วันอังคารที่ 06 มิถุนายน พ.ศ.2566 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ เม.ย.-๖ พ.ค.๕๙

 12 พ.ค. 2559 11:37 น. | อ่าน 3222
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

๑. บทสรุปผู้บริหาร
      ในช่วงวันที่ ๓๐ เม.ย. – ๖ พ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวก มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยจำนวนข่าวเชิงบวก มีจำนวนมากกว่าข่าวเชิงลบประมาณ ๕ ต่อ ๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ป่วนยะลาบึ้ม ๒ ลูก ตลาดนัดเจ็บ ๖ และดักบึ้มทหารเจ็บ ๑ ที่หนองจิก) และประเด็นพูดคุยเพื่อสันติสุข (เส้นทางมืดมนสันติสุขใต้?)
      ประเด็นส่งที่ผลกระทบในเชิงบวก เป็นข่าวในประเด็นความร่วมมือของภาคประชาชน (“แพนเค้ก” ควง “สารวัตรหมี” เลี้ยงเด็กที่นราธิวาส), ประเด็นการเยียวยา (ผบ.ทร.เป็นปธ.พิธีสวดพระอภิธรรมศพ จ่าเอก จิตตพล ปูนบำเหน็จ ๑๐ ขั้น), ประเด็นการช่วยเหลือประชาชน (ใช้เฮลิคอปเตอร์ติดตระกร้าขนน้ำ๕๐๐ ลิตรดับไฟป่านราฯ), ประเด็นการ รปภ.ชีวิต/ทรัยพ์สิน (จนท.ทำลายระเบิดหนัก ๘๐ ก.ก. หลังพบซุกใต้ถนนที่นราธิวาส), ประเด็นการศึกษา (แห่สมัครเรียน มรส.), ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล (ให้กำลังใจ!ดับไฟป่า 'พรุโต๊ะแดง' 'บิ๊กตู่'กำชับดูแลสุขภาพประชาชน), ประเด็นความร่วมมือไทย-มาเลย์ (กิจกรรมสานสายใยความรัก ไทย-มาเลเซีย เพื่อเด็กกำพร้า ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้) และประเด็นการสร้างความเข้าใจและความสมานฉันท์ (เยาวชน ๕ จว.ชายแดนใต้ เรียนทักษะชีวิต 'เดินทางหมื่นลี้ดีกว่าอ่านหนังสือหมื่นเล่ม')
      จากจำนวนข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ประเด็นที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น  ทำให้แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ เม.ย.๕๙) จากแนวโน้มดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ ดูรุนแรงน้อยกว่าสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย
      ประเด็นข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สื่อมวลชนอาเซียน ให้ความสนใจนำเสนอในรอบสัปดาห์ มีประเด็นหลักๆ คือ ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อท่าทีของคณะผู้แทนฝ่ายไทย ที่ยังไม่พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงกรอบแนวทางการพูดคุยฯ หรือ TOR กับ คณะตัวแทนกลุ่มผู้ที่มีความเห็นต่างจากรัฐบาลไทย หรือ Party B และรัฐบาลท้องถิ่นในรัฐภาคเหนือของมาเลเซียลาดตระเวณตรวจตราพรมแดนทิศเหนือติดแม่น้ำสุไหงโกลก เข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำแห้งขอด ขณะเดียวกันก็มีการตรวจจับการลักลอบขนสินค้าหนีภาษี และน้ำมันเถื่อน

๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๓๐ เม.ย. – ๖ พ.ค.
      ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ

 

 

      ในช่วงวันที่ ๓๐ เม.ย.-๖ พ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกที่เกี่ยวข้อง จชต. (เส้นทึบสีเขียว) มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นมาก (y = 7.9626ln(x) + 8.8866) ในขณะที่ข่าวเชิงลบ (เส้นทึบสีแดง) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (y = 0.15ln(x) + 8.3014) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ เม.ย.๕๙)  

      ๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ
      เมื่อนำจำนวนข่าวเชิงบวก และจำนวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาคำนวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง

วัน/เดือน/ปี

จำนวนข่าวเชิงบวก (1)

จำนวนข่าวเชิงลบ (2)

ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2)

23/4/59

14

9

1.56

24/4/59

11

2

5.50

25/4/59

15

15

1.00

26/4/59

14

11

1.27

27/4/59

27

4

6.75

28/4/59

11

0

-

29/4/59

30

18

1.67

30/4/59

33

12

2.75

1/5/59

42

13

3.23

2/5/59

18

2

9.00

3/5/59

19

11

1.73

4/5/59

24

15

1.60

5/5/59

35

5

7.00

6/5/59

32

3

10.67


หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) มีระดับสูงตามไปด้วย ในทำนองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ำ ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness Level) จะมีระดับต่ำตามลงไปด้วย

๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๓๐ เม.ย. – ๖ พ.ค.๕๙
      ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๓๐ เม.ย. – ๖ พ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง (y = 0.8727ln(x) - 0.6418)ในขณะที่ข่าวเชิงลบในประเด็นนี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (y = 0.2904ln(x) + 0.5488) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ เม.ย.๕๙) ภาพข่าวเชิงบวกได้แก่  อาจารย์ใต้แนะอย่าหยุดชี้ทั่วโลกเจรจายุติขัดแย้ง, “อักษรา” ยันเดินหน้าถกสันติสุขใต้ และอื่นๆ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่  เส้นทางมืดมนสันติสุขใต้? โดยในภาพรวม ความถี่ในประเด็นนี้ มีความถี่ค่อนข้างต่ำ

     ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน

      ในช่วงวันที่ ๓๐ เม.ย. – ๖ พ.ค.๕๙ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีแนวโน้มความถี่ลดลงเล็กน้อย (y = -0.145ln(x) + 4.8332) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ เม.ย.๕๙) ภาพข่าวในประเด็นนี้ ได้แก่  ป่วนยะลาบึ้ม ๒ ลูก ตลาดนัดเจ็บ ๖ และ  ดักบึ้มทหารเจ็บ ๑ ที่หนองจิก ป็นต้น

      ๓.๓ ประเด็นการเมือง

      ในช่วงวันที่ ๓๐ เม.ย. – ๖ พ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นการเมือง ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย (y = 0.0648ln(x) + 1.2406)  ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (y = 0.1078ln(x) - 0.1225) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ เม.ย.๕๙) ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่  โพลชี้แรงงานยุค “บิ๊กตู่. มีสุขแต่ยังเป็นหนี้ เป็นต้น ภาพข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้ ได้แก่  นักวิชาการ-ตัวแทน อปท. ถามหามาตรฐาน คสช.ปม คตง. เป็นต้น ในภาพรวมข่าวในประเด็นนี้ มีความถึ่ค่อนข้างต่ำ

      ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน

      ในช่วงวันที่ ๓๐ เม.ย. – ๖ พ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวก ในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีแนวโน้มความถี่ลดลงเล็กน้อย (y = -1.198ln(x) + 4.942) ในขณะที่ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้ สำหรับภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ จนท.ทำลายระเบิดหนัก ๘๐ ก.ก. หลังพบซุกใต้ถนน ที่นราธิวาส เป็นต้น

      ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

      ในช่วงวันที่ ๓๐ เม.ย. – ๖ พ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก (y = 1.1052ln(x) + 2.0828) ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่ลดลงเพียงเล็กน้อย (y = -0.075ln(x) + 0.8496) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ เม.ย.๕๙) โดยข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้ มีความถี่ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่  มาเลย์-สิงคโปร์ แห่เที่ยวเบตง เป็นต้น ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่  ค้านสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา หวั่นไม่คุ้ม-ห่วงสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
      ๓.๖ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
            ในช่วงวันที่ ๓๐ เม.ย. – ๖ พ.ค.๕๙ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้ ๑ ข่าว ได้แก่ “บิ๊กแป๊ะ” สั่งเลื่อนถกบอร์ดตั้ง สว. - รอง ผบก.เป็น ๗ – ๙ พ.ค.นี้

      ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
             ในช่วงวันที่ ๓๐ เม.ย. – ๖ พ.ค.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้
      ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.
            ในช่วงวันที่ ๓๐ เม.ย. – ๖ พ.ค.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้
      ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
            ในช่วงวันที่ ๓๐ เม.ย. – ๖ พ.ค.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้
      ๓.๑๐ สรุปประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ จชต. จากเว็บไซด์สำคัญ ในช่วงวันที่ ๓๐ เม.ย. – ๖ พ.ค.๕๙
             ๓.๑๐.๑ ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ จชต. ในเว็บไซด์ Aljazeera (www.aljazeera.com)
             ๓.๑๐.๒  ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ จชต. ในเว็บไซด์ OIC (www.oic-oci.org) อย่างไรก็ตาม มีข่าวการจัดประชุม/ถกแถลงในหัวข้อ “การต่อสู้กับการก่อการร้ายสากล” โดยจัดให้มีขึ้นในช่วงวันที่ ๙ -๑๐ พ.ค.๕๙ ณ เมือง เจดดาห์ ประเทศซาอุดิอารเบีย
ที่มา: http://www.oic-oci.org/oicv3/topic/?t_id=11148&t_ref=4385&lan=en
            ๓.๑๐.๓ ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ปรากฏในเว็บไซด์ United Nations (http://www.un.org/news)
            ๓.๑๐.๔ ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ปรากฏในเว็บไซด์ คณะกรรมการกาชาดฯ ICRC (http://www.icrc.or.th/)
            ๓.๑๐.๕ ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ปรากฏในเว็บไซด์ Human Right Watch (https://www.hrw.org/asia/thailand)

๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก
      ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง

      เมื่อนำข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ที่ปรากฏในพื้นที่ข่าวมาวิเคราะห์ค่าผลกระทบต่อการรับรู้ สามารถสรุปประเด็นข่าวที่มีระดับผลกระทบสูง ดังนี้
      ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นข่าวใน ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ป่วนยะลาบึ้ม ๒ ลูก ตลาดนัดเจ็บ ๖ และ  ดักบึ้มทหารเจ็บ ๑ ที่หนองจิก) และประเด็นพูดคุยเพื่อสันติสุข (เส้นทางมืดมนสันติสุขใต้?)
      ประเด็นส่งที่ผลกระทบในเชิงบวก เป็นข่าวในประเด็นความร่วมมือของภาคประชาชน (“แพนเค้ก” ควง “สารวัตรหมี” เลี้ยงเด็กที่นราธิวาส), ประเด็นการเยียวยา (ผบ.ทร.เป็นปธ.พิธีสวดพระอภิธรรมศพ จ่าเอก จิตตพล ปูนบำเหน็จ ๑๐ ขั้น), ประเด็นการช่วยเหลือประชาชน (ใช้เฮลิคอปเตอร์ติดตระกร้าขนน้ำ๕๐๐ ลิตรดับไฟป่านราฯ), ประเด็นการ รปภ.ชีวิต/ทรัยพ์สิน (จนท.ทำลายระเบิดหนัก ๘๐ ก.ก. หลังพบซุกใต้ถนน ที่นราธิวาส), ประเด็นการศึกษา (แห่สมัครเรียน มรส.), ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล (ให้กำลังใจ!ดับไฟป่า'พรุโต๊ะแดง' 'บิ๊กตู่'กำชับดูแลสุขภาพประชาชน), ประเด็นความร่วมมือไทย-มาเลย์ (กิจกรรมสานสายใยความรัก ไทย-มาเลเซีย เพื่อเด็กกำพร้า ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้) และประเด็นการสร้างความเข้าใจและความสมานฉันท์ (เยาวชน ๕ จว.ชายแดนใต้ เรียนทักษะชีวิต 'เดินทางหมื่นลี้ดีกว่าอ่านหนังสือหมื่นเล่ม')

      ๔.๒ แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้ (Awareness Level: AI)

