วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ มิ.ย. - ๑ ก.ค. ๕๙

 04 ก.ค. 2559 18:19 น. | อ่าน 2509
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

๑. บทสรุปผู้บริหาร
      ในช่วงวันที่ ๒๕ มิ.ย. – ๑ ก.ค.๕๙ ทั้งข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) และข่าวเชิงลบ (เส้นทึบสีแดง) ที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่ค่อนข้าง
      ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นประเด็นเหตุร้ายรายวัน (คาร์บอมบ์สุไหงโก-ลก โจรใต้ป่วนอาคาร-ร้านค้ายับเยิน หวังทำลายการท่องเที่ยวช่วงก่อนฉลอง ฮารีรายอ)
      ประเด็นที่ส่งผลกระทบในเชิงบวก เป็นข่าวในประเด็นความร่วมมือภาคประชาชน (ปั่นบอกรักพ่อ-รักแม่เบตงคึกไทย-มาเลย์ร่วมใจกับพี่น้องแดนใต้), ประเด็นการศึกษา (ศอ.บต. แจกทุนการศึกษาเด็กชายแดนใต้), ประเด็นกีฬา (กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ปีหน้า สงขลา ย้ำปลอดภัยชัวร์), ประเด็นสิทธิมนุษยชน (นักวิชาการชี้กฎหมายอุ้มหาย ช่วยยกระดับสิทธิมนุษยชนในไทย), ประเด็นเศรษฐกิจฯ (การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้), ประเด็นการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน (ออกหมายจับคาร์บอมบ์โก-ลก), ประเด็นยาเสพติด (บุกรวบอดีต สจ.หญิงนราธิวาสกับสามีค้ายาไอซ์ ตร.ล็อกตัวคาบ้านพร้อมของกลาง 36 กรัม), ประเด็นการช่วยเหลือประชาชน (มท.2 ลงพื้นที่ปัตตานีแจกโฉนด) และประเด็นการเมือง (“ชี้เหตุเด้ง ๒๓ ข้าราชการแรงงานต่างด้าวค้ามนุษย์-พนัน”)
      จากจำนวนข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ประเด็นที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น  ทำให้แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘ – ๒๔ มิ.ย.๕๙) จากแนวโน้มดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้นมากกว่าสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย
      ประเด็นข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สื่อมวลชนอาเซียนรายงานในรอบสัปดาห์นี้  มีประเด็นหลัก ๒ ประเด็น ที่สื่อมวลชนมาเลเซียให้ความสนใจรายงานมากที่สุด คือ การก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งเหตุคาร์บอมส์ที่ อ.สุไหงโกลก นราธิวาส และเหตุลอบวางระเบิดถล่มรถยนต์ทหารขณะลาดตระเวณ ที่อ.ระแงะ นราธิวาส ส่วนอีกเหตุการณ์ที่สื่อมาเลเซีย รายงานอย่างกว้างขวาง คือ ข่าวหน่วยป้องกันทางทะเลของมาเลเซียจับกุมเรือประมงไทย ๒ ลำ พร้อมของกลางน้ำมันดีเซลที่รัฐบาลมาเลเซียชดเชยราคาให้กับชาวมาเลเซียใช้ภายในประเทศ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ ลิตร มูลค่าประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ริงกิต

๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๕ มิ.ย. – ๑ ก.ค.๕๙
      ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ

      ในช่วงวันที่ ๒๕ มิ.ย. – ๑ ก.ค.๕๙ ทั้งข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) และข่าวเชิงลบ (เส้นทึบสีแดง) ที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่ค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘ – ๒๔ มิ.ย.๕๙)

๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ
      เมื่อนำจำนวนข่าวเชิงบวก และจำนวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาคำนวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง

วัน/เดือน/ปี

จำนวนข่าวเชิงบวก (1)

จำนวนข่าวเชิงลบ (2)

ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2)

