วันอังคารที่ 06 มิถุนายน พ.ศ.2566 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ พ.ค.๕๙

 17 พ.ค. 2559 09:35 น. | อ่าน 3269
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

๑. บทสรุปผู้บริหาร
      ในช่วงวันที่ ๗ – ๑๓ พ.ค.๕๙ ทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่ลดลงมาก โดยสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ ประมาณ ๖ ต่อ ๑
      ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นข่าวใน ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ยิงชาวบ้านดับ-บึ้มซ้ำ ตร.เจ็บ ๑ และ  โจรใต้ยัดบึ้มใส่ปลากระป๋อง "ผญบ.-ชรบ."ยะลาเจ็บ ๔)
      ประเด็นส่งที่ผลกระทบในเชิงบวก เป็นข่าวในประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล (บิ๊กตู่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติการดับไฟพรุโต๊ะแดงให้ทุกคนปลอดภัย และ ผบ.ตร.เคาะอีก ๘๙๐ เก้าอี้ บี้ 'นครบาล-บช.ก.' เร่งโผ), ประเด็นสิทธมนุษยชน (เคาะประตูแคมปัส: ม.อ.ปัตตานี เปิดรั้วรับชนกลุ่มน้อยเรียน), ประเด็นการสร้างความเข้าใจและความสมานฉันท์ (จิตรกรรมบนบังเกอร์ สีสันใหม่เมืองยะลา), ประเด็นการศึกษา (รมช.ศธ. ลงพื้นที่ยะลา สร้างขวัญกำลังใจครู-ติดตามผลการสอน), ประเด็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (พุทธศาสนา วิถีชีวิต วัฒนธรรม กิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อน พื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก), ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข (ต้องเดินหน้าสันติภาพ, “อักษรา” ยันเดินหน้าถกสันติสุขใต้ และอื่นๆ), ประเด็นการช่วยเหลือประชาชน (“บิ๊กตู่”ห่วงไฟป่า!สั่งเพิ่มกำลังทหารใช้ ฮ. ช่วยดับสกัดแนวไฟลาม), ประเด็นการยกระดับคุณภาพชีวิต (สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พื้นที่ขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ), ประเด็นการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน (ภาค ๔ แจงเหตุ ยึดรพ.ยิงฐาน โยนผิด ‘จนท.’), ประเด็นความร่วมมือไทย-มาเลย์ (กรมป่าไม้ผนึกกำลังประเทศเพื่อนบ้านร่วมปกป้อง-ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ), และประเด็นการเยียวยา (เยี่ยม ตร.เจ็บ)
      จากจำนวนข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ประเด็นที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น  ทำให้แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ เม.ย. – ๖ พ.ค.๕๙  ) จากแนวโน้มดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ ดูดีขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย
      ประเด็นข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สื่อมวลชนอาเซียน ให้ความสนใจนำเสนอในรอบสัปดาห์ มีจำนวนลดลงมากสอดคล้องกับ สถานการณ์ในรอบสัปดาห์ที่มีจำนวนข่าวเชิงบวก มากกว่าข่าวเชิงลบ ในสัดส่วน ๖ ต่อ ๑ ข่าว ส่งผลให้สัปดาห์นี้แทบไม่มีข่าวเกี่ยวกับ จชต.ในสื่ออาเซียนเลย มีเพียงสำนักข่าวเบอนามาของทางการมาเลเซีย เท่านั้น ที่รายงานข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงในจังหวัดปัตตานี ช่วงวันที่ ๑๑ และ ๑๒ พฤษภาคม ที่มีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงชายหนุ่มสองคนเสียชีวิตที่อำเภอยะหริ่ง และเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืน ยิง ชรบ.วัย ๔๑ ปี เสียชีวิตที่อำเภอโคกโพธิ์

๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๗ – ๑๓ พ.ค.๕๙
      ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ

      ในช่วงวันที่ ๗ – ๑๓ พ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกที่เกี่ยวข้อง จชต. (เส้นทึบสีเขียว) มีแนวโน้มความถี่ลดลงมาก (y = -4.194ln(x) + 34.547) ในขณะที่ข่าวเชิงลบ (เส้นทึบสีแดง) มีแนวโน้มลดลงมาก (y = -3.511ln(x) + 12.961) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ เม.ย.-๖ พ.ค.๕๙)  

      ๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ
      เมื่อนำจำนวนข่าวเชิงบวก และจำนวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาคำนวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง

วัน/เดือน/ปี

จำนวนข่าวเชิงบวก (1)

จำนวนข่าวเชิงลบ (2)

ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2)

2016-04-30

33

12

2.75

2016-05-01

42

13

3.23

2016-05-02

18

2

9.00

2016-05-03

19

11

1.73

2016-05-04

24

15

1.60

2016-05-05

35

5

7.00

2016-05-06

32

3

10.67

ค่าสัดส่วนเฉลี่ย

5.14

2016-05-07

31

4

7.75

2016-05-08

20

4

5.00

2016-05-09

39

13

3.00

2016-05-10

43

3

14.33

2016-05-11

16

2

8.00

2016-05-12

14

6

2.33

2016-05-13

12

0

-

ค่าสัดส่วนเฉลี่ย

6.74

หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) มีระดับสูงตามไปด้วย ในทำนองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ำ ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness Level) จะมีระดับต่ำตามลงไปด้วย

๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๗ – ๑๓ พ.ค.๕๙
      ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๗ – ๑๓ พ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข มีแนวโน้มความถี่ลดลงค่อนข้างมาก (y = -1.186ln(x) + 3.206) ในขณะที่ข่าวเชิงลบในประเด็นนี้ มีแนวโน้มลดลงค่อนข้างมาก (y = -1.626ln(x) + 3.7108) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ เม.ย. – ๖ พ.ค.๕๙) ภาพข่าวเชิงบวกได้แก่  ต้องเดินหน้าสันติภาพ, “อักษรา” ยันเดินหน้าถกสันติสุขใต้ และอื่นๆ เป็นต้น ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่   สุดท้ายการดับไฟใต้ ที่ปลายด้ามขวานอาจไม่ได้อยู่ที่การพูดคุยกับ'บีอาร์เอ็น' เป็นต้น โดยในภาพรวม ความถี่ในประเด็นนี้ มีความถี่ค่อนข้างต่ำ

      ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน

      ในช่วงวันที่ ๓๐ เม.ย. – ๖ พ.ค.๕๙ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีแนวโน้มความถี่ลดลงมาก (y = -2.362ln(x) + 7.2503) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ เม.ย. – ๖ พ.ค.๕๙) ภาพข่าวในประเด็นนี้ ได้แก่  ยิงชาวบ้านดับ-บึ้มซ้ำ ตร.เจ็บ ๑ และ  โจรใต้ยัดบึ้มใส่ปลากระป๋อง "ผญบ.-ชรบ."ยะลาเจ็บ ๔ ป็นต้น

      ๓.๓ ประเด็นการเมือง

      ในช่วงวันที่ ๗ – ๑๓ พ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นการเมือง ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีแนวโน้มความถี่ลดลงเล็กน้อย (y = -0.387ln(x) + 1.4814)ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (y = 0.1467ln(x) - 0.0497) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ เม.ย. – ๖ พ.ค.๕๙) ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่  ทบ.เตรียมใช้มวลชน กอ.รมน. แจงร่างรัฐธรรมนูญ เป็นต้น ภาพข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้ ได้แก่   'โพล'เผยการเมืองร้อน ทำ 'ความสุข'คนไทยลด เป็นต้น ในภาพรวมข่าวในประเด็นนี้ มีความถึ่ค่อนข้างต่ำ

      ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน

      ในช่วงวันที่ ๗ – ๑๓ พ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวก ในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีแนวโน้มความถี่ลดลงค่อนข้างมาก (y = -1.775ln(x) + 4.4788) ในขณะที่ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้ สำหรับภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่  ภาค ๔ แจงเหตุ ยึดรพ.ยิงฐาน โยนผิด ‘จนท.’ และ  แม่ทัพ ๔ ตรวจจัดระเบียบหาดภูเก็ตเป็นต้น

      ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

      ในช่วงวันที่ ๗ – ๑๓ พ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย (y = 0.1389ln(x) + 4.3929) ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย (y = 0.0727ln(x) + 0.5121) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ เม.ย. – ๖ พ.ค.๕๙) โดยข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้ มีความถี่ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่  เปิดประตูค้าชายแดนนราธิวาสปั้น ‘รังนก-ยางพารา’ สินค้าพรีเมียมชายแดนใต้ เป็นต้น ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่  ชาวเรือประมงโอดไม่คุ้มค่าน้ำมัน ชี้อากาศร้อน ปลาหนีออกชายฝั่ง เป็นต้น

      ๓.๖ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
              ในช่วงวันที่ ๗ – ๑๓ พ.ค.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้
      ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
              ในช่วงวันที่ ๗ – ๑๓ พ.ค.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้
      ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.
              ในช่วงวันที่ ๗ – ๑๓ พ.ค.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้
      ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
              ในช่วงวันที่ ๗ – ๑๓ พ.ค.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้
      ๓.๑๐ สรุปประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ จชต. จากเว็บไซด์สำคัญ ในช่วงวันที่ ๗ – ๑๓ พ.ค.๕๙
             ๓.๑๐.๑ ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ จชต. ในเว็บไซด์ Aljazeera (www.aljazeera.com)
             ๓.๑๐.๒  ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ จชต. ในเว็บไซด์ OIC (www.oic-oci.org) อย่างไรก็ตาม มีข่าวการจัดประชุมระหว่างองค์กรสหประชาชาติ (UN) กับ OIC  เพื่อทบทวนรูปแบบ และโครงการความร่วมมือในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม มนุษยธรรม และ สิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ ๑๓ โดยจัดให้มีขึ้นในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๓ พ.ค.๕๙ ณ สำนักงานสหประชาชาติ ประจำเมืองเยนีวา
ที่มา: http://www.oic-oci.org/oicv3/topic/?t_id=11172&t_ref=4395&lan=en
             ๓.๑๐.๓ ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ปรากฏในเว็บไซด์ United Nations (http://www.un.org/news)
             ๓.๑๐.๔ ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ปรากฏในเว็บไซด์ คณะกรรมการกาชาดฯ ICRC (http://www.icrc.or.th/) อย่างไรก็ตาม มีข่าว “วันกาชาดโลก – พร้อมเสมอเพื่อภารกิจมนุษยธรรมตามหลักการกาชาด”
ที่มา: http://www.icrc.or.th/blogs/834
             ๓.๑๐.๕ ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ปรากฏในเว็บไซด์ Human Right Watch (https://www.hrw.org/asia/thailand)

๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก
      ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง

      เมื่อนำข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ที่ปรากฏในพื้นที่ข่าวมาวิเคราะห์ค่าผลกระทบต่อการรับรู้ สามารถสรุปประเด็นข่าวที่มีระดับผลกระทบสูง ดังนี้
      ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นข่าวใน ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ยิงชาวบ้านดับ-บึ้มซ้ำ ตร.เจ็บ ๑ และ  โจรใต้ยัดบึ้มใส่ปลากระป๋อง "ผญบ.-ชรบ."ยะลาเจ็บ ๔)
      ประเด็นส่งที่ผลกระทบในเชิงบวก เป็นข่าวในประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล (บิ๊กตู่ห้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติการดับไฟพรุโต๊ะแดงให้ทุกคนปลอดภัย และ ผบ.ตร.เคาะอีก ๘๙๐ เก้าอี้ บี้ 'นครบาล-บช.ก.' เร่งโผ), ประเด็นสิทธมนุษยชน (เคาะประตูแคมปัส: ม.อ.ปัตตานี เปิดรั้วรับชนกลุ่มน้อยเรียน), ประเด็นการสร้างความเข้าใจและความสมานฉันท์ (จิตรกรรมบนบังเกอร์ สีสันใหม่เมืองยะลา), ประเด็นการศึกษา (รมช.ศธ. ลงพื้นที่ยะลา สร้างขวัญกำลังใจครู-ติดตามผลการสอน), ประเด็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (พุทธศาสนา วิถีชีวิต วัฒนธรรม กิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อน พื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก), ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข (ต้องเดินหน้าสันติภาพ, “อักษรา” ยันเดินหน้าถกสันติสุขใต้ และอื่นๆ), ประเด็นการช่วยเหลือประชาชน (“บิ๊กตู่”ห่วงไฟป่า!สั่งเพิ่มกำลังทหารใช้ ฮ. ช่วยดับสกัดแนวไฟลาม), ประเด็นการยกระดับคุณภาพชีวิต (สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พื้นที่ขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ), ประเด็นการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน (ภาค ๔ แจงเหตุ ยึดรพ.ยิงฐาน โยนผิด ‘จนท.’), ประเด็นความร่วมมือไทย-มาเลย์ (กรมป่าไม้ผนึกกำลังประเทศเพื่อนบ้านร่วมปกป้อง-ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ), และประเด็นการเยียวยา (เยี่ยม ตร.เจ็บ)

      ๔.๒ แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้ (Awareness Level: AI)

      จากจำนวนข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ซึ่งก่อให้เกิดค่าสัดส่วนฯ และค่าระดับผลกระทบการรับรู้ที่แตกต่างกันในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวก และเชิงลบในระดับสูง นำไปสู่การเกิดขึ้นของแนวโน้มระดับผลกระทบการรับรู้เชิงบวก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของผู้รับข่าวสารให้เป็นไปตามแนวโน้มดังกล่าว  โดยในช่วงวันที่ ๗ – ๑๓ พ.ค.๕๙  พบว่าแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (y = 0.2284ln(x) + 1.6776) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ เม.ย. – ๖ พ.ค.๕๙  ) จากแนวโน้มดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์ ของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ ดูดีขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย

๕. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในช่วงวันที่ ๗ – ๑๓ พ.ค.๕๙
      ในรอบสัปดาห์นี้มีข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสื่อภูมิภาคอาเซียน และมีเพียงสื่อมาเลเซียเท่านั้นที่รายงานข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ เหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงชายหนุ่มสองคนเสียชีวิตขณะขี่มอเตอร์ไซค์ในอำเภอยะหริ่งเหตุเกิดกลางวันวันที่ ๑๒ พฤษภาคม และเหตุคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ที่อำเภอโคกโพธิ์

นอกจากนี้สื่อมาเลเซียรายงานข่าวว่า มีชาวมาเลเซียที่มีสถานภาพบุคคลสองสัญชาติ ประสงค์จะสละสัญชาติอื่นเพื่อถือสัญชาติมาเลเซียสัญชาติเดียวอีกเป็นจำนวนมาก
      ๕.๑ สำนักข่าวเบอนามา ของทางการมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม อ้างข้อมูลคำให้สัมภาษณ์ของพลตำรวจตรีทนงศักดิ์ วังสุภา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ ๑๑ นาฬิกา วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ได้เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงชายหนุ่มสองคนอายุ ๑๘ และ ๒๑ ปี ขณะขับขี่มอเตอร์ไซค์ในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง เป็นเหตุให้เสียชีวิตทั้งสองคน ขณะที่ก่อนหน้านี้ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ก็เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ที่อำเภอโคกโพธิ์ เสียชีวิตขณะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน ทั้งสองเกตุการณ์เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้สรุปสาเหตุและแรงจูงใจ
      ๕.๒ สำนักข่าวเบอนามา และหนังสือพิมพ์ New Straits Times รายงานว่า ชาวมาเลเซียที่ถือสองสัญญชาติจำนวนมากแสดงความประสงค์ต้องการสละสัญชาติอื่นเพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมายมาเลเซีย ที่ไม่อนุญาตให้ถือครองสองสัญชาติรายงานระบุว่า ชาวมาเลเซียจำนวนไม่น้อยเลือกสละสัญชาติอื่นๆเพราะเห็นว่า การปฏิบัติตามกฏหมายมาเลเซีย จะได้สิทธิประโยชน์มากกว่าการสละสัญชาติมาเลเซียเพื่อถือสัญชาติอื่น
      รายงานชิ้นนี้ ยกตัวอย่างอาหมัด ชายชาวมาเลซียวัย ๒๔ ปี ซึ่งอาศัยอยู่ที่ Pengkalan Hulu ซึ่งมีแม่เป็นคนสัญชาติไทยมีถิ่นพำนักอยู่ที่อำเภอเบตง และมีพ่อเป็นชาวมาเลเซีย อาหมัดเกิดที่ประเทศมาเลเซียมีใบเกิดระบุสัญชาติมาเลเซีย ต่อมาแม่ของอาหมัดได้พาเขามาทำใบเกิดที่อำเภอเบตง เพื่อให้มีสัญชาติไทยอีกสัญชาติหนึ่ง อาหมัดเรียนหนังสือในประเทศมาเลเซีย จนกระทั่งอายุ ๑๘ ปี เขาจึงตัดสินใจสละสัญชาติไทย เพื่อไม่ให้ขัดต่อกฏหมายมาเลเซีย และเขาเห็นว่าการถือสัญชาติมาเลเซีย ได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่า

                                                                         เกณฑ์ในการอ่านกราฟเส้น 

ช่วงของค่าสัมประสิทธิ์

ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์

มากกว่า 2.00

เพิ่มมาก

1.10 – 2.00

เพิ่มค่อนข้างมาก

0.60 – 1.00

เพิ่มในระดับหนึ่ง

0.10 – 0.50

เพิ่มเล็กน้อย

0.02 – 0.09

เพิ่มเพียงเล็กน้อย

0.00 – 0.01

ค่อนข้างคงที่

(-0.01) – 0.00

ค่อนข้างคงที่

(-0.09) – (-0.02)

ลดเพียงเล็กน้อย

(-0.50) – (-0.10)

ลดเล็กน้อย

(-1.00) – (-0.60)

ลดในระดับหนึ่ง

(-2.00) – (-1.10)

ลดค่อนข้างมาก

น้อยกว่า (– 2.00)

ลดมาก

 

Comment