วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564).

 12 ส.ค. 2560 04:39 น. | อ่าน 8094
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นฐานที่เป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานของ 6 ยุทธศาสตร์แรก

7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

9. การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

Comment