วันอาทิตย์ที่ 07 มิถุนายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1

 25 ก.ค. 2560 18:48 น. | อ่าน 1792
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยสงบสันติมีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันปราศจากเงื่อนไขที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย โดย
- เสริมสร้างประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- พัฒนาประสิทธิภาพงานการข่าวภาคประชาชน
- เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน
- เสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน
- ขจัดเงื่อนไขที่ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรู้สึกแตกแยกหรือความไม่เท่าเทียม
- สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการเยียวยาของภาครัฐ

Comment
Related