วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะที่เป็นกลไกสำคุญในการแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติสุข ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ และกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติแล้ว

 24 ก.ย. 2560 02:20 น. | อ่าน 2829
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment