหน้าโรงเรียน และเหตุวางระเบิดรางรถไฟสายสุไหงโกลก – หาดใหญ่) และ ประเด็นการเมือง (จากเหตุการณ์วางระเบิดในช่วงเวลาที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่า ถึงแม้จะเป็นรัฐบาลทหาร แต่ก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งความสูญเสีย ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
      ประเด็นที่ส่งผลในเชิงบวก ได้แก่ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข (พล.อ.ประยุทธ์ฯ ต้อนรับ นาจิบ นรม.มาเลย์ เยือนไทย เพื่อหารือการค้า-สันติสุขชายแดนใต้), ประเด็นเศรษฐกิจฯ (ไทย-มาเลเซีย เห็นชอบร่วมกันในการกำหนดเป้าหมายทางการค้าให้บรรลุ ๓๐,๐๐๐ ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ให้ได้ภายในปี ๖๑), ประเด็นการช่วยเหลือประชาชน (รัฐปลื้มชาวบ้านกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ), ประเด็นการ รปภ.ฯ (ผบ.ทบ. เดินทางลงพื้นที่ จชต. เพื่อติดตามสถานการณ์เหตุระเบิด ประกาศไม่ยอมให้เกิดเหตุรุนแรงอีก), ประเด็นความร่วมมือของภาคประชาชน (ชาวบ้านตากใบร่วมประณาม ผกร. เหตุการณ์ระเบิดหน้าโรงเรียน), ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล (ผบ.ทบ.ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมดับไฟใต้), ประเด็นการเยียวยา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เยียวยาค่าทำศพให้ครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิต จากเหตุระเบิดโรงเรียนบ้านตาบา), ประเด็นการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าพัฒนาการศึกษาเอกชน จชต. ยกระดับคุณภาพ...ก้าวสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน), ประเด็นกีฬา (อดีตนักฟุตบอล ที่เล่นให้จังหวัดนราธิวาส  ในกีฬาเขตไทยแลนด์คัพ ครั้งที่ 2 ปัจจุบันเป็นผู้จัดการ SAV Academy แหล่งผลิตนักฟุตบอล), ประเด็นกระบวนการยุติธรรม (ศาลออกหมายจับมือกลุ่มผู้วางระเบิดโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี) และประเด็นสิทธิมนุษยชน (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แถลงข่าวประณามคนร้ายกรณีคนร้ายลอบวางระเบิด บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านตาบา)
      จากประเด็นที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ ลดลงร้อยละ ๓๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ส.ค. – ๒ ก.ย.๕๙) ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้วในระดับหนึ่ง
      ประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สื่อมวลชนต่างประเทศให้ความสนใจรายงาน ส่วนใหญ่เป็นประเด็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ เหตุลอบวางระเบิดขบวนรถไฟสุไหงโกลก-หาดใหญ่ ที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี และเหตุมอเตอร์ไซค์บอมส์ ที่หน้าโรงเรียนตาบา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งทั้งสองเหตุการณ์ ดอน ปาทาน สื่อมวลชนและนักวิเคราะห์สถานการณ์ จชต. ระบุในบทความที่เขียนใน ucannews.com เว็บไซต์ของสหภาพสื่อมวลชนแคธอลิคเอเชีย ว่าเป็นฝีมือของ BRN เพื่อแสดงออกถึงการไม่ยอมรับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข ระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐ ที่เรียกตัวเองว่า “มารา ปาตานี”
      การพบหารืออย่างเป็นทางการ ระหว่างนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกับนายกรัฐมนตรีไทย ที่กรุงเทพฯ เป็นอีกประเด็นที่สื่อต่างประเทศรายงานกันอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้มีข้อสังเกตุว่า สื่อมาเลเซียให้น้ำหนักกับประเด็นผู้นำทั้งสองเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ ในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมกรุงเทพ-กัวลาลัมเปอร์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ย้ำว่าต้องสร้างสันติสุขและความมั่นคงในพื้นที่ จชต.ให้สำเร็จก่อนเริ่มโครงการนี้ ขณะที่สื่อสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และสำนักข่าวระหว่างประเทศ คือ Reuters และ AFP ให้น้ำหนักกับการหารือของผู้นำไทย-มาเลเซีย เกี่ยวกับแผนการก่อสร้างรั้วและกำแพง ที่บริเวณพรมแดน เพื่อป้องกันและขจัดการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ

๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๓ – ๙ ก.ย.๕๙
      ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ

      ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ ก.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.1985ln(x) + 14.357) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ ในขณะที่ข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน (y = 0.1817ln(x) + 3.8873) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ส.ค. – ๒ ก.ย.๕๙)  

      ๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ
      เมื่อนำจำนวนข่าวเชิงบวก และจำนวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาคำนวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง

วัน/เดือน/ปี

จำนวนข่าวเชิงบวก (1)

จำนวนข่าวเชิงลบ (2)

ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2)

2016-08-27

15

8

1.88

2016-08-28

12

5

2.40

2016-08-29

19

1

19.00

2016-08-30

15

1

15.00

2016-08-31

15

0

15.00

2016-09-01

13

2

6.50

2016-09-02

13

2

6.50

ค่าสัดส่วนเฉลี่ย

9.47

2016-09-03

12

5

2.40

2016-09-04

10

7

1.43

2016-09-05

16

7

2.29

2016-09-06

23

8

2.88

2016-09-07

18

5

3.60

2016-09-08

7

3

2.33

2016-09-09

20

4

5.00

ค่าสัดส่วนเฉลี่ย

2.85

 

หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) มีระดับสูงตามไปด้วย ในทำนองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ำ ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness Level) จะมีระดับต่ำตามลงไปด้วย

๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ ก.ย.๕๙
      ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ ก.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.5172ln(x) - 0.4306) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕๐ ในส่วนของข่าวเชิงลบ ก็มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน (y = 0.0983ln(x) - 0.1054) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ฯ  ต้อนรับ นาจิบ นรม.มาเลย์ เยือนไทย เพื่อหารือการค้า-สันติสุขชายแดนใต้ เป็นต้น ในส่วนของภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ สื่อมวลชนมาเลย์ นำเสนอข่าวว่า อาร์เคเคยอมรับเป็นผู้รับผิดชอบ เหตุการณ์วางระเบิด ทั้งรถไฟ, โรงเรียน และ ๗ จังหวัดภาคใต้ สาเหตุมาจากไม่พอใจผลการพูดคุยเพื่อสันติสุข เป็นต้น

      ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน

      ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ ก.ย.๕๙ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.7049ln(x) + 0.9459) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๒๐ ภาพข่าว ได้แก่ เหตุระเบิดหน้าโรงเรียน ส่งผลให้ พ่อ และลูก ๕ ขวบเสียชีวิต และมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก และเหตุวางระเบิดรางรถไฟสายสุไหงโกลก – หาดใหญ่ ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต ๑ ราย และบาดเจ็บอีก ๓ ราย เป็นต้น

      ๓.๓ ประเด็นการเมือง

      ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ ก.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นการเมือง ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.0645ln(x) + 0.384) แต่จำนวนรวมของข่าวเชิงบวกลดน้อยลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๖๐ ในส่วนของข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.0519ln(x) + 0.1923) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ส.ค. – ๒ ก.ย.๕๙) ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ พล.อ.ประวิตรฯ แสดงความเสียใจต่อเหตุระเบิดหน้าโรงเรียนบ้านตาบา เป็นต้น ในส่วนของภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ จากเหตุการณ์วางระเบิดในช่วงเวลาที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่า ถึงแม้จะเป็นรัฐบาลทหาร แต่ก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งความสูญเสีย ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

      ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน

      ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ ก.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก ในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -1.06ln(x) + 6.1928) แต่จำนวนรวมของข่าวเชิงบวกเพิ่มมากขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑๔ ในส่วนของข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.025ln(x) + 0.3306) แต่จำนวนรวมของข่าวเชิงลบเพิ่มมากขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว ๒ ข่าว (สัปดาห์ที่แล้วมีเพียง ๑ ข่าว) ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ผบ.ทบ. เดินทางลงพื้นที่ จชต. เพื่อติดตามสถานการณ์เหตุ ระเบิด ประกาศไม่ยอมให้เกิดเหตุรุนแรงอีก เป็นต้น ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ องค์กรยูนิเซฟ ห่วงสถานการณ์ใต้ หวั่นเด็กเป็นเหยื่อความรุนแรงป็นต้น

      ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

      ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ ก.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.4815ln(x) + 1.6336) แต่จำนวนรวมของข่าวเชิงบวก ลดลงร้อยละ ๓๐  ในส่วนของข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน (y = 0.2427ln(x) - 0.0081) แต่จำนวนรวมของข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ มีจำนวนเท่ากับสัปดาห์ที่แล้ว  สำหรับภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่  ไทย-มาเลเซีย เห็นชอบร่วมกันในการกำหนดเป้าหมายทางการค้า ให้บรรลุ ๓๐,๐๐๐ ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ให้ได้ภายในปี ๖๑ เป็นต้น ในส่วนของภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการ รฟท. เปิดเผยว่า รฟท.ยังงดการให้บริการเดินรถไฟทั้งขบวนระยะไกล และขบวนท้องถิ่น ไปยัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งปัตตานี นราธิวาส และยะลา เป็นการชั่วคราว เป็นต้น

      ๓.๖ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
            ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ ก.ย.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
      ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
            ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ ก.ย.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน
      ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.
            ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ ก.ย.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหา จชต.
      ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
            ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ ก.ย.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฏหมาย

๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก
      ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง

      ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นข่าวใน ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (เหตุระเบิดหน้าโรงเรียน และเหตุวางระเบิดรางรถไฟ สายสุไหงโกลก – หาดใหญ่) และ ประเด็นการเมือง (จากเหตุการณ์วางระเบิด ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่า ถึงแม้จะเป็นรัฐบาลทหาร แต่ก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ) ในส่วนของประเด็นเชิงบวก ได้แก่ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข (พล.อ.ประยุทธ์ฯ  ต้อนรับ นาจิบ นรม.มาเลย์ เยือนไทย เพื่อหารือการค้า-สันติสุขชายแดนใต้), ประเด็นเศรษฐกิจฯ (ไทย-มาเลเซีย เห็นชอบร่วมกันในการกำหนดเป้าหมายทางการค้า ให้บรรลุ ๓๐,๐๐๐ ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ให้ได้ภายในปี ๖๑), ประเด็นการช่วยเหลือประชาชน (รัฐปลื้มชาวบ้านกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ), ประเด็นการ รปภ.ฯ (ผบ.ทบ. เดินทางลงพื้นที่ จชต. เพื่อติดตามสถานการณ์เหตุระเบิด ประกาศไม่ยอมให้เกิดเหตุรุนแรงอีก), ประเด็นความร่วมมือของภาคประชาชน (ชาวบ้านตากใบร่วมประณาม ผกร. เหตุการณ์ระเบิดหน้าโรงเรียน), ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล (ผบ.ทบ.ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมดับไฟใต้), ประเด็นการเยียวยา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เยียวยาค่าทำศพให้ครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิตจากเหตุระเบิดโรงเรียนบ้านตาบา), ประเด็นการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าพัฒนาการศึกษาเอกชน จชต. ยกระดับคุณภาพ...ก้าวสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน), ประเด็นกีฬา (อดีตนักฟุตบอลที่เล่นให้จังหวัดนราธิวาส  ในกีฬาเขต ไทยแลนด์คัพ ครั้งที่ 2 ปัจจุบันเป็นผู้จัดการ SAV Academy แหล่งผลิตนักฟุตบอล), ประเด็นกระบวนการยุติธรรม (ศาลออกหมายจับมือกลุ่มผู้วางระเบิดโรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี) และประเด็นสิทธิมนุษยชน (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แถลงข่าวประณามคนร้าย กรณีคนร้ายลอบวางระเบิด บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านตาบา)