2016-06-18

12

4

3.00

2016-06-19

10

2

5.00

2016-06-20

20

2

10.00

2016-06-21

4

1

4.00

2016-06-22

17

3

5.67

2016-06-23

11

0

11.00

2016-06-24

20

2

10.00

สัดส่วนเฉลี่ย

6.95

2016-06-25

13

0

13.00

2016-06-26

23

3

7.67

2016-06-27

10

5

2.00

2016-06-28

9

2

4.50

2016-06-29

20

4

5.00

2016-06-30

8

0

8.00

สัดส่วนเฉลี่ย

6.73

หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level)มีระดับสูงตามไปด้วย ในทำนองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ำ ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness Level) จะมีระดับต่ำตามลงไปด้วย

๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๒๕ มิ.ย. – ๑ ก.ค.๕๙
      ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๒๕ มิ.ย. – ๑ ก.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.463ln(x) + 1.0473) เฉลี่ยลดลงประมาณร้อยละ ๑๐๐ (สัปดาห์ที่แล้วมีข่าวเชิงบวกในประเด็นนี้ ๑ ข่าว แต่ในสัปดาห์ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นนี้ปรากฏในภาพข่าว) ในขณะที่ข่าวเชิงลบ ไม่ปรากฏในภาพข่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว  โดยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งข่าวเชิงบวกและเชิงลบ ในประเด็นนี้มีความถี่ต่ำ

      ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน

      ในช่วงวันที่ ๒๕ มิ.ย. – ๑ ก.ค.๕๙ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.3169ln(x) + 0.7869) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๔๓เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘ – ๒๔ มิ.ย.๕๙) ภาพข่าวในประเด็นนี้ ได้แก่  คาร์บอมบ์สุไหงโก-ลก โจรใต้ป่วนอาคาร-ร้านค้ายับเยิน หวังทำลายการท่องเที่ยวช่วงก่อนฉลอง ฮารีรายอ ป็นต้น

      ๓.๓ ประเด็นการเมือง

      ในช่วงวันที่ ๒๕ มิ.ย. – ๑ ก.ค.๕๙ ในภาพรวม ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมือง ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.164ln(x) + 1.1521) อย่างไรก็ตามในวันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๙ ปรากฏภาพข่าว “ชี้เหตุเด้ง ๒๓ ข้าราชการแรงงานต่างด้าวค้ามนุษย์-พนัน” ดั้งนั้น ถึงแม้ในภาพรวมจะมีแนวโน้มความถี่ข่าวลดลง แต่ความถี่ที่สูงขึ้นในวันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๙ ส่งผลให้ความถี่เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว  (๑๘ – ๒๔ มิ.ย.๕๙) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ในขณะที่ ช่วง ๓ สัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่มีภาพข่าวเชิงลบปรากฏ

  
      ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน

      ในช่วงวันที่ ๒๕ มิ.ย. – ๑ ก.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.6655ln(x) - 0.1975) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐๐ ในขณะที่ไม่ปรากฏภาพข่าวเชิงลบในประเด็นนี้ มาแล้วกว่า ๒ สัปดาห์  ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ออกหมายจับคาร์บอมบ์โก-ลก เป็นต้น

      ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

      ในช่วงวันที่ ๒๕ มิ.ย. – ๑ ก.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกในประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.9962ln(x) + 0.9932) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๙ ในขณะที่ไม่ปรากฏภาพข่าวเชิงลบในประเด็นนี้ มาแล้วกว่า ๒ สัปดาห์  ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ เป็นต้น

      ๓.๖ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
            
ในช่วงวันที่ ๒๕ มิ.ย. – ๑ ก.ค.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบในประเด็นนี้
      ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
            ในช่วงวันที่ ๒๕ มิ.ย. – ๑ ก.ค.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบในประเด็นนี้
      ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.
            ในช่วงวันที่ ๒๕ มิ.ย. – ๑ ก.ค.๕๙ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้ ได้แก่ “รายงานพิเศษ: ย้อนรอย จีที 200 มหากาพย์ลวงโลก”
      ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย

            ในช่วงวันที่ ๒๕ มิ.ย. – ๑ ก.ค.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้
      ๓.๑๐ สรุปประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ จชต. จากเว็บไซด์สำคัญ ในช่วงวันที่ ๒๕ มิ.ย. – ๑ ก.ค.๕๙
            ๓.๑๐.๑
 ในสัปดาห์นี้ มีข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ จชต. ในเว็บไซด์ Aljazeera (www.aljazeera.com) จำนวน ๑ ข่าว ได้แก่ “ผลกระทบที่ครู ใน ๓ จชต. ได้รับการความยื้ดเยื้อยาวนานของเหตุการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จชต.”
ที่มา: http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/06/south-thailand-battle-mental-trauma-160606073411685.html
         ๓.๑๐.๒  ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ จชต. ในเว็บไซด์ OIC (www.oic-oci.org) อย่างไรก็ตามมีข่าว OIC ประฌามการก่อการร้ายใน กรุงคาบูล ประเทศอาฟริกานิสถาน ด้วยการโจมตีขบวนรถของตำรวจ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตอย่างน้อย ๔๐ นาย (๑) และ การก่อการร้าย ณ สนามบิน Ataturk International ในเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บ เป็นจำนวนมาก (๒)
ที่มา:     ๑) http://www.oic-oci.org/oicv3/topic/?t_id=11337&t_ref=4455&lan=en
             ๒) http://www.oic-oci.org/oicv3/topic/?t_id=11334&t_ref=4453&lan=en
            ๓.๑๐.๓ ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ปรากฏในเว็บไซด์ United Nations (http://www.un.org/news)
            ๓.๑๐.๔ ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ปรากฏในเว็บไซด์ คณะกรรมการกาชาดฯ ICRC (http://www.icrc.or.th/)
            ๓.๑๐.๕ ในสัปดาห์นี้ มีข่าวสำคัญเกี่ยวข้องกับ จชต. ปรากฏในเว็บไซด์ Human Right Watch (https://www.hrw.org/asia/thailand)  จำนวน  ๑ ข่าว คือ การมีปัญหาในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เป็นเหตุผลหนึ่ง ที่ทำให้ประเทศไทยไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของสหประชาชาติ
ที่มา: https://www.hrw.org/news/2016/06/27/un-security-council-both-asian-candidates-poor-rights

๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก
      ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง

      เมื่อนำข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ที่ปรากฏในพื้นที่ข่าวมาวิเคราะห์ค่าผลกระทบต่อการรับรู้ สามารถสรุปประเด็นข่าวที่มีระดับผลกระทบสูง ดังนี้

ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นข่าวใน ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (คาร์บอมบ์สุไหงโก-ลก โจรใต้ป่วนอาคาร-ร้านค้ายับเยิน หวังทำลายการท่องเที่ยวช่วงก่อนฉลอง ฮารีรายอ) สำหรับ ประเด็นที่ส่งผลกระทบในเชิงบวก เป็นข่าวในประเด็นความร่วมมือภาคประชาชน (ปั่นบอกรักพ่อ-รักแม่เบตงคึกไทย-มาเลย์ร่วมใจกับพี่น้องแดนใต้), ประเด็นการศึกษา (ศอ.บต. แจกทุนการศึกษาเด็กชายแดนใต้), ประเด็นกีฬา (กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ปีหน้า สงขลา ย้ำปลอดภัยชัวร์), ประเด็นสิทธิมนุษยชน (นักวิชาการชี้กฎหมายอุ้มหาย ช่วยยกระดับสิทธิมนุษยชนในไทย), ประเด็นเศรษฐกิจฯ (การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้), ประเด็นการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน (ออกหมายจับคาร์บอมบ์โก-ลก), ประเด็นยาเสพติด (บุกรวบอดีต สจ.หญิงนราธิวาสกับสามีค้ายาไอซ์ ตร.ล็อกตัวคาบ้านพร้อมของกลาง 36 กรัม), ประเด็นการช่วยเหลือประชาชน (มท.2 ลงพื้นที่ปัตตานีแจกโฉนด) และประเด็นการเมือง (“ชี้เหตุเด้ง ๒๓ ข้าราชการแรงงานต่างด้าวค้ามนุษย์-พนัน”)

      ๔.๒ แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้ (Awareness Level: AI)