      จากจำนวนข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ซึ่งก่อให้เกิดค่าสัดส่วนฯ และค่าระดับผลกระทบการรับรู้ที่แตกต่างกันในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวก และเชิงลบในระดับสูง นำไปสู่แนวโน้มระดับผลกระทบการรับรู้เชิงบวก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของผู้รับข่าวสารให้เป็นไปตามแนวโน้มดังกล่าว  โดยในช่วงวันที่ ๓๐ เม.ย. – ๖ พ.ค.๕๙  พบว่าแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (y = 0.5517ln(x) + 0.6351) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ เม.ย.๕๙) จากแนวโน้มดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์ ของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ ดูรุนแรงน้อยลงกว่าสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย

. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในช่วงวันที่ ๓๐ เม.ย. – ๖ พ.ค.๕๙
      มีประเด็นหลัก คือ ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อท่าทีของคณะผู้แทนฝ่ายไทย ที่ยังไม่พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงกรอบแนวทางการพูดคุยฯ หรือ TOR กับ คณะตัวแทนกลุ่มผู้ที่มีความเห็นต่างจากรัฐบาลไทย หรือ Party B และรัฐบาลท้องถิ่นในรัฐภาคเหนือของมาเลเซียลาดตระเวณตรวจตราพรมแดนทิศเหนือติดแม่น้ำสุไหงโกลก เข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำแห้งขอด ขณะเดียวกันก็มีการตรวจจับการลักลอบขนสินค้าหนีภาษี และน้ำมันเถื่อน
      ๕.๑ สำนักข่าวเบอนามา ของทางการมาเลเซีย รายงานเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ว่า พลเอกอักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะทำงานพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยืนยันว่า กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ ยังเดินหน้าต่อไป แม้ว่าการพบปะพูดคุยระหว่างตัวแทนฝ่ายรัฐบาลไทย หรือ Party A กับ ตัวแทนฝ่ายผู้ที่มีความเห็นต่างจากรัฐไทย หรือ Party B ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ช่วงปลายเดือนเมษายน ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถลงนามบันทึกข้อตกลงกรอบแนวทางการพูดคุย หรือ TOR ได้
      พลเอกอักษรา กล่าวว่า เขารายงานผลการพูดคุยฯให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับทราบทุกครั้ง ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้บอกกับเขาว่า การพูดคุยต้องดำเนินต่อไป แต่ต้องใช้เวลา
      สำหรับการพูดคุยครั้งต่อไป พลเอกอักษรา กล่าวว่า ยังไม่มีการกำหนดวัน เนื่องจากต้องมีการกำหนดวาระการพูดคุยเสียก่อน หลังจากนั้นจึงจะมีการกำหนดวันประชุม
ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1241654
      ๕.๒ สำนักข่าว anadolu ในตุรกี สำนักข่าวนอกอาเซียน ก็ให้ความสนใจกับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ เช่นกัน โดยรายงานเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ว่า นายกรัฐมนตรีของไทยหยุดชะงักกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ กับกลุ่มติดอาวุธมุสลิม ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ตีความท่าทีของผู้นำไทยว่า สะท้อนให้เห็นว่า ทหารไทยยังไม่สามารถคิดนอกกรอบ
      Anadolu Agency สัมภาษณ์รุ่งระวี เฉลิมศรีภิญโญรัช นักวิจัยที่มหาวิททยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University) ซึ่งให้ความเห็นว่า เร็วเกินไปที่จะตัดสินว่า กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข ถูกทำให้หยุดชะงัก แต่เธอบอกว่า ความเห็นของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สะท้อนว่า ทหารไทยยังไม่สามารถคิดนอกกรอบ
      รุ่งระวี ให้ความเห็นว่า กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะผู้ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงล้วนแล้วแต่ต้องแปดเปื้อนกับการก่ออาชญากรรม ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงจำเป็นต้องใช้กระบวนการทางการเมือง ผ่านกลไกการเจรจาสันติภาพ
ที่มาข้อมูล ; http://aa.com.tr/en/world/thai-junta-freezes-talks-with-southern-rebels-report/565285
      ๕.๓ สำนักข่าวเบอนามา รายงานเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม รายงานคำให้สัมภาษณ์ของ อาหมัด มูฮัมหมัด ยูซุป เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแห่งรัฐกลันตัน ระบุว่า รัฐกลันตันได้ขอการสนับสนุนทหารจากกองทัพมาเลเซีย รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เพื่อเสริมกำลังลาดตระเวณตรวจตราพรมแดนด้านที่ติดกับแม่น้ำสุงไหงโกลก ซึ่งอยู่ติดพรมแดนไทย ทั้งนี้เนื่องจากสภาพแม่น้ำสุไหงโกลกที่แห้งขอด ทำให้ทางการรัฐกลันตันต้องเพิ่มความระมัดระวังการลักลอบเข้ามืองผิดกฏหมายและการลักลอบขนสินค้าหนีภาษี
ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1241729
     ๕.๔ หนังสือพิมพ์ New Straits Times ในมาเลเซีย รายงานว่า เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงชายแดนแห่งรัฐเคดาห์ ได้จับกุมชายวัย ๓๖ ปี ขณะขับรถบรรทุกซุกซ่อนเครื่องดื่มชูกำลัง ๑๕๕ กล่องมูลค่าประมาณ ๑ หมื่นริงกิต บนทางด่วนสายเหนือ-ใต้ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๑.๓