      ๔.๒ แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้ (Awareness Level: AI)

      จากจำนวนข่าวเชิงบวกและข่าวเชิงลบ ซึ่งก่อให้เกิดค่าสัดส่วนฯ และค่าระดับผลกระทบการรับรู้ ที่แตกต่างกันในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ในระดับสูง นำไปสู่การเกิดขึ้นของแนวโน้มระดับผลกระทบการรับรู้ ของผู้รับข่าวสาร ให้เป็นไปตามแนวโน้มดังกล่าว  โดยในช่วงวันที่ ๓ – ๙ ก.ย.๕๙  พบว่าแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ในภาพรวม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (y = 0.0624ln(x) + 1.5678) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจากค่าเฉลี่ยระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวกของทั้ง ๒ สัปดาห์แล้ว พบว่าระดับการรับรู้ ลดลงร้อยละ ๓๔ จากแนวโน้มดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้วในระดับหนึ่ง

๕. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ ก.ย.๕๙
      ประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สื่อมวลชนต่างประเทศให้ความสนใจรายงาน ส่วนใหญ่เป็นประเด็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ เหตุลอบวางระเบิดขบวนรถไฟสุไหงโกลก-หาดใหญ่ ที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี และเหตุมอเตอร์ไซค์บอมส์ที่หน้าโรงเรียนตาบา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งทั้งสองเหตุการณ์ ดอน ปาทาน สื่อมวลชนและนักวิเคราะห์สถานการณ์ จชต. ระบุในบทความที่เขียนใน ucannews.com เว็บไซต์ของสหภาพสื่อมวลชนแคธอลิคเอเชีย ว่าเป็นฝีมือของ BRN เพื่อแสดงออกถึง การไม่ยอมรับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข ระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐ ที่เรียกตัวเองว่า “มารา ปาตานี”
      การพบหารืออย่างเป็นทางการ ระหว่างนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกับนายกรัฐมนตรีไทย ที่กรุงเทพฯ เป็นอีกประเด็นที่สื่อต่างประเทศรายงานกันอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้มีข้อสังเกตุว่า สื่อมาเลเซียให้น้ำหนักกับประเด็นผู้นำทั้งสองเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเป็นไปได้ ในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมกรุงเทพ-กัวลาลัมเปอร์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ย้ำว่าต้องสร้างสันติสุขและความมั่นคงในพื้นที่ จชต.ให้สำเร็จก่อนเริ่มโครงการนี้ ขณะที่สื่อสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และสำนักข่าวระหว่างประเทศ คือ Reuters และ AFP ให้น้ำหนักกับการหารือของผู้นำไทย-มาเลเซีย เกี่ยวกับแผนการก่อสร้างรั้วและกำแพง ที่บริเวณพรมแดนเพื่อป้องกันและขจัดการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ 
      ๕.๑ ประเด็นเกี่ยวกับการก่อเหตุไม่สงบใน จชต.

            ๕.๑.๑  malaymailonline รายงานข่าวคนร้ายลอบวางระเบิดใต้รางรถไฟ โจมตีขบวนรถไฟสายสุไหงโกลก-หาดใหญ่ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ขณะขบวนรถวิ่งอยู่ในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่รถไฟเสียชีวิต ๑ คน ในตอนท้ายของรายงานข่าวชิ้นนี้ ซึ่งอ้างรายงานของสำนักข่าว Reuters ระบุว่า เหตุระเบิดรถไฟครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุลอบวางระเบิดใน ๗ จังหวัด เมืองท่องเที่ยวในภาคใต้ตอนบน ได้ ๓ สัปดาห์

