วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ยะหริ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ตะโล๊กาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เป้าหมาย

 30 มิ.ย. 2560 18:00 น. | อ่าน 3053
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เป้าหมาย
1. เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
2. ดูแลรักษาพื้นที่และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

Comment