วันเสาร์ที่ 06 มิถุนายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

 23 มิ.ย. 2560 23:17 น. | อ่าน 10027
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันทางทุจริต ประพฤติมิชอบ และธรรมภิบาลในสังคมไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษกิจ

Comment
Related