(The blast occurred three weeks after a series of explosions hit three of Thailand’s most popular tourist resorts and a town in the south, killing four people and wounding dozens.)
ที่มาข้อมูล ; http://www.themalaymailonline.com/world/article/one-killed-as-bomb-explodes-on-train-in-southern-thailand

      ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ กันยายน สำนักข่าวเบอนามา และ malaymailonline.com รายงานว่า ขบวนรถไฟที่วิ่งเชื่อมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกขบวน หยุดเดินรถไม่มีกำหนด ภายหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดขบวนรถไฟที่ อ.โคกโพธิ์ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน
ที่มาข้อมูล; http://www.themalaymailonline.com/travel/article/train-services-to-southernmost-thai-provinces-suspended-indefinitely
http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1279807

            ๕.๑.๒ สื่อมาเลเซียรายงานข่าว เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในรถมอเตอร์ไซคฺ ที่หน้าโรงเรียนตาบา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ตอนเช้าวันที่ ๖ กันยายน เป็นเหตุให้เด็กหญิงวัยห้าขวบเสียชีวิตพร้อมพ่อ รายงานชิ้นนี้สื่อมาเลเซียอ้างอิงรายงานข่าวจากสำนักข่าว Reuters และ AFP รายงานของ AFP มีข้อสังเกตุว่า กลุ่มกบฏหันมาพุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายอ่อนแอ หรือประชาชนทั่วไป ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากพุ่งเป้าโจมตีเจ้าหน้าที่ความมั่นคง ในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา
      ขณะที่พันเอกปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกอ.รมน.ภาค ๔ สน. แถลงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า “ระเบิดลูกนี้เจตนาประสงค์ต่อชีวิต โดยไม่เลือกหน้าไม่เว้นแม้แต่เด็กวัย ๔ ขวบ”

(The rebels appear to have returned to attacking “soft” civilian targets in recent weeks, following several months where violence was aimed at security officials.
The bomb “aimed to kill ... indiscriminately as shown by the four-year-old victim,” Colonel Pramote Prom-in, spokesman for the Thai army in the south, said in a social media statement.)
ส่วนพันเอกยุทธนา เพชรม่วง รองโฆษก กอ.รมน.ภาค ๔ สน. บอกว่า “กลุ่มคนร้ายต้องการสร้างสถานการณ์ให้เกิดความวุ่นวาย”
("We suspect this to be the work of people who want to destabilise the situation and cause chaos," the deputy spokesman of the ISOC, Yuthanam Petchmuang, told Reuters.)
ที่มาข้อมูล ; http://www.thestar.com.my/news/regional/2016/09/07/fouryearold-dad-killed-in-thai-bomb-blast/
http://www.themalaymailonline.com/world/article/two-dead-as-thai-school-hit-by-motorcycle-blast
http://www.thestar.com.my/news/world/2016/09/06/bomb-kills-father-and-daughter-at-school-in--thailands-troubled-south-updated/

      ทางด้าน benarnews.org อ้างแหล่งข่าวระดับหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการของขบวนการบีอาร์เอ็น หรือ RKK บอกกับเบนาร์นิวส์ ว่า การวางระเบิดที่หน้าโรงเรียน รวมทั้งการโจมตีเป้าหมายในภาคใต้ตอนบน เมื่อวันที่ 10 ถึง 12 สิงหาคม เรื่อยมา เป็นฝีมือของกลุ่มบีอาร์เอ็น ที่ต้องการแสดงความไม่พอใจต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุขอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างตัวแทนรัฐบาลไทยกับกลุ่มมารา ปาตานี ซึ่งมีตัวแทนกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์ของรัฐหลายกลุ่ม รวมทั้งบีอาร์เอ็น แต่บีอาร์เอ็น ไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการพูดคุย แหล่งข่าวคนเดียวกัน พูดถึงเหตุมอเตอร์ไซค์บอมส์ หน้าโรงเรียนบ้านตาบาว่า ฝ่ายตนไม่ได้ตั้งใจมุ่งสังหารชีวิตประชาชน พร้อมทั้งระบุว่า เป้าหมายที่แท้จริงคือเจ้าหน้าที่

