วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2566 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๑ - ๒๗ พ.ค.๕๙

 30 พ.ค. 2559 10:29 น. | อ่าน 2792
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

๑. บทสรุปผู้บริหาร
      ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ พ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวก มีแนวโน้มความถี่ลดลงมาก แต่ข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
      ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน (คนร้ายประกบยิงชาวยะลาดับ)
      ประเด็นส่งที่ผลกระทบในเชิงบวก เป็นข่าวในประเด็นความร่วมมือของภาคประชาชน (ตอบโจทย์ทหารมีไว้ทำไม แท็กซี่ตอบแทนให้นั่งรถฟรี), ประเด็นวัฒนธรรม และวิถีชีวิต (กรมการศาสนา ยกย่อง ๑๖๐ ผู้ทำคุณประโยชน์พุทธศาสนา) , ประเด็นการศึกษา (บิ๊กน้อยลุยปัตตานี ยกระดับคุณภาพการศึกษา เขตพิเศษเฉพาะกิจ จชต.), ประเด็นการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน (จับมือระเบิดก่อเหตุพื้นที่ปัตตานี), ประเด็นกีฬา (เอซี ดัน ไทย เป็นฮับขนไก่เอเชีย), ประเด็นเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ (ขยายเวลาซื้อไฟชีวมวล ๓ จชต. เปิดยื่นข้อเสนอเป็น ๑๕-๓๐ มิ.ย.นี้), และประเด็นการช่วยเหลือประชาชน (ไฟไหม้ป่าพรุที่นราธิวาสมอดแล้วดำเนินคดี ๑๐ ราย)
      จากจำนวนข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ประเด็นที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น  ทำให้แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ พ.ค.๕๙) จากแนวโน้มดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ ดูรุนแรงขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย
      ประเด็นข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สื่อมวลชนอาเซียนรายงานในรอบสัปดาห์นี้ เป็นที่น่าสังเกตุว่า ไม่ปรากฏรายงานข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสื่อมวลชนอาเซียนแม้แต่ชิ้นเดียว

๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๑ – ๒๗ พ.ค.๕๙
      ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ

         ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ พ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกที่เกี่ยวข้อง จชต. (เส้นทึบสีเขียว) มีแนวโน้มความถี่ลดลงมาก (y = -2.362ln(x) + 20.179) ในขณะที่ข่าวเชิงลบ (เส้นทึบสีแดง) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (y = 0.4956ln(x) + 1.894) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ พ.ค.๕๙)  

      ๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ
      เมื่อนำจำนวนข่าวเชิงบวก และจำนวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาคำนวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง

วัน/เดือน/ปี

จำนวนข่าวเชิงบวก (1)

จำนวนข่าวเชิงลบ (2)

ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2)

2016-05-14

18

1

18.00

2016-05-15

24

2

12.00

2016-05-16

13

5

2.60

2016-05-17

20

0

-

2016-05-18

20

1

20

2016-05-19

13

2

6.50

2016-05-20

14

9

1.56

ค่าสัดส่วนฯ เฉลี่ย

10.11

2016-05-21

14

6

2.33

2016-05-22

18

1

18.00

2016-05-23

13

1

13.00

2016-05-24

8

2

4.00

2016-05-25

12

6

2.00

2016-05-26

15

2

7.50

2016-05-27

21

1

21.00

ค่าสัดส่วนฯ เฉลี่ย

9.69


หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) มีระดับสูงตามไปด้วย ในทำนองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ำ ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness Level) จะมีระดับต่ำตามลงไปด้วย

๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ พ.ค.๕๙
      ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

            ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ พ.ค.๕๙ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข
      ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน

      ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ พ.ค.๕๙ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีแนวโน้มความถี่ลดลงเพียงเล็กน้อย (y = -0.124ln(x) + 0.9369) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ พ.ค.๕๙) ภาพข่าวในประเด็นนี้ ได้แก่  คนร้ายประกบยิงชาวยะลาดับ ป็นต้น

      ๓.๓ ประเด็นการเมือง

      ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ พ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นการเมือง ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีแนวโน้มความถี่ลดลงเล็กน้อย (y = -0.22ln(x) + 0.7526) ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (y = 0.3943ln(x) - 0.3523) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ พ.ค.๕๙) ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่  ซุเปอร์โพล 2 ปี คสช. คนยังหนุน บิ๊กตู่ นั่งนายกฯ เป็นต้น ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ เจิมศักดิ์ ขอคิดด้วยฅน: สองปี คสช.ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง ปรองดอง มืดมน เป็นต้น ในภาพรวมข่าวในประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับจชต. มีความถึ่ค่อนข้างต่ำ

      ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน

      ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ พ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวก ในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีแนวโน้มความถี่ลดลงเล็กน้อย (y = -0.155ln(x) + 1.4215) ในขณะที่ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้ สำหรับภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่  จับมือระเบิดก่อเหตุพื้นที่ปัตตานี เป็นต้น

      ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

      ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ พ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ มีแนวโน้มความถี่ค่อนข้างคงที่ (y = 0.0159ln(x) + 3.0427) ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย (y = 0.1068ln(x) - 0.0493) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ พ.ค.๕๙) โดยข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้ มีความถี่ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่  ขยายเวลาซื้อไฟชีวมวล ๓ จชต. เปิดยื่นข้อเสนอเป็น ๑๕-๓๐ มิ.ย.นี้ เป็นต้น ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่  น้ำยางสดขาดตลาดพ่อค้าพล่านแห่แย่งซื้อชาวสวนช้ำใจแล้งนานครึ่งปีเลื่อนเปิดกรีด-แห้วราคายางดีดขึ้น เป็นต้น