      จากจำนวนข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ซึ่งก่อให้เกิดค่าสัดส่วนฯ และค่าระดับผลกระทบการรับรู้ ที่แตกต่างกันในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ในระดับสูง นำไปสู่การเกิดขึ้นของแนวโน้มระดับผลกระทบการรับรู้เชิงบวก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของผู้รับข่าวสารให้เป็นไปตามแนวโน้มดังกล่าว  โดยในช่วงวันที่ ๒๕ มิ.ย. – ๑ ก.ค.๕๙  พบว่าแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ในภาพรวม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (y = 0.2481ln(x) + 1.7515) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘ – ๒๔ มิ.ย.๕๙  ) จากแนวโน้มดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มสูงขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย

. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในช่วงวันที่ ๒๕ มิ.ย. – ๑ ก.ค.๕๙
      มีประเด็นหลัก ๒ ประเด็น ที่สื่อมวลชนมาเลเซียให้ความสนใจรายงานมากที่สุด คือ การก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งเหตุคาร์บอมส์ที่ อ.สุไหงโกลก นราธิวาส และเหตุลอบวางระเบิดถล่มรถยนต์ทหารขณะลาดตระเวณ ที่อ.ระแงะ นราธิวาส ส่วนอีกเหตุการณ์ที่สื่อมาเลเซีย รายงานอย่างกว้างขวาง คือ ข่าวหน่วยป้องกันทางทะเลของมาเลเซียจับกุมเรือประมงไทย ๒ ลำ พร้อมของกลางน้ำมันดีเซล ที่รัฐบาลมาเลเซียชดเชยราคาให้กับชาวมาเลเซียใช้ภายในประเทศ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ ลิตร มูลค่าประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ริงกิต
      ๕.๑ ข่าวเหตุการณ์รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สื่อมวลชนมาเลเซียรายงานมี ๒ เหตุการณ์ คือ
            ๕.๑.๑ เหตุคาร์บอมส์ที่ อ.สุไหงโกลก เมื่อเวลาประมาณ ๖.๑๐ น. เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๒ คน อายุ ๔๐ และ ๑๙ ปี ถูกนำส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ในเวลาต่อมา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลก คาดว่า ระเบิดที่ซุกซ่อนไว้ในรถยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุมีน้ำหนักประมาณ ๕๐ กิโลกรัม พร้อมทั้งให้ข้อมูลว่า คนร้ายลงจากรถยนต์คันที่ใช้เป็นคาร์บอมส์ ซ้อนมอเตอร์ไซค์คนร้ายที่ขี่ตามมารับ จำนวน ๓ คัน หลบหนีไปจากที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ภาพจากกล้องวงจรปิด ทำให้ตำรวจได้ข้อมูลว่า เหตุระเบิดเกิดขึ้นหลังจากคนร้ายลงจากรถยนต์ได้ประมาณ ๓ นาที ทั้งนี้ สื่อมาเลเซียที่รายงานข่าวเหตุการณ์นี้ คือ สำนักข่าวเบอนามาของทางการมาเลเซีย และ malaymailonline.com
ที่มาของข้อมูล http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/car-bomb-injures-two-in-sungai-golok
            ๕.๑.๒ สำนักข่าวเบอนามา รายงานเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายนว่า เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องไว้ข้างถนนในพื้นที่อำเภอระแงะ นราธิวาส ก่อนจุดชนวนถล่มรถยนต์ทหารที่กำลังลาดตระเวณบนเส้นทาง เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ ๑๐.๕๐ น. เป็นเหตุให้ทหารเสียชีวิต ๑ นาย และได้รับบาดเจ็บ ๓ นาย เจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าระเบิดน่าจะมีน้ำหนักประมาณ ๒๐ กิโลกรัม
ที่มาของข้อมูล ; http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1259805
      ๕.๒ เว็บไซต์ malaymailonline.com รายงานเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายนว่า กลุ่มองค์กรสิทธิมนุษชนกล่าวหารัฐบาลไทยว่าไม่จริงใจต่อร่างกฏหมายต่อต้านการซ้อมทรมานและการบังคับบุคคลสูญหาย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างรอการพิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