(A leader of a combat unit of Barisan Revolusi Nasional (BRN) – the largest and most heavily armed of the southern Thai rebel groups – later told BenarNews that his unit had carried out the attack, along with recent deadly bombings in the Deep South and 11 others at tourist areas in nearby provinces.
The rebel source said his unit had not intended to kill civilians in Tuesday’s attack, but was targeting officials.
The unit known as Runda Kumpulan Kecil (RKK) was sending a message about informal peace talks that resumed last week in Kuala Lumpur between the Thai junta and MARA Patani, a panel representing rebel groups and factions from the Deep South, he said.
BRN is among the represented groups but the organization’s factions are not entirely united over the peace process.)

            ๕.๑.๓ สำนักข่าว AFP และ Reuters รายงานข่าวการจับกุมคนร้ายลอบวางเพลิงห้างสรรพสินค้า ที่จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นหนึ่งใน ๗ จังหวัด ที่เกิดเหตุลอบวางระเบิด เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม รายงานข่าวจากสำนักข่าวระหว่างประเทศทั้งสองแห่งนี้ สื่อมาเลเซียได้นำไปรายงานต่อในระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๕ กันยายน รายงานอ้างพลตำรวจโทสุชาติ ธีรสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า “คนร้ายชื่ออับดุล กาเดร์ สาและ วัย ๓๖ ปี ถูกจับกุมเมื่อวันเสาร์ที่บ้านเกิดของเขา ที่ปัตตานี”

(“One suspected arsonist was arrested yesterday in his hometown in Pattani,” assistant national police chief Suchart Theerasawatsaid said yesterday, referring to a province that lies in the heart of the insurgency.
The man, identified by police as 36-year-old Abdul Kadae Salae, is accused of setting fire to a supermarket in Trang province.)
รายงานของ Reuters อ้างตำรวจระบุว่า อับดุล มีพื้นเพเป็นคนปัตตานี หนึ่งในสามจังหวัด ที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม พร้อมทั้งระบุว่า อับดุล มีสายสัมพันธ์กับกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดน
(Police said Abdul was from Pattani, one of the three troubled, Muslim-majority provinces in the far south of predominantly Buddhist Thailand, and he had connections to separatists.)
ที่มาข้อมูล; http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/09/05/first-suspect-in-tourist-towns-blasts-arrested/
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thai-police-arrest-first-suspect-in-connection-with-tourist-town-bombings
http://www.thestar.com.my/news/regional/2016/09/04/thai-police-arrest-bomb-blast-suspect/
ที่มาข้อมูล; http://www.benarnews.org/english/news/thai/Tak-Bai-bombing-09072016163230.html