      ๓.๖ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
            
ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ พ.ค.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้
      ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
            ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ พ.ค.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้
      ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.
            ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ พ.ค.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้
      ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
            ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ พ.ค.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้
      ๓.๑๐ สรุปประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ จชต. จากเว็บไซด์สำคัญ ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ พ.ค.๕๙
             ๓.๑๐.๑  ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ จชต. ในเว็บไซด์ Aljazeera (www.aljazeera.com)
             ๓.๑๐.๒  ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ จชต. ในเว็บไซด์ OIC (www.oic-oci.org) อย่างไรก็ตาม มีข่าวการจัดประชุมในหัวข้อเกี่ยวในประเด็นด้านมนุษยธรรม (World Humanitarian Summit) ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่อง “การสร้างความพร้อม ในการป้องกันความขัดแย้ง (Preparedness and Conflict Prevention) ในช่วงวันที่ ๒๓ – ๒๔  พ.ค.๕๙ ณ กรุงอิสตันบูล ประเทศตรุกี
ที่มา: http://www.oic-oci.org/oicv3/topic/?t_id=11225&t_ref=4413&lan=en
             ๓.๑๐.๓ ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ปรากฏในเว็บไซด์ United Nations (http://www.un.org/news)
             ๓.๑๐.๔ ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ปรากฏในเว็บไซด์ คณะกรรมการกาชาดฯ ICRC (http://www.icrc.or.th/)
             ๓.๑๐.๕ ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ปรากฏในเว็บไซด์ Human Right Watch (https://www.hrw.org/asia/thailand) อย่างไรก็ตาม ปรากฏภาพข่าว “กดดันรัฐบาลทหารให้หยุดการทรมาน และการอุ้ม (Press Junta to End Torture, ‘Disappearances’: Laws Urgently Needed to Criminalize Cruel Practices)
ที่มา: https://www.hrw.org/news/2016/05/24/thailand-press-junta-end-torture-disappearances

๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก

      เมื่อนำข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ที่ปรากฏในพื้นที่ข่าวมาวิเคราะห์ค่าผลกระทบต่อการรับรู้ สามารถสรุปประเด็นข่าวที่มีระดับผลกระทบสูง ดังนี้
      ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นข่าวใน ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (คนร้ายประกบยิงชาวยะลาดับ)
      ประเด็นที่ส่งผลกระทบในเชิงบวก เป็นข่าวใน ประเด็นความร่วมมือของภาคประชาชน (ตอบโจทย์ทหารมีไว้ทำไม แท็กซี่ตอบแทนให้นั่งรถฟรี), ประเด็นวัฒนธรรม และวิถีชีวิต (กรมการศาสนา ยกย่อง ๑๖๐ ผู้ทำคุณประโยชน์พุทธศาสนา) , ประเด็นการศึกษา (บิ๊กน้อยลุยปัตตานี ยกระดับคุณภาพการศึกษา เขตพิเศษเฉพาะกิจ จชต.), ประเด็นการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน (จับมือระเบิดก่อเหตุพื้นที่ปัตตานี), ประเด็นกีฬา (เอซี ดัน ไทย เป็นฮับขนไก่เอเชีย), ประเด็นเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ (ขยายเวลาซื้อไฟชีวมวล ๓ จชต. เปิดยื่นข้อเสนอเป็น ๑๕-๓๐ มิ.ย.นี้), และ ประเด็นการช่วยเหลือประชาชน (ไฟไหม้ป่าพรุที่นราธิวาสมอดแล้วดำเนินคดี ๑๐ ราย)

      ๔.๒ แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้ (Awareness Level: AI)

      จากจำนวนข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ซึ่งก่อให้เกิดค่าสัดส่วนฯ และค่าระดับผลกระทบการรับรู้ที่แตกต่างกันในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ ในระดับสูง นำไปสู่การเกิดขึ้นของแนวโน้มระดับผลกระทบการรับรู้เชิงบวก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของผู้รับข่าวสารให้เป็นไปตามแนวโน้มดังกล่าว  โดยในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ พ.ค.๕๙  พบว่าแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย (y = -0.312ln(x) + 2.5976) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ พ.ค.๕๙) จากแนวโน้มดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์ ของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ มีระดับความรุนแรงมากขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย

. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ พ.ค.๕๙
      ในสัปดาห์นี้ไม่พบประเด็นข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสื่อภาษาอังกฤษในสื่อประเทศสมาชิกอาเซียน

                                                                            เกณฑ์ในการอ่านกราฟเส้น

ช่วงของค่าสัมประสิทธิ์

ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์

มากกว่า 2.00

เพิ่มมาก

1.10 – 2.00

เพิ่มค่อนข้างมาก

0.60 – 1.00

เพิ่มในระดับหนึ่ง

0.10 – 0.50

เพิ่มเล็กน้อย

0.02 – 0.09

เพิ่มเพียงเล็กน้อย

0.00 – 0.01

ค่อนข้างคงที่

(-0.01) – 0.00

ค่อนข้างคงที่

(-0.09) – (-0.02)

ลดเพียงเล็กน้อย

(-0.50) – (-0.10)

ลดเล็กน้อย

(-1.00) – (-0.60)

ลดในระดับหนึ่ง

(-2.00) – (-1.10)

ลดค่อนข้างมาก

น้อยกว่า (– 2.00)

ลดมาก

Comment