รายงานข่าวชิ้นเขียนโดยสำนักข่าว AFP ของฝรั่งเศส ก่อนถูกตีพิมพ์ซ้ำโดยเว็บไซต์ malaymailonline ระบุว่า การที่กองทัพบกฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับนส.พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ นายสมชาย หอมละออ และ น.ส.อัญชนา หีมมิหน๊ะ เป็นการคุกคามการทำหน้าที่ของนักสิทธิมนุษยชน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่จริงใจในการออกกฏหมายต่อต้านการซ้อมทรมานฯ
ที่มาของข้อมูล ; http://www.themalaymailonline.com/world/article/rights-groups-accuse-thai-junta-of-hypocrisy-over-torture-law
      ๕.๓ เว็บไซต์ Malaysiakini.com อ้างรายงานจากสำนักข่าวเบอนามา เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ระบุว่า ดาโต๊ะฮิชัมมุดดิน ฮุสเซน รัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซีย บอกว่า กองทัพบกมาเลเซียใช้กำลังทหารจำนวน ๔ กองพัน ลาดตระเวณตรวจตราแนวชายแดนมาเลเซีย-ไทย ระยะทาง ๖๔๖ กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มฐานสังเกตุการณ์ตามแนวชายแดนจำนวน ๒๔ จุด
ที่มาของข้อมูล ; https://www.malaysiakini.com/news/346934
      ๕.๔ สื่อมวลชนมาเลเซียหลายสำนัก คือ สำนักข่าวเบอนามา thestar.com.my และ malaymailonline.com รายงานว่า หน่วยป้องกันทางทะเลของมาเลเซีย ได้เข้าจับกุมเรือประมงไทย ๒ ลำ ที่อำพรางสถานะด้วยการติดธงชาติมาเลเซีย แต่ก็ไม่รอดจากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่มาเลเซีย ขณะจอดทอดสมออยู่ในพื้นที่ทางทะเลที่เรียกว่า kemaman ในรัฐตรังกานู ตรวจค้นพบน้ำมันดีเซล จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ ลิตร มูลค่าประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ริงกิต ซึ่งคาดว่าซื้อมาจากเรือประมงมาเลเซีย เพื่อจะที่ลักลอบนำมาขายเป็นน้ำมันเถื่อนในประเทศไทย
สื่อมาเลเซียระบุว่า ลูกเรือลำดังกล่าวเป็นคนไทย ๘ คน และคนกัมพูชา ๒ คน การจับกุมเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน
ที่มาของข้อมูล ; http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/07/01/thai-diesel-smugglers-foiled/
http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/mmea-foils-attempt-to-smuggle-rm700000-worth-of-diesel-arrests-10-foreigner​
http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/06/30/mmea-seizes-rm700000-worth-of-diesel-arrests-10-foreigners/
      ๕.๕ เว็บไซต์ asiancorrespondent.com รายงานเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน อ้างข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ภาษามาลายูชื่อ Sinar Harian ระบุว่า ในช่วงเทศกาลถือศีลอด ชาวมาเลเซียที่ไม่ได้ถือศีลอด และไม่ต้องการถูกกฏหมายจับจ้อง คนกลุ่มนี้มักจะเดินทางข้ามพรมแดนเข้าไปยังประเทศไทย เช่นที่สุไหงโกลก เพื่อรับประทานอาหารในเวลากลางวัน
ที่มาของข้อมูล ; https://asiancorrespondent.com/2016/06/malaysian-muslims-thailand-skip-fasting/

                                                          เกณฑ์ในการอ่านค่าสัมประสิทธิ์กราฟเส้น

ช่วงของค่าสัมประสิทธิ์

ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์

มากกว่า 2.00

เพิ่มมาก

1.10 – 2.00

เพิ่มค่อนข้างมาก

0.60 – 1.00

เพิ่มในระดับหนึ่ง

0.10 – 0.50

เพิ่มเล็กน้อย

0.02 – 0.09

เพิ่มเพียงเล็กน้อย

0.00 – 0.01

ค่อนข้างคงที่

(-0.01) – 0.00

ค่อนข้างคงที่

(-0.09) – (-0.02)

ลดเพียงเล็กน้อย

(-0.50) – (-0.10)

ลดเล็กน้อย

(-1.00) – (-0.60)

ลดในระดับหนึ่ง

(-2.00) – (-1.10)

ลดค่อนข้างมาก

น้อยกว่า (– 2.00)

ลดมาก

 

Comment