      ๕.๒ รายงานข่าวผลการหารือระหว่างนายนาจิบ ตุน ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซียกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน
            สื่อมาเลเซียให้น้ำหนักกับความตกลงของผู้นำทั้งสองประเทศ ที่เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ ทำการศึกษาความเป็นได้ ในการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมกรุงเทพ-กัวลาลัมเปอร์ อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียตั้งข้อสังเกตุว่า การสร้างสันติสุขและเสถียรภาพใน จชต.จำเป็นต้องสำเร็จ เพื่อให้โครงการเชื่อมโยงไทยและมาเลเซียเดินหน้า
“เมื่อพื้นที่มีเสถียรภาพ เศรษฐกิจก็จะขยายตัว ความมั่งคั่ง ก็จะตกอยู่กับประชาชนไทยและมาเลเซีย” นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย กล่าว
            นอกจากนี้ ผู้นำทั้งสองยังตกลงร่วมมือทางด้านการต่อต้านการก่อการร้าย กลุ่มแนวคิดสุดโต่ง อาชญากรข้ามชาติ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรอง รวมทั้งการช่วยเหลือตรวจสอบข้อมูลอาชญากรที่หลบหนี เข้าไปหลบซ่อนตัวในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ทางด้านความร่วมมือทางการค้า ผู้นำทั้งสองตกลงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการเพิ่มมูลค่าการค้า ให้บรรลุเป้าหมาย ๓๐ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี ๒๕๖๑
      นายนาจิบ กล่าวว่า ผ้นำทั้งสองตกลง ให้มีการเร่งการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในพื้นที่ชายแดนให้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้การเชื่อมโยงสองประเทศดียิ่งขึ้น รวมทั้งโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมสองประเทศที่ อ.สุไหงโกลกับ Rantau Panjang และ อ.ตากใบ กับ Pengkalan Kubor
(However, Najib cautioned that in or­der to increase connectivity be­t­ween Thailand and Malaysia, peace and stability especially in southern Thailand must be achieved.
“Once you have stability, you will get economic progress and pros­­pe­rity for the people of Thai­land and Malaysia,” he added.
Prayuth in his remarks thanked Najib for Malaysia’s role in facilita­ting the ongoing peace dialogue between relevant parties.
“Thailand will continue the peace dialogue, which is still in its initial stage, to build confidence.
“We have security challenges including terrorism, extremism and trans-national crime. We should cooperate with each other in intelligence sharing,” Prayuth said.
Najib also said Thailand and Malaysia also agreed to cooperate to identify specific perpetrators sought by both countries.
“Some perpetrators move bet­ween the two countries, so security agencies need to cooperate closely and bring them to justice,” he said.
The leaders also agreed for the relevant agencies to explore ways and means to achieve bilateral trade of US$30bil (RM123bil) by 2018.
Najib said that both leaders agreed to speed infrastructure development projects to promote connectivity in border areas, inclu­ding the bridge construction between Golok and Rantau Panjang, and between Tak Bai and Pengkalan Kubor.)
ที่มาข้อมูล ; http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/09/10/malaysia-and-thailand-to-look-into-klbangkok-hsr-link/
http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/malaysia-thailand-to-initiate-study-on-kl-bangkok-high-speed-rail
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-and-thailand-to-look-into-kl-bangkok-high-speed-rail-link
https://www.malaysiakini.com/news/355263​
http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1281567

      Straits Times สื่อสิงคโปร์ และManila Bullentin สื่อฟิลิปปินส์ อ้างรายงานข่าวของ Reuters ระบุว่า ผู้นำประเทศทั้งสองตกลงขยายความร่วมมือแลกเปลี่ยนข่าวกรอง และเดินหน้าสร้างรั้วและกำแพงตามแนวชายแดน เพื่อขจัดการก่อการร้ายข้ามชาติและการลักลอบค้าและกระทำผิดกฏหมาย

(The leaders of Thailand and Malaysia agreed on Friday (Sept 9) to increase intelligence sharing on security and to move forward in possibly building a border wall to combat transnational terrorism and smuggling.)
ที่มาข้อมูล ; http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-malaysia-to-step-up-intelligence-sharing-consider-border-wall-to-boost
http://www.mb.com.ph/thailand-malaysia-consider-border-wall-to-boost-security/​