เครื่องดื่มชูกำลังหลากยี่ห้อที่ลักลอบนำเข้าจากประเทศไทย โดยไม่เสียภาษีนำเข้าอย่างถูกต้อง คาดว่าจะนำไปจำหน่ายให้กับคนงานไทยและเมียนมาร์ ที่ทำงานในกรุงกัวลัมเปอร์
ที่มาข้อมูล ; http://www.nst.com.my/news/2016/05/144433/border-agency-foils-plan-smuggle-thai-energy-drinks
     ๕.๕ หนังสือพิมพ์ New Straits Times รายงานเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ว่า เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันทางทะเลของมาเลเซีย ได้จับกุมเรือประมงไทย ๒ ลำ ลักลอบขนน้ำมันจากมาเลเซีย จำนวนกว่า ๓ หมื่นลิตร ขณะลอยลำอยู่ในน่านน้ำมาเลเซีย โดยอำพรางเจ้าหน้าที่มาเลเซียด้วยการติดธงชาติมาเลเซีย แต่ก็ไม่สามารถเล็ดลอดการตรวจตราของเจ้าหน้าที่มาเลเซียไปได้ ทั้งนี้สันนิษฐานว่า เรือประมงไทยที่ลักลอบบรรทุกน้ำมันที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลมาเลเซีย เพื่อจำหน่ายให้แก่ชาวมาเลเซียเท่านั้น ได้ซื้อน้ำมันจากเรือประมงมาเลเซีย ก่อนถูกจับกุมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
ที่มาข้อมูล ; http://www.nst.com.my/news/2016/05/143944/thai-boats-disguising-malaysian-vessels-busted-diesel-smuggling
 
                                                                      เกณฑ์ในการอ่านกราฟเส้น 

ช่วงของค่าสัมประสิทธิ์

ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์

มากกว่า 2.00

เพิ่มมาก

1.10 – 2.00

เพิ่มค่อนข้างมาก

0.60 – 1.00

เพิ่มในระดับหนึ่ง

0.10 – 0.50

เพิ่มเล็กน้อย

0.02 – 0.09

เพิ่มเพียงเล็กน้อย

0.00 – 0.01

ค่อนข้างคงที่

(-0.01) – 0.00

ค่อนข้างคงที่

(-0.09) – (-0.02)

ลดเพียงเล็กน้อย

(-0.50) – (-0.10)

ลดเล็กน้อย

(-1.00) – (-0.60)

ลดในระดับหนึ่ง

(-2.00) – (-1.10)

ลดค่อนข้างมาก

น้อยกว่า (– 2.00)

ลดมาก

 

Comment