วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2566 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

บทบาทสื่อมวลชนกับการสร้างสันติสุขในพื้นที่ จชต. ถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้

 26 ก.ค. 2560 19:10 น. | อ่าน 4593
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

01 มีอิสรภาพ และเสรีภาพในการนำเสนอข่าว
02 ตระหนักถึงประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ
03 หลีกเลี่ยงการนำเสนอข่าวที่อาจนำไปสู่การใช้ความรุนแรงหรือความแตกแยกในสังคม
04 สะท้อนความคิดเห็นที่แตกต่างและเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่างๆ ได้ใช้สิทธิ์ชี้แจง
05 เป็นนักพหุนิยม และสะท้อนความหลายหลายของสังคม

Comment