      ๕.๓ รายงานบทวิเคราะห์สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ดอน ปาทาน สื่อมวลชนอิสระใน ucannews.com เว็บไซต์ของสหพันธ์สื่อมวลชนแคธิลิคเอเชีย ระบุว่า เหตุการณ์ไม่สงบที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ สร้างความกระอักกระอ่วนใจกับรัฐบาลไทยมาก เนื่องจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศ ไม่มีการลงนามใดๆ ทั้งสิ้นหากยังมีความรุนแรงเกิดขึ้น พร้อมทั้งระบุด้วยว่า เจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไทย ไม่เชื่อว่า มารา ปาตานี สามารถสั่งการกองกำลังติดอาวุธที่ปฏิบัติการในพื้นที่ จชต. ได้
      ดอน อ้างแหล่งข่าวใน BRN ยอมรับว่านักรบของเขาอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตี ที่เป็นเหตุให้เด็กและพ่อเสียชีวิต พร้อมทั้งแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยอ้างว่าเป้าหมายที่แท้จริง คือ ตำรวจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชอบธรรม แต่ระเบิดเกิดขึ้นหลังจากโรงเรียนเข้าได้ครึ่งชั่วโมง นอกจากนี้เหตุคาร์บอมส์โจมตีโรงแรม และขบวนรถไฟ ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ก็ล้วนแล้วแต่เกิดเหตุที่ จ.ปัตตานี เมืองหลวงแห่งดินแดนทางประวัติศาสตร์ของคนเชื้อสายมาเลย์

(A source from the Barisan Revolusi Nasional (BRN), the one group that controls the vast majority of combatants on the ground, admitted that its militants were behind the attack but expressed grave remorse at the death of the father and his child.
The target was the police, which BRN said were "legitimate," and that the bomb exploded half an hour after the school had already started, said the operative who spoke on condition of anonymity because he is not permitted to speak to the media.
There were also a recent car bomb attack at a major hotel and a powerful blast targeting a train. Both of these incidents were in the province of Pattani, the capital of the Malays' historical homeland.)

      บทวิเคราะห์ชื้นนี้ อ้างแหล่งข่าวใน BRN ระบุว่าองค์กรแบ่งแยกดินแดน ต้องการแสดงให้เห็นว่า ไม่พอใจโดยการกระทำมากกว่าการเสนอข้อเรียกร้อง ซึ่งวิธีการของ BRN ที่ลงมือจนถึงขณะนี้ ก็คือ การสร้างสภาวะที่ปกครองไม่ได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จนสุกงอม พวกเขาจึงจะเข้าร่วมโต๊ะเจรจา ซึ่งหมายความว่ารัฐบาลไทย จะต้องยอมให้ประชาคมระหว่างประเทศยอมรับ และร่วมทำงานกับ BRN ซึ่งกว่าจะถึงจุดนั้นก็คาดว่าประเทศไทย จะต้องเผชิญกับความรุนแรงต่อไป

(BRN sources said the organization tends to react to something they don't like rather than issuing specific demands. Their mode of operation, for the time being, is to make the contested region ungovernable, as much as possible, until they are prepared to come to the negotiating table. This means Bangkok would have to permit the international community to recognize and work with BRN in the area of capacity building. Until then, Thailand can expect to see ongoing violence.)
ที่มาข้อมูล ; http://www.ucanews.com/news/a-dangerous-waiting-game-thailands-aspirations-for-peace/77066

เกณฑ์ในการอ่านค่าสัมประสิทธิ์กร๊าฟเส้น

ช่วงของค่าสัมประสิทธิ์

ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์

มากกว่า 2.00

เพิ่มมาก

1.10 – 2.00

เพิ่มค่อนข้างมาก

0.60 – 1.00

เพิ่มในระดับหนึ่ง

0.10 – 0.50

เพิ่มเล็กน้อย

0.02 – 0.09

เพิ่มเพียงเล็กน้อย

0.00 – 0.01

ค่อนข้างคงที่

(-0.01) – 0.00

ค่อนข้างคงที่

(-0.09) – (-0.02)

ลดเพียงเล็กน้อย

(-0.50) – (-0.10)

ลดเล็กน้อย

(-1.00) – (-0.60)

ลดในระดับหนึ่ง

(-2.00) – (-1.10)

ลดค่อนข้างมาก

น้อยกว่า (– 2.00)

ลดมาก

Comment